RIKSDAGSORDNINGEN/THE RIKSDAG ACT(1974:153)
KAPITEL/CHAPTER 5-6
 

5 kap. Ärendenas avgörande

1 § Utskotts betänkande skall före ärendets avgörande

bordläggas vid två sammanträden med kammaren, om ej riksdagen

på utskottets eller talmannens förslag beslutar att ärendet

skall avgöras efter endast en bordläggning. Bestämmelser om

ytterligare bordläggning av utskottsbetänkande finns i 6 §

andra stycket.

Yrkande enligt 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen att

lagförslag skall vila får framställas när utskottets betänkande

över förslaget har anmälts i kammaren. Lag (1984:1031).

Tilläggsbestämmelser

5.1.1

Utskottsbetänkande får icke anmälas i kammaren förrän det har

delats ut till riksdagens ledamöter.

Talmannen skall samråda med utskottets ordförande och vice

ordförande innan han väcker förslag som avses i 1 § första

stycket. När talmannen väcker sådant förslag skall detta

anmälas i kammaren i samband med att utskottsbetänkandet anmäls

till bordläggning. Lag (1984:1031).

5.1.2

Vill ledamot inför avgörandet av ett ärende framställa yrkande

som ej redovisas i utskottets betänkande, skall han snarast

möjligt underrätta talmannen om yrkandet. Yrkandet bör sättas

upp skriftligt och delas ut till ledamöterna innan ärendet

avgöres; motiveringen skall därvid utelämnas.

5.1.3

Yrkande som avses i 1 § andra stycket framställes skriftligen

och upptages om möjligt på kammarens föredragningslista. Lag

(1979:934).

2 § Ärende om folkomröstning i grundlagsfråga eller om

misstroendeförklaring skall ligga på kammarens bord till det

andra sammanträdet efter det då yrkandet framställdes och

avgöras senast vid det därpå följande sammanträdet.

Vad sålunda har föreskrivits äger motsvarande tillämpning på

förslag av talmannen till ny statsminister. Därvid skall

iakttagas den i 6 kap. 2 § andra stycket regeringsformen

föreskrivna fristen. Lag (1979:934).

3 § Ärende i vilket överläggning äger rum får ej upptagas till

avgörande förrän kammaren på talmannens förslag har funnit

överläggningen avslutad. Utskottsbetänkande får upptagas till

avgörande endast vid sammanträde som i kallelse enligt 2 kap. 5

§ och i föredragningslista enligt 2 kap. 7 § angivits som

arbetsplenum.

Ärende avgöres med acklamation eller, om ledamot yrkar det,

genom omröstning. Fordras för beslut anslutning från särskilt

flertal, skall ärendet alltid avgöras genom omröstning.

Avgörandet av ärende skall, om det behövs, delas upp på skilda

beslut. Föreligger yrkande som avses i 1 § andra stycket att

lagförslag skall vila och dessutom yrkande att förslaget skall

förkastas, skall riksdagen pröva sistnämnda yrkande innan

förslaget ställes under omröstning om omedelbart antagande. Lag

(1994:1472).

Tilläggsbestämmelse

5.3.1

Föreligger yrkande att lagförslag skall vila enligt 2 kap. 12 §

tredje stycket regeringsformen och uppnås vid omröstning

angående förslaget icke den där angivna anslutningen, skall

förslaget hänvisas till konstitutionsutskottet för prövning

enligt femte stycket i nämnda paragraf. Efter prövning hos

utskottet skall ärendet på nytt anmälas i kammaren för

handläggning enligt 1 § första stycket. Har

konstitutionsutskottet förklarat att tredje stycket i nämnda

paragraf i regeringsformen är tillämpligt i fråga om förslaget,

skall det, om det ej heller då blir avgjort, återförvisas till

det utskott som har berett ärendet. Lag (1979:934).

