KOMMUNALLAGEN(1991:900)

KAPITEL 4-5

 

Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:889
 
 

4 kap. De förtroendevalda

Definition

1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och

ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar

samt revisorer och revisorsersättare.

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den

beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd,

de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer och

revisorsersättare i ett kommunalförbund. Lag (1997:550).

Rösträtt

2 § Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i

kommunfullmäktige har den som är folkbokförd i kommunen, senast

på valdagen fyller 18 år och

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska

unionens medlemsstater (unionsmedborgare),

2. är medborgare i Island eller Norge, eller

3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda

i Sverige tre år i följd före valdagen. Lag (1997:166).

3 § Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i

landstingsfullmäktige har den som är röstberättigad vid val av

ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i en kommun inom

landstinget.

4 § Frågor om rösträtt enligt 2 och 3 §§ avgörs på grundval av

en röstlängd som upprättas före valet.

Valbarhet

5 § Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som

har rösträtt enligt 2 och 3 §§. Vid valen av ledamöter och

ersättare i nämnderna samt valen av revisorer och

revisorsersättare är, oberoende av vad som framgår av

röstlängden, den valbar som vid tidpunkten för sådant val

uppfyller de villkor som uppställs i 2 och 3 §§. Lag

(2000:111).

6 § Den som är anställd hos en kommun eller ett landsting för

att ha den ledande ställningen bland personalen är inte valbar.

Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds

verksamhetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare

i nämnden.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget

är inte valbar som revisor eller revisorsersättare för

granskning av verksamhet som omfattas av

redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo,

föräldrar, barn eller syskon eller annan närstående till den

redovisningsskyldige. Lag (1999:621).

Uppdragets upphörande

7 § Om valet till fullmäktige har upphävts och omval har ägt

rum eller om rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och

mandatfördelningen mellan partierna därvid har ändrats, upphör

uppdragen för de förtroendevalda som har valts av fullmäktige

två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har

avslutats.

När omvalet eller sammanräkningen har avslutats, skall

fullmäktige förrätta nytt val av förtroendevalda för återstoden

av mandattiden.

8 § Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också

uppdraget genast.

9 § Fullmäktige skall befria en förtroendevald från uppdraget

när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns

särskilda skäl mot det.

10 § Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald

som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde

1. har vägrats ansvarsfrihet, eller

2. genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett

brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller

däröver.

10 a § Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga

förtroendevalda i en nämnd

1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är

densamma som i fullmäktige, eller

2. vid förändringar i nämndorganisationen.

Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter

och ersättare har förrättats eller när en ny nämndorganisation

träder i kraft. Lag (1994:690).

Ledighet från anställning

11 § Förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina

anställningar som behövs för uppdragen.

Ekonomiska förmåner

12 § Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för den

arbetsinkomst samt de pensions- och semesterförmåner som de

förlorar, när de fullgör sina uppdrag.

Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på

heltid eller en betydande del av heltid.

13 § Fullmäktige skall besluta enligt vilka grunder ersättning

enligt 12 § skall betalas.

14 § Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig

omfattning skall få

1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som

föranleds av uppdraget,

2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget,

3. pension, samt

4. andra ekonomiska förmåner.

15 § Om fullmäktige beslutar att arvode skall betalas, skall

arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag.

Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på

heltid eller en betydande del av heltid.

15 a § Förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till

ersättning av den kommun eller det landsting som har valt dem.

Lag (1997:550).

De förtroendevaldas initiativrätt

16 § Ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner.

Att de också får ställa interpellationer och frågor framgår av

5 kap. 49-56 §§.

17 § Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.

Revisorerna får väcka ärenden i en nämnd om ärendet rör

granskningen av verksamheten i nämnden. När revisorsersättarna

tjänstgör har de samma rätt att väcka ärenden som revisorerna.

Lag (1999:621).

17 a § Revisorerna får väcka ärenden i en fullmäktigeberedning

om ärendet rör granskningen av verksamheten i

fullmäktigeberedningen. När revisorsersättarna tjänstgör har de

samma rätt att väcka ärenden som revisorerna. Lag (1999:621).

18 § När ersättarna tjänstgör har de samma rättigheter som

ledamöterna.

Närmare föreskrifter om ersättarnas tjänstgöring i fullmäktige

och i nämnderna finns i 5 kap. 12-17 §§ och i 6 kap. 10 och

11 §§.

Omröstning och beslut

19 § Varje ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har en röst.

20 § En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att

avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut.

Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs

för att ärendet skall kunna avgöras.

21 § En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett

ärende skall delta i avgörandet av ärendet, om ärendet avser

myndighetsutövning mot någon enskild.

