RIKSDAGSORDNINGEN/THE RIKSDAG ACT(1974:153)
KAPITEL/CHAPTER 3-4

Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1062

3 kap. Ärendenas väckande

1 § Regeringen avgiver förslag till riksdagen genom

proposition.

Proposition skall vara åtföljd av regeringens protokoll i

ärendet, av redogörelse för ärendets tidigare behandling, av

motivering och av Lagrådets yttrande, då sådant föreligger.

Tilläggsbestämmelse

3.1.1

Proposition avlämnas genom att den gives in till

kammarkansliet. Den anmäles av talmannen vid sammanträde med

kammaren efter det att den har delats ut till riksdagens

ledamöter.

2 § Budgetåret börjar den 1 januari. Regeringen skall

dessförinnan avlämna proposition med förslag till statens

inkomster och utgifter för budgetåret (budgetproposition). I

förslaget skall även ingå en redovisning av statens tillgångar

och skulder.

Budgetpropositionen skall innehålla finansplan och

nationalbudget samt förslag till reglering av statsbudgeten.

Har riksdagen med stöd av bestämmelserna i 5 kap. 12 § fattat

beslut om utgiftsområden skall förslaget till statsbudget

innehålla en fördelning av anslagen på de av riksdagen

beslutade utgiftsområdena.

Endast om regeringen finner synnerliga ekonomisk-politiska skäl

föreligga får proposition angående statens inkomster och

utgifter för det närmast följande budgetåret avlämnas efter

budgetpropositionen.

Proposition med förslag om nytt eller väsentligen höjt anslag

eller om sådana riktlinjer för viss statsverksamhet som avses i

9 kap. 7 § regeringsformen bör innehålla uppskattning av

framtida kostnader för det ändamål som förslaget avser. Om

förslag till anslag grundar sig på plan för längre tid än den

för vilken anslaget har beräknats i propositionen, bör planen

redovisas. Lag (1994:1473).

Tilläggsbestämmelser

3.2.1

Budgetpropositionen skall avlämnas senast den 20 september.

Under år då riksdagsval hålles i september, skall

budgetpropositionen avlämnas senast en vecka efter riksmötets

öppnande.

Om hinder möter till följd av regeringsskifte att iakttaga vad

som föreskrivits i första stycket, skall budgetpropositionen

avlämnas inom tio dagar efter det att en ny regering har

tillträtt, dock senast den 15 november.

Om regeringen anser att proposition med förslag till riktlinjer

för den framtida ekonomiska politiken och anslag för löpande

budgetår (ekonomisk vårproposition) bör behandlas under

pågående riksmöte skall propositionen, om hinder inte möter,

avlämnas senast den 15 april. Lag (1994:1473).

3.2.2

Ytterligare bestämmelser om budgetprocessen finns i lagen

(1996:1059) om statsbudgeten. Lag (1996:1060).

2 a § Beträffande det budgetår som börjar den 1 juli 1995

gäller att det löper till och med den 31 december 1996. Lag

(1994:1471).

3 § Riksdagen fastställer på förslag av talmannen när

propositioner, som regeringen anser böra behandlas under

pågående riksmöte, senast skall avlämnas i de fall icke

särskild tidpunkt föreskrivs i riksdagsordningen. Lag

(1994:1473)

4 § Beslut enligt 3 § gäller ej

1. i fråga om proposition varigenom regeringen enligt lag för

prövning underställer riksdagen en utfärdad förordning,

2. om regeringen finner synnerliga skäl föreligga att avlämna

propositionen senare. Lag (1994:1473).

5 § Regeringen bör avlämna sina propositioner på sådana tider

att anhopning av arbete hos riksdagen om möjligt förebygges.

Regeringen skall samråda med talmannen därom. Lag (1994:1472).

6 § Regeringen får lämna meddelande till riksdagen genom

skrivelse eller också muntligen genom statsråd vid sammanträde

med kammaren. Lag (1996:1530).

Tilläggsbestämmelser

3.6.1

Skall statsråd vid sammanträde med kammaren lämna muntligt

meddelande till riksdagen, bör anteckning härom göras på

föredragningslistan till sammanträdet.

3.6.2

Regeringen skall årligen, senast den 1 mars, lämna riksdagen

redogörelse för verksamheten inom de kommittéer som tillsatts

på grund av regeringens beslut. Lag (1996:158).