4 § När ärende avgöres med acklamation, skall talmannen ställa

proposition på varje yrkande som har framställts under

överläggningen. Propositionen avfattas så att den kan besvaras

med ja eller nej. Talmannen tillkännagiver hur beslutet har

utfallit enligt hans uppfattning och befäster det med

klubbslag, om ej omröstning begäres.

5 § När ärende avgöres genom omröstning, ställes mot det

yrkande, som enligt talmannens uppfattning har vunnit

riksdagens bifall, eller när acklamation ej har skett, mot det

yrkande, som talmannen bestämmer, annat yrkande som

kontraproposition. Föreligger flera än två yrkanden som kan

ställas mot varandra, skall först med tillämpning av 4 §

beslutas vilket yrkande som skall vara kontraproposition.

Omröstning göres öppet. Talmannen tillkännagiver hur

omröstningen har utfallit och befäster beslutet med klubbslag.

Tilläggsbestämmelser

5.5.1

Då omröstning skall äga rum, upprättar talmannen

omröstningsproposition. Fordras i visst fall för beslut

anslutning från särskilt flertal, angives det i

omröstningspropositionen.

Sedan ledamöterna efter förvarning har intagit sina platser i

plenisalen, läses omröstningspropositionen upp och underställes

kammaren för godkännande.

Omröstning kan förrättas med uppresning. Om talmannen efter

omröstning med uppresning finner tvekan råda om omröstningens

resultat eller ledamot begär rösträkning, verkställes ny

omröstning med omröstningsapparat eller, när sådan icke kan

användas, med namnupprop.

5.5.2

Vid omröstning med uppresning uppmanar talmannen först de

ledamöter som vill rösta för ja-propositionen att resa sig och

riktar därefter samma uppmaning till de ledamöter som vill

rösta för nej-propositionen.

Vid omröstning med omröstningsapparat fotograferas den tablå

som visar hur varje ledamot har röstat.

Vid omröstning med namnupprop anmodar talmannen två ledamöter

att taga plats vid talmansbordet för att föra anteckningar över

omröstningen. Vice talmännen ropas upp först och därefter

övriga ledamöter efter platsnummer i plenisalen. Något av

följande svar skall avgivas: ja, nej, avstår.

6 § Uppkommer lika röstetal vid omröstning om vilket yrkande

som skall vara kontraproposition, avgöres utgången genom

lottning.

Är rösterna lika delade i huvudomröstning skall ärendet

bordläggas. Uppkommer när ärendet ånyo behandlas lika röstetal

vid huvudomröstning i ärendet ställer talmannen proposition på

förslag om återförvisning av ärendet till utskottet. Ärendet

skall återförvisas om minst hälften av de röstande förenar sig

härom. Beslutas ej återförvisning, avgör lotten vilken mening

som skall vara riksdagens beslut.

Efter återförvisning upptages ärendet på nytt i sin helhet till

avgörande i kammaren. Uppstår därvid åter lika röstetal vid

huvudomröstning, skall lottning äga rum genast. Lag (1983:954).

7 § Har avgörandet i lagärende delats upp på två eller flera

beslut, får riksdagen omedelbart efter det sista delbeslutet på

förslag av talmannen eller ledamot besluta att ärendet skall

för ytterligare beredning återförvisas till utskottet. Beslutar

riksdagen återförvisning, har delbesluten förfallit. Beslut

enligt denna paragraf om återförvisning av ärende får ej

upprepas.

8 § Fordras för beslut anslutning från särskilt flertal och

föreligger mer än ett förslag till sådant beslut, utväljer

riksdagen först, med tillämpning av vad som gäller i allmänhet,

ett av förslagen. Därefter avgöres om detta förslag skall

antagas eller förkastas. Vad som sägs i första meningen skall

tillämpas även när fråga är om flera lagförslag som är

oförenliga inbördes och yrkande har väckts att något av dem

skall vila enligt 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen.