Ingen är dock skyldig att rösta för fler än ett förslag.

Reservation

22 § En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett

ärende får reservera sig mot beslutet.

Reservationen skall anmälas innan sammanträdet avslutas.

Närvarorätt

23 § Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är

ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid

nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i

besluten.

Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha

rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Särskilt om kommunalförbund

23 a § En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i ett

kommunalförbunds beslutande församling välja endast den som är

ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds förbundsstyrelse

och andra nämnder samt revisorer och revisorsersättare i ett

kommunalförbund väljs bland dem som har rösträtt vid val till

någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Lag (1997:550).

Borgarråd i Stockholms kommun

24 § Stockholms kommun får ha borgarråd.

Borgarråd väljs av fullmäktige vid första sammanträdet efter

det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Val får

också ske när uppdrag som borgarråd har upphört under

mandatperioden.

Borgarråden väljs för fyra år. I fall som avses i andra stycket

andra meningen avser valet resterande del av mandatperioden.

Om det begärs, skall varje borgarråd väljas särskilt. Lag

(1994:998).

25 § Vad som i 7 § sägs om hur omval eller förnyad

sammanräkning som innebär ändrad mandatfördelning mellan

partierna i fullmäktige inverkar på uppdragen för

förtroendevalda gäller också borgarrådens uppdrag.

26 § I fråga om valbarhet till borgarråd och uppdragets

upphörande skall 5 och 8-10 a §§ tillämpas. Därvid skall vad

som sägs i 10 a § om samtliga förtroendevalda i en nämnd gälla

samtliga borgarråd. Lag (1994:690).

27 § Fullmäktige får besluta att borgarråden i sina uppdrag

skall få ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne-

och anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos

kommunen. Lag (1994:690).

28 § Borgarråden skall närvara vid fullmäktiges sammanträden.

De får delta i överläggningarna och framställa förslag men inte

delta i besluten. Lag (1994:690).

29 § Fullmäktige får meddela närmare föreskrifter om

borgarråden. Lag (1994:690).

Politiska sekreterare

30 § Kommuner och landsting får anställa politiska sekreterare

att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Lag

(1994:690).

31 § Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än

till utgången av det år då val av fullmäktige förrättas nästa

gång i hela landet.

Lagen (1982:80) om anställningsskydd skall inte tillämpas för

dem. Lag (1994:690).

32 § En politisk sekreterare har rätt till den ledighet från

sin anställning som behövs för tjänstgöringen. Lag (1994:690).

5 kap. Fullmäktige

Antalet ledamöter och ersättare

1 § Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige

skall ha.

Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst

31 i kommuner med 12 000 röstberättigade invånare eller

därunder och i landsting med 140 000 röstberättigade invånare

eller därunder,

41 i kommuner med över 12 000 till och med 24 000

röstberättigade invånare,

51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000

röstberättigade invånare och i landsting med över 140 000 till

och med 200 000 röstberättigade invånare,

61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare, och

71 i landsting med över 200 000 röstberättigade invånare.

I Stockholms kommun och i landsting med över 300 000

röstberättigade invånare skall dock antalet ledamöter bestämmas

till minst 101.

2 § Vid tillämpningen av 1 § skall den som har tagits upp i

röstlängd vid det senaste ordinarie valet till fullmäktige

anses som röstberättigad. Lag (1997:166).

3 § Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige

skall ändras, skall beslutet tillämpas först när val av

fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.

Beslutet skall fattas före utgången av mars månad valåret.

Länsstyrelsen skall genast underrättas om beslutet.

4 § För ledamöterna i fullmäktige skall det finnas ersättare.

I en kommun bestämmer kommunfullmäktige det antal ersättare som

skall ligga till grund för tillämpningen av bestämmelserna i 18

kap. 55 § vallagen (1997:157). Antalet skall utgöra en viss

andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti

får i kommunen. Beslutet skall fattas före den 1 april valåret.

Länsstyrelsen skall genast underrättas om kommunfullmäktiges

beslut.

Föreskrifter om att utse ersättare i fullmäktige finns i

vallagen. Lag (1997:166).

Mandattider

5 § Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige skall väljas för

fyra år räknat från och med den 1 november valåret.

Om valprövningsnämnden har beslutat om omval enligt 19 kap. 21

§ vallagen (1997:157), skall dock mandattiden förlängas till

dess omvalet har avslutats.

I Stockholms kommun räknas mandattiden från och med den 15

oktober valåret. Lag (1997:166).

Ordförande och vice ordförande

6 § Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och

en eller flera vice ordförande.

Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.

Tidpunkt för sammanträdena

7 § Fullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden skall

hållas.

