RIKSDAGSORDNINGEN/THE RIKSDAG ACT(1974:153)

KAPITEL/CHAPTER 7-10
 

 

Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1062

8 kap. Vissa befattningshavare och organ

1 § Val av talman samt av förste, andre och tredje vice talman

förrättas vid första sammanträdet med kammaren under riksdagens

valperiod och gäller till valperiodens slut. Talmännen väljes

var för sig i nu nämnd ordning.

Förrättas valet med slutna sedlar, är den vald som får mer än

hälften av de avgivna rösterna. Uppnås icke sådan röstövervikt,

förrättas nytt val. Får ej heller då någon mer än hälften av de

avgivna rösterna, förrättas ett tredje val mellan de två som

vid den andra omröstningen uppnådde de högsta röstetalen. Vid

tredje omröstningen är den vald som får de flesta rösterna.

2 § Riksdagen utser genom särskilt val en ersättare för

ordföranden i riksdagens valprövningsnämnd. Vad som i 3 kap. 11

§ regeringsformen föreskrives om ordföranden äger motsvarande

tillämpning på ersättaren. Vid val med slutna sedlar av

ordföranden eller hans ersättare tillämpas det förfarande som

angives i 1 § andra stycket.

3 § Vid val med slutna sedlar av riksföreståndare, vice

riksföreståndare eller person som skall kunna inträda som

tillfällig riksföreståndare tillämpas det förfarande som

angives i 1 § andra stycket. Valet gäller till dess riksdagen

beslutar annat.

4 § Statsrådsarvodesnämnden består av ordförande och två andra

ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen efter varje

ordinarie val till riksdagen för tiden intill dess nytt val

till nämnden har ägt rum. Suppleanter skall inte utses.

Blir en ledamot av sjukdom eller annan orsak hindrad att utföra

sitt uppdrag, väljer riksdagen en person i dennes ställe så

länge hindret varar. Lag (1993:1423).

8.4.1

Val av ledamöter i Statsrådsarvodesnämnden bereds av

konstitutionsutskottet. Lag (1993:1423).

5 § har upphävts genom lag (1985:867).

8.5.1 har upphävts genom lag (1987:50).

8.5.2 har upphävts genom lag (1985:1068).

8.5.3 har upphävts genom lag (1985:1068).

8.5.4 har upphävts genom lag (1985:1068).

8.5.5 har upphävts genom lag (1985:1068).

6 § Riksdagens val av fullmäktige i Riksbanken avser riksdagens

valperiod. Lag (1998:1457).

7 § Val av ledamöter i Utrikesnämnden avser riksdagens

valperiod.

För talmannen är vice talman suppleant i Utrikesnämnden.

Antalet valda suppleanter skall vara nio.

8 § Utrikesnämnden sammanträder inom stängda dörrar.

Statsministern får medgiva att även annan än ledamot,

suppleant, statsråd och tjänsteman är närvarande.

Tilläggsbestämmelser

8.8.1

Tilläggsbestämmelse 4.11.4 äger motsvarande tillämpning på

Utrikesnämnden. Sekreterare hos nämnden förordnas av

regeringen.

Suppleant i Utrikesnämnden skall alltid underrättas om nämndens

sammanträden. Lag (1987:50).

8.8.2

Ledamot, suppleant eller tjänsteman skall första gången han är

närvarande vid sammanträde med Utrikesnämnden avge försäkran om

att han skall iaktta åliggande om tystnadsplikt. Lag (1987:50).

9 § För ändamål som avses i 13 kap. 2 § regeringsformen

sammanträder Utrikesnämndens ledamöter på kallelse av talmannen

eller, vid förfall för honom, vice talman, ävensom på kallelse

av två av nämndens övriga ledamöter. Förhandlingarna ledes av

talmannen, av vice talman eller, om ingen av dem är tillstädes,

av den av de närvarande ledamöterna som har varit ledamot av

riksdagen längst tid. Om två eller flera har tillhört riksdagen

lika länge, har den äldste av dem företräde. Är vid omröstning

till beslut rösterna lika delade, gäller den mening som

ordföranden biträder.

10 § Riksdagens ombudsmän skall vara fyra, en

chefsjustitieombudsman och tre justitieombudsmän.

Chefsjustitieombudsmannen är administrativ chef och bestämmer

inriktningen i stort av verksamheten. Riksdagen får härutöver

välja en eller flera ställföreträdande ombudsmän.

Ställföreträdande ombudsman skall ha tjänstgjort som riksdagens

ombudsman.

Chefsjustitieombudsmannen väljes för sig och övriga ombudsmän

samt ställföreträdande ombudsmän väljes var för sig. Vid val

med slutna sedlar tillämpas förfarandet i 1 § andra stycket.