7 § Utskott får väcka förslag hos riksdagen i ämne som hör till

dess handläggning.

Finansutskottet får i ekonomisk-politiskt syfte väcka förslag

även i ämne som hör till annat utskotts beredningsområde. Lag

(1994:1473).

8 § Annat organ som helt eller delvis utses av riksdagen får

väcka förslag hos riksdagen i fråga som rör organets kompetens,

organisation, personal eller verksamhetsformer.

Riksdagen kan föreskriva att sådant organ även i annat fall får

väcka förslag hos riksdagen.

Om redogörelse till riksdagen från riksdagsorgan är särskilt

föreskrivet.

Vad som sägs i första-tredje styckena gäller även direktionen i

Riksbanken. Lag (1998:1403).

Tilläggsbestämmelser

3.8.1

Förslag och redogörelse från riksdagsorgan, som avses i 8 §,

ingives till kammarkansliet och anmäles av talmannen vid

sammanträde med kammaren efter det att förslaget eller

redogörelsen har delats ut till riksdagens ledamöter.

3.8.2

Riksdagsstyrelsen får väcka förslag hos riksdagen i fråga som

gäller riksdagsarbetets bedrivande eller i annan fråga om den

faller under styrelsens handläggning. Styrelsen kan vidare i

annat fall framlägga förslag för riksdagen i fråga som gäller

riksdagen eller dess organ, om förslaget grundar sig på

utredning som styrelsen har tillsatt på riksdagens uppdrag.

Lag (2000:418).

3.8.3

Om förslagsrätt för fullmäktige och direktionen i Riksbanken,

Riksdagens ombudsmän och Riksdagens revisorer i annan fråga än

som avses i 8 § första stycket föreskrives särskilt. Lag

(1998:1403).

9 § Riksdagsledamot avgiver förslag till riksdagen genom

motion.

I en och samma motion får icke sammanföras förslag i skilda

ämnen.

Tilläggsbestämmelse

3.9.1

Motion avlämnas genom att den gives in till kammarkansliet.

Motion skall ingivas senast klockan 16.30 sista motionsdagen.

Motion bör lämnas i fyra exemplar och innehålla uppgift om det

parti som motionären tillhör.

Talmannen anmäler motion för kammaren. Lag (1990:126).

10 § Motioner får en gång om året väckas i fråga om allt som

kan komma under riksdagens prövning (allmän motionstid).

Den allmänna motionstiden pågår, om inte riksdagen på förslag

av talmannen bestämmer annat, från början av riksmöte som

inleds under augusti, september eller oktober och så länge som

motioner får avlämnas med anledning av budgetpropositionen. Lag

(1994:1473).

11 § Motion med anledning av proposition får väckas inom femton

dagar från den dag då propositionen anmäldes i kammaren. I

ärende som måste avgöras skyndsamt kan riksdagen, om den finner

synnerliga skäl föreligga, på förslag av regeringen besluta om

kortare motionstid. Riksdagen kan om särskilda skäl föreligger

på förslag av talmannen besluta att förlänga tiden för

avlämnande av motion.

Motion får väckas även med anledning av skrivelse från

regeringen. Därvid tillämpas bestämmelserna i första stycket,

om inte annat följer av 19 §. Lag (1994:1473).

Tilläggsbestämmelse

3.11.1

Förslag om förlängning av motionstiden enligt 11 § första

stycket sista punkten framställes senast vid andra sammanträdet

efter det då propositionen anmäldes i kammaren. Beslut om

förlängning fattas senast vid därefter följande sammanträde.

Lag (1994:1472).

3.11.2 har upphävts genom lag (1988:899).

3.11.3 har upphävts genom lag (1994:1472).

12 § Har proposition uppskjutits från en valperiod för

riksdagen till nästa, får motion med anledning av propositionen

väckas inom sju dagar från början av den nya valperioden.

Vid tillämpningen av första stycket skall med proposition

jämställas skrivelse som avses i 11 § andra stycket. Lag

(1994:1472).

13 § Bestämmelserna i 11 och 12 §§ tillämpas också på motion

med anledning av förslag eller redogörelse av sådant riksdagens

organ som avses i 8 §. Lag (1988:899).