Föreligger samtidigt två eller flera yrkanden om folkomröstning

beträffande samma vilande grundlagsförslag eller om

misstroendeförklaring mot samma statsråd, skall endast en

omröstning äga rum. Lag (1979:934).

9 § har upphävts genom lag (1983:954)

10 § Ärende skall avgöras under den valperiod då det väckts.

Ärende som gäller statsbudgeten för närmast följande budgetår

skall dock avgöras före budgetårets ingång såvida det icke utan

olägenhet för budgetregleringen kan avgöras senare.

Genom särskilt beslut kan riksdagen medgiva att behandlingen av

ärende får uppskjutas till första riksmötet i nästa valperiod.

Om uppehåll görs i kammarens arbete med anledning av extra val,

skall ärende som riksdagen icke har hunnit avgöra anses utan

särskilt beslut uppskjutet till nästa valperiod.

Lagförslag, som har vilat i tolv månader enligt 2 kap. 12 §

tredje stycket regeringsformen, skall prövas före utgången av

kalenderåret därpå. Har lagförslag ett nära samband med

lagförslag som vilar enligt 2 kap. 12 § tredje stycket

regeringsformen, kan riksdagen besluta att det får avgöras inom

den tid som gäller för prövningen av det vilande lagförslaget.

Kan ärende som avses i detta stycke till följd av förordnande

om extra val icke avgöras på föreskriven tid, skall det avgöras

snarast möjligt efter det att den nyvalda riksdagen har

sammanträtt. Lag (1994:1472).

Tilläggsbestämmelse

5.10.1

Beslut att ärende får uppskjutas fattas på framställning av

utskott, till vars handläggning ärendet hör. Kammaren kan även

utan sådan framställning besluta uppskov i samband med

behandlingen av utskottsbetänkande. Lag (1994:1472).

5.10.2

Beslut enligt 10 § fjärde stycket andra meningen fattas på

framställning av det utskott till vars handläggning ärendet

hör. Lag (1994:1472).

11 § Ärende angående grundlag skall avgöras vid första

riksmötet i den valperiod då slutligt beslut enligt 8 kap. 15 §

regeringsformen först får fattas, såvida ej förslaget i ärendet

dessförinnan förkastas eller avgörandet genom särskilt beslut

uppskjutes till annat riksmöte. Sådant beslut kan upprepas. I

fråga om uppskov äger bestämmelserna i 10 § tredje stycket

motsvarande tillämpning. Ärendet skall avgöras slutligt före

nästa ordinarie val till riksdagen.

Har vilande förslag till grundlagsändring eller till annat

beslut som fattas i samma ordning förkastats vid

folkomröstning, skall det utskott till vars handläggning frågan

hör göra anmälan därom till kammaren. Lag (1994:1473).

Tilläggsbestämmelse

5.11.1

Tilläggsbestämmelsen 5.10.1 äger motsvarande tillämpning i

fråga om uppskov med slutligt beslut i ärende angående

grundlag. Lag (1996:158).

12 § Riksdagen kan genom lag besluta att hänföra statsutgifter

till utgiftsområden.

Har riksdagen fattat beslut enligt första stycket, fastställer

riksdagen för närmast följande budgetår genom ett särskilt

beslut

dels för varje utgiftsområde en utgiftsram, som anger det

belopp till vilket summan av de till utgiftsområdet hörande

utgifterna högst får uppgå,

dels en beräkning av inkomsterna på statsbudgeten.

Beslut om anslag eller andra utgifter i staten får icke fattas

innan beslut fattats enligt andra stycket. Anslag eller andra

utgifter i staten fastställs för varje utgiftsområde genom ett

särskilt beslut. Lag (1996:1060).

Tilläggsbestämmelse

5.12.1

Statsutgifterna skall hänföras till följande utgiftsområden: 1.

Rikets styrelse, 2. Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3.

Skatteförvaltning och uppbörd, 4. Rättsväsendet, 5.