Val av ombudsman gäller för tiden från valet eller den senare

tidpunkt riksdagen bestämmer till dess nytt val har genomförts

under fjärde året därefter. Val av ställföreträdande ombudsman

gäller för en tid av två år från valet eller den senare

tidpunkt riksdagen bestämmer. På hemställan av

konstitutionsutskottet kan riksdagen dock dessförinnan

entlediga ombudsman eller ställföreträdande ombudsman som ej

åtnjuter riksdagens förtroende.

Avgår ombudsman i förtid, skall riksdagen snarast välja

efterträdare för ny fyraårsperiod. Lag (1995:403).

Tilläggsbestämmelser

8.10.1

Konstitutionsutskottet skall, på eget initiativ eller på

begäran av någon av Riksdagens ombudsmän, samråda med ombudsman

om arbetsordningen eller i andra frågor av organisatorisk art.

Lag (1990:1506).

8.10.2

Val av ombudsman och ställföreträdande ombudsman bereds av

konstitutionsutskottet. Lag (1995:403).

11 § Riksdagens revisorer skall vara tolv. De väljes för

riksdagens valperiod.

Riksdagen väljer bland revisorerna en ordförande och en eller

flera vice ordförande. Ordföranden och varje vice ordförande

väljes för sig.

12 § Riksdagens krigsdelegation består av talmannen som

ordförande och av femtio andra ledamöter, vilka riksdagen

väljer för riksdagens valperiod.

Riksdagsledamot är behörig att vara ledamot i krigsdelegationen

utan hinder av att han tillhör regeringen.

Suppleanter skall icke utses till krigsdelegationen.

Får ledamot varaktigt förfall när delegationen har trätt i

riksdagens ställe, utses annan riksdagsledamot till ersättare i

den ordning som är angiven i 7 kap. 12 § första stycket.

Tilläggsbestämmelser

8.12.1

Det åligger krigsdelegationens ordförande och vice ordförande

att förbereda delegationens verksamhet för den händelse

delegationen skulle träda i riksdagens ställe.

8.12.2

Bestämmelserna i 4 kap. 12 § första stycket första och andra

meningarna samt tilläggsbestämmelserna 4.11.1 andra stycket och

4.11.2 och 4 tillämpas också på krigsdelegationen under tid då

delegationen ej är i riksdagens ställe. Lag (1987:1299).

13 § Riksdagen kan meddela närmare bestämmelser för riksdagens

organ.

Tilläggsbestämmelse

8.13.1

Riksdagen fastställer stadgar för Stiftelsen Riksbankens

jubileumsfond. Lag (1987:1226)

14 § har upphävts genom lag (1996:1530).

8.14.1 har upphävts genom lag (1996:1530).

15 § har upphävts genom lag (1996:1530).

16 § har upphävts genom lag (1996:1530).

17 § har upphävts genom lag (1996:1530).

8.17.1 har upphävts genom lag (1996:1530).

8.17.2 har upphävts genom lag (1996:1530).

18 § har upphävts genom lag (1996:1530).

19 § har upphävts genom lag (1996:1530).

9 kap. Bestämmelser om personal och förvaltning

1 § Kammaren utser en kammarsekreterare. Val av

kammarsekreterare äger rum vid början av riksmötet närmast

efter ordinarie val till riksdagen och gäller för tiden till

dess nytt val av kammarsekreterare förrättas.

Kammarsekreteraren låter föra protokollet vid sammanträde med

kammaren. Han eller hon expedierar riksdagens beslut och

biträder i övrigt talmannen i riksdagsarbetet.

Lag (2000:418).

Tilläggsbestämmelser

9.1.1

Vid val med slutna sedlar av kammarsekreterare tillämpas det

förfarande som angives i 8 kap. 1 § andra stycket.

9.1.2

Kammarsekreteraren, med tjänstebenämningen riksdagsdirektör, är

chef för riksdagsförvaltningen och sekreterare i

krigsdelegationen.

9.1.3 har upphävts genom lag (2000:418).

2 § Utskotten och EU-nämnden biträds av kanslier som ingår i

riksdagsförvaltningen. Chefen för ett sådant kansli skall vara

svensk medborgare. Lag (2000:418).

3 § Riksdagen beslutar om instruktion för

riksdagsförvaltningen. Lag (2000:418).

4 § Riksdagsförvaltningen skall, såvitt gäller riksdagen och

riksdagens myndigheter, i den omfattning riksdagen bestämmer

1. handlägga frågor angående förhandlingar om anställnings- och

arbetsvillkor för arbetstagare samt andra personalfrågor,

2. göra upp förslag till anslag på statsbudgeten,

3. i övrigt handlägga frågor om förvaltningen inom riksdagen

och frågor om förvaltning av ekonomisk natur inom riksdagens

myndigheter, utom Riksbanken,

4. meddela föreskrifter och råd i sådana frågor som avses i 1-

3. Lag (2000:418).

5 § Överklagande av beslut av riksdagens organ i

förvaltningsärende mot vilket talan får föras enligt vad som är

föreskrivet därom, prövas av Regeringsrätten i de fall som

riksdagen särskilt bestämmer och i övriga fall av riksdagens

besvärsnämnd. Besvärsnämnden består av ordförande, som skall

inneha eller ha innehaft domarämbete och ej vara ledamot av

riksdagen, och fyra andra ledamöter, valda inom riksdagen.