Tilläggsbestämmelse

3.13.1 har upphävts genom lag (1988:899).

14 § har upphävts genom lag (1994:1472).

15 § Motion med anledning av händelse av större vikt får väckas

gemensamt av minst tio ledamöter, om händelsen ej har kunnat

förutses eller beaktas under motionstid som avses i 10 § eller

kunnat föranleda motionsrätt enligt annan bestämmelse i detta

kapitel. Lag (1994:1472).

16 § Konstitutionsutskottet skall till kammaren för slutligt

beslut anmäla vilande beslut i ärende angående grundlag eller

riksdagsordningen. Skall efter vad som sägs i regeringsformen i

annat fall tillämpas den ordning som gäller för

grundlagsändring, skall vilande beslut i ärendet anmälas av det

utskott till vars handläggning frågan hör.

Konstitutionsutskottet skall vidare till kammaren anmäla beslut

om undantag från den tidsfrist som föreskrives i 8 kap. 15 §

regeringsformen. Lag (1979:934).

17 § Yrkande om folkomröstning i grundlagsfråga eller om

misstroendeförklaring skall framställas vid sammanträde med

kammaren. Yrkandet skall avlämnas skriftligen till protokollet

så snart det har framställts. Lag (1979:934).

18 § Vill åklagare påkalla att riksdagen enligt 4 kap. 8 §

första stycket regeringsformen medgiver att talan väckes mot

riksdagsledamot eller att ingripande göres i dennes personliga

frihet, skall han skriftligen ansöka om det hos riksdagens

talman. Vad som har sagts nu om åklagare skall gälla även annan

som vill begära riksdagens medgivande att få föra talan vid

domstol med anledning av riksdagsledamots handlande.

Är ansökningshandlingen så ofullständig att den icke kan läggas

till grund för riksdagens prövning eller har sökanden icke

gjort antagligt att han är behörig att vidtaga eller hos

myndighet begära den åtgärd, varom fråga är, skall talmannen

avvisa ansökan. I annat fall skall han anmäla den vid

sammanträde med kammaren.

Tilläggsbestämmelse

3.18.1

Sökande skall i ansökningshandlingen angiva de omständigheter

på vilka ansökan grundas.

19 § Proposition och motion får återkallas till dess utskott

har avgivit betänkande i ärendet. Förslag som vilar enligt 2

kap. 12 § tredje stycket regeringsformen får återkallas till

dess utskottet har avgivit nytt betänkande enligt 4 kap. 8 §

femte stycket denna riksdagsordning.

Återkallas proposition, förfaller motion som har väckts med

anledning av propositionen.

Har proposition blivit återkallad, får motion väckas med

anledning därav inom sju dagar från det att återkallelsen

anmäldes i kammaren. Lag (1994:1473).

Tilläggsbestämmelse

3.19.1

Återkallelse skall göras i skrivelse, som ingives till

kammarkansliet. Talmannen avskriver förslag som har återkallats

eller förfallit på grund av återkallelsen och gör anmälan härom

i kammaren. Om förslaget har hänvisats till utskott, skall

detta underrättas om avskrivningen.

20 § Vad som i allmänhet gäller om beräkning av lagstadgad tid

skall tillämpas också på tid då åtgärd enligt bestämmelse i

detta kapitel senast skall vidtagas.

4 kap. Ärendenas beredning

1 § Proposition, annan skrivelse än som avses i 2 kap. 10 §

andra stycket regeringsformen eller som innebär återkallelse av

proposition, motion samt förslag och redogörelse från

riksdagsorgan som avses i 3 kap. 8 § skall för beredning

hänvisas till utskott. Detsamma skall gälla ansökan som åsyftas

i 3 kap. 18 § och som talmannen har anmält i kammaren.

Innan ärende hänvisas till utskott skall det bordläggas vid

sammanträde med kammaren, om kammaren icke beslutar omedelbar

hänvisning. Lag (1988:899)

2 § Riksdagen tillsätter inom sig för varje valperiod ett

konstitutionsutskott, ett finansutskott, ett skatteutskott och

ett erforderligt antal andra utskott. Valet gäller till

valperiodens slut.

Riksdagen kan även under valperioden tillsätta utskott för

längst den tid som återstår av valperioden.