Utrikesförvaltning och internationell samverkan, 6.

Totalförsvar, 7. Internationellt bistånd, 8. Invandrare och

flyktingar, 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 10.

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11. Ekonomisk

trygghet vid ålderdom, 12. Ekonomisk trygghet för familjer och

barn, 13. Arbetsmarknad, 14. Arbetsliv, 15. Studiestöd, 16.

Utbildning och universitetsforskning, 17. Kultur, medier

trossamfund och fritid, 18. Samhällsplanering,

bostadsförsörjning och byggande, 19. Regional utjämning och

utveckling, 20. Allmän miljö- och naturvård, 21. Energi, 22.

Kommunikationer, 23. Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande

näringar, 24. Näringsliv, 25. Allmänna bidrag till kommuner,

26. Statsskuldräntor m.m. och 27. Avgiften till Europeiska

gemenskaperna. Lag (2000:1062).

13 § Riksdagens beslut med anledning av proposition samt annat

beslut, varom regeringen skall underrättas, meddelas regeringen

genom skrivelse.

Tilläggsbestämmelse

5.13.1

Riksdagens skrivelser sättes upp av kammarkansliet och

undertecknas av talmannen.

Utskott som har berett ärende skall få del av kammarens beslut

i ärendet.

 

6 kap. Interpellationer och frågor till statsråd

1 § Interpellation skall ha bestämt innehåll och vara försedd

med motivering.

Interpellation besvaras inom två veckor från det att den

ingetts. Gör kammaren under tvåveckorsperioden uppehåll i sitt

arbete förlängs tiden med vad som motsvarar uppehållet.

Om svar inte lämnas inom den tid som angetts i andra stycket

skall statsrådet meddela riksdagen varför svaret uteblir eller

anstår. Sådant meddelande får inte följas av överläggning.

Interpellation förfaller om den ej har besvarats vid det

riksmöte då den väcktes. Lag (1998:734).

Tilläggsbestämmelser

6.1.1

Interpellation inges till kammarkansliet. Den skall vara

egenhändigt undertecknad av interpellanten. Talmannen låter

utan dröjsmål statsrådet få del av interpellationen och anmäler

den vid närmast följande sammanträde med kammaren.

Talmannen fastställer efter samråd med de särskilda

företrädarna för partigrupperna den dag under riksmöte då

interpellation senast får inges till kammarkansliet. Om

särskilda skäl föreligger får dock talmannen medge att

interpellationen får framställas även om den ingetts efter

denna dag. Lag (2000:418).

6.1.2

När statsråd ämnar besvara interpellation, bestämmer talmannen

efter samråd med statsrådet och interpellanten vid vilket

sammanträde svaret skall lämnas. Meddelande härom lämnas utan

dröjsmål på sätt talmannen bestämmer och tages upp på

föredragningslistan.

Svar på interpellation får delas ut till ledamöterna i förväg.

Lag (1995:1678).

6.1.3

När ett statsråd besvarar en interpellation får svaret lämnas i

ett anförande som räcker längst sex minuter. Statsrådet kan

därutöver få ordet för ytterligare tre anföranden, varav de

första två får räcka längst fyra minuter vardera och det tredje

längst två minuter.

Interpellanten kan få ordet för högst tre anföranden, varav de

första två får räcka längst fyra minuter vardera och det tredje

längst två minuter.

Andra talare kan få ordet för högst två anföranden, varav det

första får räcka längst fyra minuter och det andra längst två

minuter. Lag (1998:734).

2 § Fråga kan vara muntlig eller skriftlig. Den skall ha

bestämt innehåll. Lag (1995:1678).

6.2.1 har upphävts genom lag (1995:1678).

6.2.2 har upphävts genom lag (1995:1678).

6.2.3 har upphävts genom lag (1992:1550).

3 § Muntlig fråga framställs vid frågestund som anordnas i

kammaren. Den besvaras omedelbart.