Ordföranden väljes särskilt. Val till besvärsnämnden avser

riksdagens valperiod.

För ordföranden skall finnas en ersättare. Vad som föreskrives

om ordföranden äger motsvarande tillämpning på ersättaren. Lag

(1989:187).

Tilläggsbestämmelse

9.5.1

Vid val med slutna sedlar av ordförande i besvärsnämnden

tillämpas det förfarande som angives i 8 kap. 1 § andra

stycket.

6 § Riksdagsledamot skall av statsmedel åtnjuta arvode för sitt

uppdrag. Bestämmelser härom, om andra ekonomiska förmåner i

anledning av uppdraget och om gottgörelse till ersättare för

riksdagsledamot meddelas i lag.

7 § Om tillgång för riksdagens ledamöter och organ till

bibliotek och om bistånd i övrigt åt dem med sakuppgifter för

riksdagsarbetet samt om utskotts och ledamöters studieresor

finns särskilda föreskrifter.

Tilläggsbestämmelse

9.7.1

Utskott får besluta, att företrädare för utskottet skall företa

studieresor för att inhämta upplysningar i ämne inom dess

beredningsområde.

Utskott skall samråda med riksdagsstyrelsen, innan det fattar

beslut om utrikes studieresa. Styrelsen skall uttala sig om i

vad mån resan lämpligen bör genomföras. Därvid skall hänsyn tas

till riksdagens internationella förbindelser, till kostnaderna

och till omständigheterna i övrigt.

Styrelsen kan meddela närmare bestämmelser om utskottens

studieresor. Ledamot av riksdagen kan erhålla bidrag till

kostnaden för enskild studieresa. Styrelsen kan meddela närmare

bestämmelser om sådana resor. Lag (2000:418).

8 § Åtal mot här angiven befattningshavare för brott, begånget

i utövningen av hans uppdrag eller tjänst får beslutas,

1. åtal mot fullmäktig i Riksbanken, ledamot av Riksbankens

direktion eller någon av Riksdagens revisorer endast av

finansutskottet,

2. åtal mot ledamot av riksdagsstyrelsen, av riksdagens

valprövningsnämnd eller av riksdagens besvärsnämnd eller mot

Riksdagens ombudsman eller kammarsekreteraren endast av

konstitutionsutskottet.

Vad som sägs i första stycket om åtal mot ledamot av

Riksbankens direktion skall inte tillämpas i fråga om brott

begånget i utövningen av Riksbankens beslutanderätt enligt

lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering.

Lag (2000:418).

Tilläggsbestämmelser

9.8.1 har upphävts genom lag (1998:1403).

9.8.2

Om behörighet att besluta om åtal mot vissa andra

befattningshavare än de i 8 § nämnda finns särskilda

föreskrifter.

10 kap. Behandlingen av frågor i Europeiska unionen

1 § Regeringen skall fortlöpande informera riksdagen om vad som

sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen samt varje

år till riksdagen lämna en skrivelse med berättelse över

verksamheten i Europeiska unionen. Lag (1996:1530).

2 § Regeringen skall informera riksdagen om sin syn på de

förslag från Europeiska gemenskapernas kommission som

regeringen bedömer som betydelsefulla. Lag (1996:1530).

3 § Utskott skall följa arbetet i Europeiska unionen inom de

ämnesområden som för varje utskott anges i 4 kap. 4-6 §§ med

tillhörande tilläggsbestämmelser.

Beträffande statlig myndighets skyldighet att lämna

upplysningar till utskott finns bestämmelser i 4 kap. 10 §. Lag

(1996:1530).

4 § För samråd med regeringen i frågor som gäller Europeiska

unionen skall riksdagen inom sig för varje valperiod tillsätta

en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden).

EU-nämnden skall bestå av udda antal ledamöter, lägst femton.

Lag (1996:1530).

Tilläggsbestämmelse

10.4.1

Antalet ledamöter i EU-nämnden fastställs av riksdagen på

förslag av valberedningen. Lag (1996:1530).

5 § Regeringen skall underrätta EU-nämnden om frågor som avses

bli behandlade i Europeiska unionens råd. Regeringen skall

också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet skall

föras inför beslut som regeringen bedömer som betydelsefulla

och i andra frågor som nämnden bestämmer.