För riksmöte före 1996/97 års riksmöte skall vad som enligt

första och andra styckena gäller för valperiod i stället gälla

för riksmöte. Lag (1994:1472).

Tilläggsbestämmelser

4.2.1

Riksdagen skall senast på åttonde dagen efter dagen för första

sammanträdet med kammaren under riksdagens valperiod tillsätta

följande sexton utskott:

1. ett konstitutionsutskott (KU),

2. ett finansutskott (FiU),

3. ett skatteutskott (SkU),

4. ett justitieutskott (JuU),

5. ett lagutskott (LU),

6. ett utrikesutskott (UU),

7. ett försvarsutskott (FöU),

8. ett socialförsäkringsutskott (SfU),

9. ett socialutskott (SoU),

10. ett kulturutskott (KrU),

11. ett utbildningsutskott (UbU),

12. ett trafikutskott (TU),

13. ett miljö- och jordbruksutskott (MJU),

14. ett näringsutskott (NU),

15. ett arbetsmarknadsutskott (AU) och

16. ett bostadsutskott (BoU).

Utskotten väljs i den ordning de har tagits upp ovan. Lag

(1998:734).

4.2.2

Tillsätter riksdagen ytterligare utskott, skall den angiva dess

huvudsakliga arbetsuppgifter.

3 § Varje utskott skall bestå av udda antal ledamöter, lägst

femton.

Tilläggsbestämmelse

4.3.1

Antalet ledamöter i utskotten fastställs av riksdagen på

förslag av valberedningen. Lag (1990:532).

4 § Konstitutionsutskottet skall, utöver sin uppgift enligt 12

kap. 1 § regeringsformen, bereda ärenden som rör grundlagarna

och riksdagsordningen.

5 § Finansutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 9 kap.

4 § regeringsformen, bereda ärenden om allmänna riktlinjer för

den ekonomiska politiken och för budgetregleringen samt ärenden

som rör Riksbankens verksamhet. Finansutskottet skall dessutom

bereda ärenden om ramar för utgiftsområden och om beräkning av

statens inkomster enligt 5 kap. 12 §.

Skatteutskottet skall bereda ärenden om statliga och kommunala

skatter. Lag (1994:1473).

6 § Riksdagen föreskriver efter vilka grunder övriga ärenden

skall fördelas mellan utskott. Därvid skall iakttagas att

ärenden som hör till ett ämnesområde hänföres till samma

utskott. Dock får bestämmas att ett utskott skall finnas för

beredning av ärenden om sådan lag som avses i 8 kap. 2 §

regeringsformen, oberoende av ämnesområde.

Riksdagen kan avvika från de grunder som sålunda har

fastställts liksom från 5 §, om det i särskilt fall är påkallat

av hänsyn till sambandet mellan olika ärenden, ett ärendes

särskilda beskaffenhet eller arbetsförhållandena.

Tilläggsbestämmelser

4.6.1

Konstitutionsutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 4 §,

bereda ärenden om lagstiftning i konstitutionella och allmänt

förvaltningsrättsliga ämnen, ärenden om press- eller partistöd,

lagstiftning om radio, television och film liksom andra ärenden

som angår yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet,

övriga ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsman och

riksdagens myndigheter utom Riksbanken och Riksdagens

revisorer, ärenden om medgivande från riksdagen att väcka talan

mot riksdagsledamot eller att ingripa i hans personliga frihet

samt ärenden av allmän betydelse för den kommunala

självstyrelsen.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 1. Rikets styrelse tillhör

konstitutionsutskottets beredning. Lag (1996:158).

4.6.2

Finansutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 5 § första

stycket, bereda ärenden om penning-, kredit-, valuta- och

statsskuldspolitiken, kredit- och fondväsendet, det

affärsmässiga försäkringsväsendet samt Riksdagens revisorer.

Det skall vidare bereda ärenden av allmän betydelse för den

kommunala ekonomin samt ärenden om statlig statistik,

redovisning, revision och rationalisering, om statens egendom

och upphandling i allmänhet och förvaltningsekonomiska ärenden

i övrigt som icke rör enbart visst ämnesområde. Utskottet skall

även bereda budgettekniska ärenden, granska beräkningen av

statens inkomster samt sammanställa statsbudgeten.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 2. Samhällsekonomi och

finansförvaltning, 25. Allmänna bidrag till kommuner, 26.