Talmannen beslutar om vem som skall få ordet vid frågestund.

Talmannen kan besluta om begränsning av anförandena till längst

en minut. Lag (1995:1678).

Tilläggsbestämmelse

6.3.1

Frågestund anordnas varje torsdag de veckor som kammaren

sammanträder för annan handläggning än bordläggning.

Om arbetsförhållandena i riksdagen kräver det, får talmannen

för viss vecka besluta att frågestund anordnas på annan dag än

torsdag eller att frågestund inställes.

Regeringskansliet anmäler till kammarkansliet senast på fredag

i veckan före frågestunden vilka statsråd som kommer att vara

närvarande. Meddelande härom lämnas utan dröjsmål på sätt

talmannen bestämmer. Lag (1995:1678).

4 § Skriftlig fråga får vara försedd med en kort inledande

förklaring. Sådan fråga besvaras skriftligen. Lag (1995:1678).

Tilläggsbestämmelse

6.4.1

Skriftlig fråga inges till kammarkansliet. Den skall vara

egenhändigt undertecknad av den ledamot som framställer frågan.

Talmannen låter utan dröjsmål statsrådet få del av frågan och

anmäler den vid närmast följande sammanträde med kammaren.

Skriftligt svar inlämnas till kammarkansliet som överlämnar

svaret till den ledamot som ställt frågan.

De skriftliga frågor som under en vecka ingetts senast klockan

10 på fredag besvaras senast klockan 12 på onsdag i följande

vecka.

Under längre uppehåll i kammarens arbete än en månad får

talmannen besluta att svar lämnas inom fjorton dagar efter det

att frågan framställts. Sådant beslut meddelas efter samråd med

de särskilda företrädarna för partigrupperna. Om svar inte

lämnas inom denna tid skall statsrådet meddela kammarkansliet

när frågan kommer att besvaras eller att den inte kommer att

besvaras. Lag (2000:418).

6.4.2

Framställd fråga för skriftligt svar liksom statsråds svar på

sådan fråga skall redovisas i riksdagens protokoll. Lag

(1995:1678).

 

7 kap. Gemensamma bestämmelser om val inom riksdagen

1 § Bestämmelserna i 2-12 §§ gäller val som ankommer på

kammaren.

Bestämmelserna i 2 § första stycket, 6 §, 8-10 §§ och 12 §

andra stycket skall tillämpas endast i den mån riksdagen ej

föreskriver annat.

Tilläggsbestämmelse

7.1.1

Utöver de val som kammaren förrättar enligt regeringsformen och

riksdagsordningen skall den bland riksdagens ledamöter företaga

val av

1. 20 ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation,

2. 6 ledamöter i Europarådets svenska delegation,

3. 8 ledamöter i den svenska delegationen till Parlamentariska

församlingen i konferensen om säkerhet och samarbete i Europa.

Nordiska rådets svenska delegation väljs för riksmöte.

Europarådets svenska delegation väljs för tiden från den 1

januari året efter det att val till riksdagen ägt rum till

motsvarande tidpunkt efter nästa val. Den svenska delegationen

till Parlamentariska församlingen i konferensen om säkerhet och

samarbete i Europa väljs för riksdagens valperiod.

Ledamot eller suppleant av Europarådets svenska delegation som

lämnat riksdagen i samband med riksdagsval får kvarstå som

ledamot av delegationen under den återstående delen av

delegationens mandatperiod.

Kammaren skall också välja styrelsen för Stiftelsen Riksbankens

jubileumsfond i enlighet med 3 § i stiftelsens stadgar (RFS

1988:1). Lag (1998:733).

2 § Val beredes av en inom riksdagen utsedd valberedning.