Begär minst fem av ledamöterna i EU-nämnden att regeringen

skall rådgöra med nämnden enligt första stycket skall nämnden

föranstalta om detta, såvida den inte finner att därmed förenat

dröjsmål skulle leda till avsevärt men. Lag (1996:1530).

6 § Annan statlig myndighet än regeringen skall lämna

upplysningar och avgiva yttrande i frågor som skall behandlas i

Europeiska unionens råd, då EU-nämnden begär det. Myndighet som

ej lyder under riksdagen kan hänskjuta begäran från nämnden

till regeringens avgörande. Begär minst fem av ledamöterna i

nämnden att upplysningar eller yttrande skall inhämtas enligt

första stycket, skall nämnden föranstalta om detta, såvida den

inte finner att därmed förenat dröjsmål skulle leda till

avsevärt men. Lag (1996:1530).

7 § EU-nämnden skall sammanträda inom stängda dörrar. Nämnden

kan medge att även annan än ledamot, suppleant och tjänsteman i

nämnden är närvarande. Om det finns synnerliga skäl får nämnden

besluta att sammanträde helt eller delvis skall vara offentligt

till den del det avser inhämtande av upplysningar.

Vid offentlig del av sammanträde är företrädare för statlig

myndighet inte skyldig att lämna uppgift för vilken sekretess

gäller hos myndigheten. Lag (1996:1530).

Tilläggsbestämmelser

10.7.1

EU-nämnden sammanträder första gången på kallelse av talmannen

inom två dagar efter det att nämnden valts. Därefter

sammanträder nämnden på kallelse av ordföranden.

Personlig kallelse skall utgå till samtliga ledamöter och

suppleanter. Kallelse bör om möjligt anslås i riksdagens

lokaler senast kl. 18 dagen före sammanträdet. Lag (1996:1530).

10.7.2

Innan ordförande har valts, förs ordet vid sammanträde med EU-

nämnden av den av de närvarande ledamöterna som har varit

ledamot av riksdagen längst tid. Om två eller flera har

tillhört riksdagen lika länge, har den äldste av dem företräde.

Lag (1996:1530).

8 § Den som är ledamot, suppleant eller tjänsteman i EU-nämnden

får ej obehörigen yppa vad som enligt beslut av regeringen

eller nämnden skall hållas hemligt med hänsyn till rikets

säkerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl, som betingas

av förhållandet till främmande stat eller mellanfolklig

organisation. Lag (1996:1530).

9 § Över sammanträde med EU-nämnden förs protokoll.

Vid sammanträde med nämnden skall föras stenografiska

uppteckningar över vad som yttras vid nämndens överläggningar

med regeringen. Lag (1996:1530).

Övergångsbestämmelser

1974:153

1. Genom denna riksdagsordning upphäves den äldre

riksdagsordningen. Den äldre riksdagsordningen skall dock med

nedan angivna undantag tillämpas i stället för den nya

riksdagsordningen till utgången av det år under vilket

riksdagen slutligt antager den nya regeringsformen samt, i de

fall då så nedan angives, även därefter.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

6. Befogenheten att åtala brott av befattningshavare, som

angives i 9 kap. 8 § i denna riksdagsordning, skall bedömas

efter äldre lag om, när handlingen företogs för åtal gällde

förutsättning som ej har upptagits i denna riksdagsordning.

7. Förekommer i lag eller annan författning bestämmelse som

syftar på riksdagssession eller i övrigt på sammanträdesperiod

med riksdagen, skall bestämmelsen i stället gälla riksmöte.

8. Andra stycket i övergångsbestämmelserna till kungörelsen

(1971:2) om beslutade ändringar i regeringsformen och

riksdagsordningen skall alltjämt äga tillämpning.

1994:1472

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Den upphävda paragrafen 4 kap. 16 § gäller dock fortfarande

i fråga om vad som före ikraftträdandet har förekommit vid

behandlingen i finansutskottet av frågor enligt 9 kap. 11 §

regeringsformen.

1998:733

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 och tillämpas

också på de ledamöter och suppleanter av Europarådets svenska

delegation som valts sedan riksmötet 1994/95.

1998:1403

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Riksdagen väljer senast under december månad 1998, för tiden

från och med den 1 januari 1999 till utgången av valperioden,

elva fullmäktige i Riksbanken. Därmed upphör tidigare uppdrag

för fullmäktige som riksdagen valt för denna valperiod.

2000:1062

Denna lag träder i kraft den 20 november 2000 och tillämpas

första gången i fråga om statsbudgeten för år 2001.

 

REGERINGSFORMEN 1-2 KAPITLET

RIKSDAGSORDNINGEN 3-4 KAPITLET

RIKSDAGSORDNINGEN 5-6 KAPITLET

Information och lagar om Sveriges statsskick

Startsida

Startpage

  Last updated at 2001.03.18