Statsskuldräntor m.m. samt 27. Avgiften till Europeiska

gemenskaperna tillhör finansutskottets beredning. Lag

(1996:158).

4.6.3

Skatteutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 5 § andra

stycket, bereda ärenden om taxering, uppbörd och folkbokföring.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3. Skatteförvaltning och

uppbörd tillhör skatteutskottets beredning. Lag (1996:158).

4.6.4

Justitieutskottet skall bereda ärenden som rör domstolarna,

arrendenämnderna och hyresnämnderna, åklagarväsendet,

polisväsendet, utsökningsväsendet, rättsmedicinen och

kriminalvården samt ärenden rörande brottsbalken,

rättegångsbalken och lagar som ersätter eller har nära samband

med föreskrifter i dessa balkar.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 4. Rättsväsendet tillhör

justitieutskottets beredning. Lag (1996:158).

4.6.5

Lagutskottet skall bereda ärenden rörande äktenskaps-,

föräldra-, ärvda-, handels-, jorda- eller utsökningsbalken

eller lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i

dessa balkar, i den mån ärendena icke tillhör annat utskotts

beredning. Det skall vidare bereda ärenden som gäller

försäkringsavtalsrätt, bolags- och föreningsrätt med undantag

för bostadsrätt, växel- och checkrätt, skadeståndsrätt,

immaterialrätt, transporträtt, konkursrätt, konsu-

menträtt, internationell privaträtt samt lagstiftning i andra

ärenden av allmänt privaträttslig beskaffenhet. Lag (1996:158).

4.6.6

Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållande

till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga

organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd

till annat lands utveckling samt ärenden i övrigt om utrikes

handel och internationellt ekonomiskt samarbete, allt i den mån

ärendena icke tillhör annat utskotts beredning.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5. Utrikesförvaltning

och internationell samverkan samt 7. Internationellt bistånd

tillhör utrikesutskottets beredning. Lag (1996:158).

4.6.7

Försvarsutskottet skall bereda ärenden om den militära och - i

den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts

beredning - den civila delen av totalförsvaret samt ärenden om

samordningen inom totalförsvaret. Det skall även bereda ärenden

om fredsräddningstjänst och kustbevakningen.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 6. Totalförsvar tillhör

försvarsutskottets beredning. Lag (1996:158).

4.6.8

Socialförsäkringsutskottet skall bereda ärenden om allmän

försäkring, arbetsskadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer. Det

skall även bereda ärenden om svenskt medborgarskap samt

utlännings- och invandrarfrågor.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 8. Invandrare och

flyktingar, 10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp,

11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12. Ekonomisk trygghet

för familjer och barn tillhör socialförsäkringsutskottets

beredning. Lag (1996:158).

4.6.9

Socialutskottet skall bereda ärenden som rör omsorger om barn

och ungdom utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorg

om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra

socialtjänstfrågor. Det skall även bereda ärenden om

alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala

ärenden i övrigt.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och

social omsorg tillhör socialutskottets beredning. Lag

(1998:734).

4.6.10

Kulturutskottet skall bereda ärenden som rör allmänna kultur-

och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet,

internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och

friluftsverksamhet. Det skall även bereda kyrkofrågor och

ärenden om radio och television i den mån de icke tillhör

konstitutionsutskottets beredning.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 17. Kultur, medier,

trossamfund och fritid tillhör kulturutskottets beredning. Lag

(1996:158).

4.6.11

Utbildningsutskottet skall bereda ärenden om högre utbildning

och forskning, studiestöd, skolväsendet samt förskoleverksamhet

och skolbarnsomsorg.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15. Studiestöd och 16.

Utbildning och universitetsforskning tillhör

utbildningsutskottets beredning. Lag (1998:734).

4.6.12

Trafikutskottet skall bereda ärenden om järnvägar, post,

telegraf, telefon, vägar, vägtrafik, sjöfart, luftfart och

väderlekstjänst.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22. Kommunikationer

tillhör trafikutskottets beredning. Lag (1996:158).

4.6.13

Miljö- och jordbruksutskottet skall bereda ärenden om jordbruk,

skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Det skall även

bereda ärenden om kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om

miljövård i övrigt som icke tillhör annat utskotts beredning.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20. Allmän miljö- och

naturvård samt 23. Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande

näringar tillhör miljö- och jordbruksutskottets beredning. Lag

(1998:734).