Sammanträde skall hållas också om styrelsen eller minst en

tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om

ordföranden anser att det behövs.

Hur sammanträdena kungörs

8 § Ordföranden utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med

fullmäktige.

Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för

sammanträdet och om de ärenden som skall behandlas.

9 § Kungörelsen skall anslås på kommunens eller landstingets

anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelsen skall inom samma tid på ett lämpligt sätt också

lämnas till varje ledamot och ersättare. Lag (1994:690).

10 § Uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst

en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de

ortstidningar som fullmäktige beslutar.

Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att

uppgiften skall införas i en viss ortstidning, skall uppgiften

införas i den tidningen.

11 § Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner

kungöras på det sätt som föreskrivs i 8-10 §§, skall

kungörelsen med uppgift om ärendet anslås senast vardagen

närmast före sammanträdesdagen.

Dessutom skall kungörelsen på ett lämpligt sätt lämnas till

varje ledamot och ersättare så, att den kan antas nå dem inom

samma tid. Lag (1994:690).

Ersättarnas tjänstgöring

12 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett

sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

13 § Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda

ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid

företräde oberoende av turordningen.

En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett

ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

14 § En ledamot som inställer sig under ett pågående

sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens

ställe.

15 § En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett

sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter

under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.

16 § I kommunfullmäktige har ersättare från samma valkrets som

ledamoten företräde till tjänstgöring.

Om samtliga ersättare för en ledamot i kommunfullmäktige är

förhindrade att inställa sig eller att vidare delta i ett

sammanträde, skall i ledamotens ställe den ersättare inträda

som enligt den bestämda ordningen står i tur att tjänstgöra för

den ledamot som har fått den första platsen för partiet i

valkretsen. Om en sådan ersättare inte kan tjänstgöra, skall

den ersättare inträda som står i tur att tjänstgöra för den

ledamot som har fått den andra platsen för partiet i valkretsen

och så vidare efter samma grund.

Om partiets samtliga ersättare i valkretsen är förhindrade att

inställa sig eller att vidare delta i ett sammanträde, skall

den ersättare inträda som har utsetts för partiet i någon annan

valkrets efter den grund som nyss har sagts. Därvid har den

ersättare företräde som har utsetts i den valkrets där partiets

röstetal är högst. Lag (1997:166).

17 § Fullmäktige skall meddela ytterligare föreskrifter om

ersättarnas tjänstgöring.

Beslutförhet

18 § Fullmäktige får handlägga ett ärende bara om mer än

hälften av ledamöterna är närvarande.

Fullmäktige får dock bestämma att interpellationer och frågor

får besvaras även om färre ledamöter är närvarande.

19 § Om en ledamot enligt 20 eller 20 a § är jävig i ett

ärende, får fullmäktige handlägga ärendet, även om antalet

deltagande på grund av jävet inte uppgår till det antal som

föreskrivs i 18 §. Lag (1999:621).

Jäv

20 § En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende

som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo,

föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående.

Föreskrifter om jäv i samband med revision finns i 9 kap. 4 §.

Föreskrifterna i 6 kap. 24 § andra-fjärde styckena om verkan av

jäv skall tillämpas också på fullmäktige. Därvid skall vad som

sägs om nämnd i stället gälla fullmäktige. Lag (1994:690).

20 a § Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller

landstinget får inte delta i

1. val av revisor eller revisorsersättare för granskning av

verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten, eller

2. handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten.

Detsamma gäller också make, sambo, föräldrar, barn eller syskon

eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Lag

(1999:621).

20 b § Trots 20 a § får enskilda förtroendevalda mot vilka

anmärkning kan riktas enligt 9 kap. 17 § andra stycket delta i

fullmäktiges överläggningar, när revisionsberättelsen över den

verksamhet som de har ansvaret för behandlas.

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd får också delta i

fullmäktiges överläggning när verksamhet inom den egna nämnden

behandlas.

Vad som nu har sagts gäller även om de förtroendevalda inte är

ledamöter i fullmäktige. Lag (1999:621).

Rätt och skyldighet för utomstående att medverka

21 § Fullmäktige får bestämma att också andra än ledamöter

skall ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

22 § Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd, revisorerna

samt de anställda i kommunen eller landstinget är skyldiga att

lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om

fullmäktige begär det och om det inte finns något hinder mot

det på grund av sekretess enligt lag.

Fullmäktige i en kommun eller ett landsting som bildat en

gemensam nämnd har rätt att begära upplysningar från nämnden.

Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i

de samverkande kommunerna och landstingen är skyldiga att lämna

upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om det inte finns

något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag. Lag

(1997:550).