Valberedningen utses vid första sammanträdet med kammaren under

riksdagens valperiod för tiden till valperiodens slut. Varje

partigrupp, vilken motsvarar parti som vid valet till riksdagen

har fått minst fyra procent av rösterna i hela riket, skall

besätta en plats. Därutöver fördelas tio platser proportionellt

mellan samma partigrupper. Ledamöterna tillsättes med

tillämpning av det förfarande som angives i 12 § första

stycket.

Tilläggsbestämmelser

7.2.1

Talmannen fastställer för varje partigrupp det antal ledamöter,

som partigruppen skall tillsätta i valberedningen. Därvid skall

han vid den proportionella fördelningen tillämpa den

beräkningsgrund som angives i 4 § andra stycket.

7.2.2

Valberedningen bereder alla val som förrättas av kammaren utom

val av riksföreståndare, vice riksföreståndare, person som

skall inträda som tillfällig riksföreståndare, talman, vice

talmän, kammarsekreterare, Riksdagens ombudsmän och

ställföreträdande ombudsmän samt val till

Statsrådsarvodesnämnden.

Föreskrifter om beredning av val finns i fråga om ombudsmän och

ställföreträdande ombudsmän i tilläggsbestämmelse 8.10.2 och i

fråga om ledamöter i Statsrådsarvodesnämnden i

tilläggsbestämmelse 8.4.1. Lag (1995:403).

7.2.3

Valberedningen håller på kallelse av talmannen sitt första

sammanträde samma dag som den utses. Därefter sammanträder

beredningen på kallelse av ordföranden.

Bestämmelserna i 4 kap. 12 § första stycket första och andra

meningarna samt tilläggsbestämmelserna 4.11.1 andra stycket och

4.11.2-4 tillämpas också på valberedningen. Lag (1987:1299).

3 § Framlägges vid val som avser två eller flera personer en

gemensam lista, som upptager namn på så många personer som

valet avser, och har listan godkänts av alla i valberedningens

sammanträde deltagande ledamöter eller av alla utom en, skall

talmannen ställa proposition på godkännande av listan och

förklara de på denna upptagna personerna valda. Val med slutna

sedlar skall dock förrättas, om det begäres av minst så många

riksdagsledamöter, som motsvarar det tal vilket erhålles, om

samtliga röstberättigade ledamöters antal delas med antalet av

de personer valet avser, ökat med ett. Detta val skall äga rum

vid ett följande sammanträde.

Följer av särskild bestämmelse att innehavare av visst uppdrag

skall väljas för sig, skall valet förrättas med acklamation. Om

ledamot begär det, skall valet dock förrättas med slutna

sedlar. Föreligger enhälligt förslag från valberedningen, skall

i sådant fall valet äga rum först vid ett följande sammanträde.

4 § Val förrättas med slutna sedlar, om ej annat följer av 3 §

eller annan huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Skall två

eller flera personer utses genom val med slutna sedlar,

fördelas platserna proportionellt mellan partier. Med parti

avses därvid varje grupp av riksdagsledamöter som vid valet

uppträder under särskild beteckning.

Platserna fördelas mellan partier genom att de en efter en

tilldelas det parti som för varje gång visar det största

jämförelsetalet. Jämförelsetalet är lika med partiets röstetal,

så länge ingen plats har tilldelats partiet, och erhålles

därefter genom att partiets röstetal delas med det tal som

motsvarar antalet platser som redan har tilldelats partiet,

ökat med ett. Vid lika jämförelsetal skiljes genom lottning.

Tilläggsbestämmelser

7.4.1

Valsedlarna skall vara lika till storlek, material och färg.

Valsedel skall vara enkel, sluten och omärkt. Den får innehålla

uppgift om det val för vilket den gäller.

Valsedel är ogiltig om den är försedd med kännetecken som

uppenbarligen har blivit anbragt på valsedeln med avsikt eller

om den saknar giltigt kandidatnamn. Har ledamot i ett val

lämnat mer än en valsedel, är valsedlarna ogiltiga. Har

sedlarna samma innehåll, skall dock en valsedel betraktas som

giltig vid sammanräkningen.