4.6.14

Näringsutskottet skall bereda ärenden om allmänna riktlinjer

för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor

samt ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik,

regionalpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och

konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19. Regional utjämning

och utveckling, 21. Energi och 24. Näringsliv tillhör

näringsutskottets beredning. Lag (1998:734).

4.6.15

Arbetsmarknadsutskottet skall bereda ärenden om

arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester,

arbetsmiljö, statlig personalpolitik samt jämställdhet mellan

kvinnor och män i arbetslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 13. Arbetsmarknad och

14. Arbetsliv tillhör arbetsmarknadsutskottets beredning.

Lag (2000:1062).

4.6.16

Bostadsutskottet skall bereda ärenden om bostadspolitiken,

hyra, bostadsrätt, tomträtt, vattenrätt,

bebyggelseplanläggning, byggnadsväsendet, fysisk planering,

expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det

skall även bereda ärenden om länsförvaltningen och rikets

administrativa indelning samt sådana kommunfrågor som icke

tillhör något annat utskotts beredning.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 18. Samhällsplanering,

bostadsförsörjning och byggande tillhör bostadsutskottets

beredning. Lag (1996:158).

7 § Annat ärende än budgetpropositionen får delas mellan två

eller flera utskott endast om särskilda skäl föranleder det.

Lag (1992:1550).

8 § Utskott skall avgiva betänkande i ärende som har hänvisats

till utskottet och som ej har återkallats. Utskott kan dock

överflytta ärende till annat utskott, om detta samtycker

därtill, eller överenskomma med ett eller flera utskott att de

skall bereda ärendet gemensamt genom deputerade i sammansatt

utskott. Sådant utskott avgiver betänkande till riksdagen.

Innan utskott avgiver betänkande med förslag i ärende, som

väckts inom riksdagen, skall finansutskottet beredas tillfälle

att yttra sig, om förslaget kan innebära mer betydande framtida

återverkningar på de offentliga utgifterna och inkomsterna.

Betänkande i ärende vars behandling har uppskjutits från en

valperiod för riksdagen till nästa skall avgivas av utskott som

har tillsatts av den nyvalda riksdagen.

Utskott skall till anmälan till kammaren av vilande beslut som

sägs i 3 kap. 16 § foga yttrande i ärendet.

Har lagförslag vilat enligt 2 kap. 12 § tredje stycket

regeringsformen, skall utskottet avgiva nytt betänkande i

ärendet. Lag (1994:1473).

Tilläggsbestämmelser

4.8.1

Beslut av finansutskottet i fråga som avses i 9 kap. 4 §

regeringsformen meddelas regeringen genom skrivelse. Lag

(1994:1472).

4.8.2 har upphävts genom lag (1990:532).

9 § Ärende, i vilket utskott har avgivit betänkande, skall från

kammaren återförvisas till utskottet för ytterligare beredning,

om minst en tredjedel av de röstande ansluter sig till yrkande

om det. Återförvisning enligt denna paragraf får ej göras mer

än en gång i samma ärende.

Kammaren kan även hänvisa ärendet till annat utskott för

ytterligare beredning. Föreligger samtidigt yrkande härom och

yrkande om återförvisning, skall sistnämnda yrkande prövas

först. Beslutas därvid återförvisning, förfaller yrkandet om

hänvisning till annat utskott.

10 § Statlig myndighet skall lämna upplysningar och avgiva

yttrande, då utskott begär det, om ej annat följer av 12 §

andra stycket. Sådan skyldighet åligger dock regeringen endast

i fråga om arbetet inom Europeiska unionen på utskottets

ämnesområde. Myndighet som ej lyder under riksdagen kan

hänskjuta begäran från utskott till regeringens avgörande.

Begär minst fem av ledamöterna i ett utskott vid behandlingen

av ett ärende att upplysningar eller yttrande skall inhämtas

enligt första stycket, skall utskottet föranstalta om detta.

Detsamma skall gälla om en sådan begäran framställts utan

samband med behandlingen av ett ärende, om frågan gäller

arbetet inom Europeiska unionen. Utskottet får avslå en begäran

om upplysningar eller yttrande, om den framställts vid

behandlingen av ett ärende och utskottet finner att den begärda

åtgärden skulle fördröja ärendets behandling så att avsevärt

men skulle uppkomma. Utskottet skall i så fall i sitt

betänkande redovisa skälen till att begäran har avslagits.