Ärenden i fullmäktige

23 § Ärenden i fullmäktige får väckas av

1. en nämnd,

2. en ledamot genom motion,

3. revisorerna eller revisorsersättarna när de tjänstgör, om

ärendet gäller förvaltning som har samband med

revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,

4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det,

eller

5. styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och

18 §§, om fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i

fullmäktige också väckas av minst fem procent av de

röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt

lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet

skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla

initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar,

namnförtydliganden och uppgift om deras adresser. Lag

(1999:621).

24 § Fullmäktige får föreskriva att en lokal nämnd eller en

nämnd som är underställd en annan nämnd inte får väcka ärenden

i fullmäktige.

25 § Fullmäktige skall besluta i ärenden som har väckts enligt

23 §.

Prövning av frågan om ansvarsfrihet

25 a § Fullmäktige skall vid ett sammanträde före utgången av

juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om

ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.

Fråga om ansvarsfrihet för en gemensam nämnd skall prövas av

fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller

landstingen. Lag (1999:621).

25 b § Om ansvarsfrihet vägras, får fullmäktige besluta att

skadeståndstalan skall väckas.

Talan som inte grundas på brott skall väckas inom ett år från

det att beslutet om vägrad ansvarsfrihet fattades. Annars är

rätten till sådan talan förlorad. Lag (1999:621).

Hur ärendena bereds

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha

beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet

berör eller av en fullmäktigeberedning.

27 § Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning,

skall en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges

tillfälle att yttra sig.

28 § Styrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra sig i ett

ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en

fullmäktigeberedning.

Styrelsen skall lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om

inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort

det.

29 § Fullmäktige får förrätta val utan föregående beredning.

Ett ärende som avser avsägelse från ett uppdrag som

förtroendevald behöver inte heller beredas.

30 § De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet

får nyvalda fullmäktige besluta om att ändra mandattiden för en

nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i en

nämnd utan föregående beredning.

31 § Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan

föregående beredning. Fullmäktige skall dock inhämta

förklaringar över de anmärkningar som har framställts i

revisionsberättelsen.

Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, får fullmäktige

också utan ytterligare beredning besluta att den

förtroendevaldes uppdrag skall återkallas enligt 4 kap. 10 §.

Lag (1999:621).

32 § Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte

har beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om

beslutet.

33 § En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut

inom ett år från det att motionen väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta

och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till

fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva

motionen från vidare handläggning.

34 § Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen

av ett ärende som fullmäktige skall handlägga skall inhämtas

synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget.

Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller

något liknande förfarande. Vid opinionsundersökning eller

liknande förfarande får valnämnden i kommunen anlitas, om

nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det.

Skall synpunkter inhämtas genom en omröstning får fullmäktige

besluta att det, med tillämpning av 7 kap. vallagen (1997:157),

skall framställas röstlängd och röstkort för omröstningen.

Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning finns i

lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

Kommunalförbund får inte anordna folkomröstning eller anlita

valnämnden i kommun som är förbundsmedlem. Lag (1997:826).

35 § Kommunen har rätt att få ersättning för de kostnader som

föranleds av att ett landsting anlitar valnämnden.

Bordläggning

36 § Ett ärende skall bordläggas, om det begärs av minst en

tredjedel av de närvarande ledamöterna.

För bordläggning i fråga om val eller tidigare bordlagt ärende

krävs dock enkel majoritet.

37 § Ett bordlagt ärende skall behandlas på fullmäktiges nästa

sammanträde, om fullmäktige inte beslutar något annat.

Offentlighet och ordning vid sammanträdena

38 § Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Fullmäktige får dock besluta att överläggningen i ett visst

ärende skall hållas inom stängda dörrar. Ersättarna får närvara

vid en sådan överläggning, även när de inte tjänstgör.

39 § Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar

för ordningen vid sammanträdena.

Ordföranden får visa ut den som uppträder störande och inte

efter tillsägelse rättar sig.

Hur ärendena avgörs

40 § Ordföranden skall se till att bara sådana ärenden avgörs

som har kungjorts enligt föreskrifterna i 8-11 §§.

Ett brådskande ärende får dock avgöras utan hinder av nämnda

föreskrifter, om samtliga närvarande ledamöter beslutar det.

Att brådskande ärenden i vissa fall får avgöras utan beredning

framgår av 32 §.

41 § När överläggningen har avslutats, lägger ordföranden fram

förslag till beslut.

Förslagen skall utformas så, att de kan besvaras med ja eller

nej.

Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som har

beslutats och befäster beslutet med klubbslag, om inte

omröstning begärs.

42 § Om omröstning begärs, skall den ske öppet utom i ärenden

som avser val eller anställning av personal.