Namn på valsedel skall anses obefintligt om kandidaten ej är

valbar, namnet är överstruket eller det ej framgår klart vem

som avses.

7.4.2

Vid proportionellt val användes valsedlar, på vilka före namnen

har satts ut partibeteckning (partinamn eller annan beteckning

i ord för viss grupp av riksdagsledamöter eller för viss

meningsriktning). Namnen föres upp i en följd under varandra.

Valsedel är ogiltig om den saknar partibeteckning eller

upptager mer än en partibeteckning.

Namn på valsedel skall anses obefintligt, om ordningen mellan

namnet och annat namn ej framgår klart.

De platser som har tilldelats ett parti besättes så att

partiets första plats tillerkännes den vars namn står främst i

ordningen inom partiet, partiets andra plats den som bär det

andra namnet i ordningen och så vidare enligt samma grund. När

ordningen mellan namn på ett partis valsedlar skall bestämmas,

äger 20 kap. 4 § vallagen (1997:157) motsvarande tillämpning.

Lag (1997:160).

7.4.3

Vid val av en person med slutna sedlar får valsedel ej upptaga

partibeteckning. Innehåller valsedel två eller flera

kandidatnamn, är den ogiltig.

Vid lika röstetal skiljes genom lottning.

7.4.4

Vid val med slutna sedlar anmodar talmannen fem ledamöter att

taga plats vid talmansbordet. Av dessa skall tre biträda när

valsedlarna öppnas och granskas och två föra anteckningar över

valet.

Upprop verkställes i samma ordning som enligt

tilläggsbestämmelse 5.5.2. När ledamot ropas upp, skall han gå

fram till talmansbordet och lämna sin valsedel till talmannen.

Sedan samtliga godkända valsedlar har lästs upp av talmannen

och antecknats av kammarsekreteraren och de två ledamöterna,

jämföres anteckningarna över valet.

Talmannen meddelar resultatet av valet, så snart detta har

fastställts.

7.4.5

Skall två eller flera val med slutna sedlar förrättas, får

talmannen, såvida ledamot icke yrkar annat, bestämma att

valsedlarna skall avlämnas i samtliga val, innan sammanräkning

företages i något av valen.

5 § Val med slutna sedlar får överklagas hos riksdagens

valprövningsnämnd. Valet skall gälla utan hinder av att det har

överklagats.

Tilläggsbestämmelser

7.5.1

Besvär över val som sägs i 5 § ställes till

valprövningsnämnden. Besvärshandlingen skall ges in till

kammarkansliet inom fem dagar från den dag då resultatet av

valet meddelades i kammaren. Så snart besvärstiden har gått ut,

skall talmannen vid sammanträde med kammaren tillkännagiva

samtliga besvär som har anförts. Talmannen skall härvid angiva

viss kort tid inom vilken förklaring över besvären skall ha

kommit in till valprövningsnämnden. När förklaringstiden har

gått ut skall talmannen genast sända besvärshandlingarna till

valprövningsnämnden. Talmannen bör därjämte skyndsamt inkomma

till valprövningsnämnden med yttrande över besvären.

7.5.2

Har vid valet föreskrift i 4 § eller i tilläggsbestämmelserna

7.4.1-5 blivit åsidosatt och är det ej osannolikt att felet har

inverkat på valutgången, skall valprövningsnämnden undanröja

valet och förordna om omval. Kan felet avhjälpas genom förnyad

sammanräkning eller annan sådan mindre ingripande åtgärd, skall

valprövningsnämnden dock i stället uppdraga åt talmannen att

vidtaga erforderlig rättelse.

7.5.3

Valsedlar och annat valmaterial skall förvaras under

betryggande säkerhet till dess att valet har vunnit laga kraft.