Konstitutionsutskottet får icke avgiva förklaring, att 2 kap.

12 § tredje stycket regeringsformen icke är tillämpligt i fråga

om visst lagförslag, utan att lagrådet har yttrat sig i saken.

Lag (1994:1651).

11 § Utskott sammanträder när riksdagsarbetet kräver det. Lag

(1994:1472).

Tilläggsbestämmelser

4.11.1

Utskott sammanträder första gången på kallelse av talmannen

inom två dagar efter valet. Därefter sammanträder utskottet på

kallelse av ordföranden. För ändamål som sägs i 9 kap. 4 §

regeringsformen skall talmannen sammankalla finansutskottet

också på begäran av regeringen.

Personlig kallelse skall utgå till samtliga ledamöter och

suppleanter. Kallelse bör om möjligt anslås i riksdagens

lokaler senast klockan 18 dagen före sammanträdet. Lag

(1994:1472).

4.11.2

Utskott får sammanträda samtidigt med kammaren endast om

förhandlingen i kammaren avser annat än ärendes avgörande eller

val och utskottet i förväg har medgivit det genom enhälligt

beslut.

4.11.3

Innan ordförande har valts, föres ordet av den av de närvarande

ledamöterna som har varit ledamot av riksdagen längst tid. Om

två eller flera har tillhört riksdagen lika länge, har den

äldste av dem företräde. Lag (1994:1472).

4.11.4

Över sammanträde med utskott föres protokoll.

12 § Utskott skall sammanträda inom stängda dörrar. Om

särskilda skäl föreligger, kan utskottet medgiva att även annan

än ledamot, suppleant och tjänsteman i utskottet är närvarande.

Utskottet kan dock besluta att sammanträde till den del det

avser inhämtande av upplysningar helt eller delvis skall vara

offentligt.

Vid offentlig del av utskottssammanträde är företrädare för

statlig myndighet ej skyldig att lämna uppgift för vilken

sekretess gäller hos myndigheten. Lag (1987:1299).

Tilläggsbestämmelser

4.12.1

Ljud- eller bildupptagning vid offentlig del av

utskottssammanträde får äga rum efter överenskommelse med

utskottet. Lag (1987:1299).

4.12.2

Vid offentlig del av utskottssammanträde skall finnas särskilda

platser för åhörare. Åhörare som uppträder störande kan genast

utvisas. Om oordning uppstår bland åhörare, kan ordföranden

utvisa samtliga åhörare.

Besökare till offentlig del av utskottssammanträde skall på

anmodan avlämna ytterkläder och väskor samt föremål, som kan

användas för att störa ordningen vid sammanträdet, för

förvaring under besöket i för ändamålet avsedda utrymmen. Den

som inte efterkommer sådan anmodan får vägras tillträde till

sammanträdet.

Bestämmelser om säkerhetskontroll finns i lagen (1988:144) om

säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och

utskott. Lag (1988:143).

13 § I utskott får ingen närvara, när ärende som personligen

rör honom eller någon honom närstående förekommer till

överläggning eller beslut.

14 § Omröstning inom utskott skall göras öppet. Är rösterna

lika delade, gäller den mening som ordföranden biträder.

Ledamot som har förlorat vid omröstning inom utskott kan till

utskottets betänkande foga reservation med yrkande. Betänkandet

får dock icke fördröjas därigenom.

15 § Ledamot, suppleant eller tjänsteman i utskott får ej

obehörigen yppa vad som enligt beslut av regeringen eller

utskottet skall hållas hemligt med hänsyn till rikets säkerhet

eller av annat synnerligen viktgt skäl, som betingas av

förhållandet till främmande stat eller mellanfolklig

organisation.

16 § har upphävts genom lag (1994:1472).

 

RIKSDAGSORDNINGEN 1-2 KAPITLET

RIKSDAGSORDNINGEN 5-6 KAPITLET

RIKSDAGSORDNINGEN 7-10 KAPITLET

Information och lagar om Sveriges statsskick

Startsida

Startpage

 

 

 Last updated at 2002.05.18