43 § Om inte något annat är föreskrivet, bestäms utgången genom

enkel majoritet.

44 § Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

I ärenden som avser val eller anställning av personal fattas

beslutet dock genom lottning.

45 § Ordföranden skall vägra att lägga fram ett förslag till

beslut, om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt

ärende väcks.

Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut,

om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut

som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får

dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram.

Proportionella val

46 § Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339)

om proportionellt valsätt skall följande val vara

proportionella:

1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,

2. val av revisorer och revisorsersättare som avses i 9 kap. 1

och 2 §§,

3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag,

ekonomiska föreningar eller stiftelser eller revisorer och

revisorssuppleanter som skall granska en sådan styrelses

förvaltning och

4. val av ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen

samt revisorer och revisorsersättare i kommunalförbund.

Om inte något annat följer av förbundsordningen, skall det som

sägs i första stycket tillämpas, när den beslutande

församlingen i ett kommunalförbund väljer ledamöter och

ersättare i förbundsstyrelsen, andra nämnder, de beslutande

organens beredningar samt revisorer och revisorsersättare. Lag

(1997:550).

47 § har upphävts genom lag (1992:355).

48 § Om fullmäktiges val av ledamöter och ersättare i vissa

statliga styrelser och andra organ finns det särskilda

föreskrifter.

Interpellationer och frågor

49 § Interpellationer skall avse ämnen som hör till

fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings

handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör

myndighetsutövning mot någon enskild.

50 § Interpellationerna skall ha ett bestämt innehåll och vara

försedda med motivering. De bör ställas endast i angelägenheter

av större intresse för kommunen eller landstinget.

51 § Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en

interpellation får ställas.

52 § Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas

till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt

till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Om borgarråd finns i Stockholms kommun, får fullmäktige besluta

att interpellationer får ställas bara till borgarråden eller

vissa av dem.

Ledamöter i fullmäktige i kommuner eller landsting som bildat

en gemensam nämnd får ställa interpellationer om nämndens

handläggning. Interpellationer skall riktas till nämndens

ordförande. Lag (1997:550).

53 § Fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får

överlåta besvarandet av en interpellation till en av

fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för ett sådant företag

som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ eller till ordföranden i

styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen

eller landstinget är medlem i. Lag (1997:550).

54 § För att inhämta upplysningar får ledamöterna ställa

frågor.

Vad som sägs i 49 och 51-53 §§ skall då tillämpas.

55 § En fråga skall ha ett bestämt innehåll.

Den får vara försedd med en kort inledande förklaring.

56 § När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och

den som svarar delta i överläggningen.

Protokollet

57 § Vid sammanträdena skall protokoll föras på ordförandens

ansvar.

58 § Protokollet skall redovisa vilka ledamöter och ersättare

som har tjänstgjort och vilka ärenden som fullmäktige har

handlagt.

59 § Protokollet skall för varje ärende redovisa

1. vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte

tagits tillbaka,

2. i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till

beslut,

3. genomförda omröstningar och hur de har utfallit,

4. vilka beslut som har fattats,

5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har

röstat vid öppna omröstningar, samt

6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

60 § I protokollet skall anges vilka interpellationer och

frågor som har ställts och vilka interpellationer och frågor

som har besvarats.

61 § Ett protokoll skall justeras senast fjorton dagar efter

sammanträdet på det sätt som fullmäktige har bestämt.

62 § Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats

skall justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av

tillkännagivandet skall framgå var protokollet finns

tillgängligt samt vilken dag det har anslagits.

Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före

utgången av den tid som gäller för överklagande enligt 10 kap.

6 § första stycket.

Bevis om anslagsdagen skall tecknas på protokollet eller

utfärdas särskilt.

I landstingen skall tillkännagivandet även införas i de

tidningar som avses i 10 §.

Arbetsordningen

63 § Fullmäktige skall i en arbetsordning meddela de

ytterligare föreskrifter som behövs för fullmäktiges

sammanträden och handläggningen av ärendena.

64 § Arbetsordningen skall alltid innehålla föreskrifter om

1. antalet ledamöter i fullmäktige,

2. när sammanträden skall hållas,

3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,

4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,

5. vem som skall föra ordet, tills ordförande utsetts,

6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,

7. förfarandet vid omröstningar,

8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,

samt

9. formerna för justeringen av protokollen.
 
 

KOMMUNALLAGEN 1-3 KAPITLET

KOMMUNALLAGEN 6-7 KAPITLET

KOMMUNALLAGEN 8-10 KAPITLET

Information och lagar om Sveriges statsskick

 

 

 

Last updated at 2003.01.18