6 § Val, som enligt vad som är särskilt föreskrivet avser tid

motsvarande riksdagens valperiod, skall förrättas snarast efter

valperiodens början och gälla till dess att riksdagen förrättar

nytt val under nästa valperiod.

7 § Har ny ledamot tagit plats i riksdagen med anledning av att

utgången av val till riksdagen har blivit ändrad efter

överklagande, skall val som riksdagen har förrättat

dessförinnan under valperioden göras om, såvida det begäres av

minst tio riksdagsledamöter.

8 § Skall två eller flera väljas, utses tillika suppleanter

till minst samma antal som de ordinarie ledamöterna. Vad som är

föreskrivet om dessa äger motsvarande tillämpning i fråga om

suppleanterna.

Ersättare som har kallats till tjänstgöring får utan hinder av

vad som har beslutats om antalet suppleanter i utskott utses

till suppleant i utskott som den ledige riksdagsledamoten

tillhör. Lag (1975:1346).

Tilläggsbestämmelser

7.8.1

Sedan riksdagen har förrättat val till organ och därvid utsett

suppleanter med stöd av 8 §, kan den besluta att öka antalet

suppleanter i organet. Suppleantval som föranledes härav skall

förrättas så snart det kan ske.

7.8.2

Om annat icke föreskrives eller särskilt beslutas, skall

suppleanter utses till samma antal som de ordinarie

ledamöterna. Lag (1974:1034).

9 § Är av riksdagen vald ledamot i ett organ frånvarande,

intages hans plats, om det kan ske, av suppleant som hör till

samma partigrupp. I övrigt gäller att suppleanterna har

företräde i den ordning i vilken de har valts eller, om valet

har förrättats med gemensam lista, i den ordning i vilken de

har förts upp på listan.

Tilläggsbestämmelse

7.9.1

Ledamot eller suppleant som har fått plats från två eller flera

grupper anses vald för den grupp, från vilken plats först har

tilldelats honom.

10 § Är till ett uppdrag endast den valbar som tillhör

riksdagen och lämnar den valde riksdagen eller utses han till

riksdagens talman eller till statsråd, skall han avgå från

uppdraget.

11 § Den som har utsetts till uppdrag genom val av riksdagen

får ej undandraga sig uppdraget utan att riksdagen medgiver

det.

12 § Lämnar den som har valts till ett organ sitt uppdrag i

förtid och avsåg det val genom vilket uppdraget tillsattes vid

mandatperiodens början två eller flera personer, skall den

partigrupp eller de partigrupper, som han var vald för, till

talmannen anmäla en efterträdare. Talmannen förklarar den

anmälde vald. Göres ej sådan anmälan eller anmäles mer än en

person, utser talmannen efterträdare.

Är i annat fall än som avses i första stycket plats ledig i

förtid, anställes kompletteringsval för den återstående tiden

med tillämpning av vad som gäller i allmänhet.

Ersättare som har kallats till tjänstgöring får med tillämpning

av det förfarande som angives i första stycket utses till

suppleant i utskott som den ledige riksdagsledamoten tillhör.

Lag (1975:1346).

13 § Organ, vars ledamöter helt eller delvis utses av kammaren,

väljer inom sig ordförande och en eller flera vice ordförande,

om ej annat är föreskrivet.

14 § Val inom organ, som sägs i 13 §, förrättas med acklamation

eller, om ledamot begär det, med slutna sedlar.

Tilläggsbestämmelse

7.14.1

Valsedlarna skall vara lika till storlek, material och färg.

Valsedel skall vara enkel, sluten och omärkt. Vid lika röstetal

skiljes genom lottning.
 

REGERINGSFORMEN 1-2 KAPITLET

RIKSDAGSORDNINGEN 3-4 KAPITLET

RIKSDAGSORDNINGEN 7-10 KAPITLET

Information och lagar om Sveriges statsskick

Startsida

Startpage

 

 

Last updated at 2002.03.18