KOMMUNALLAGEN(1991:900)


KAPITEL 6-7

Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:889

 

6 kap. Styrelsen och övriga nämnder

Styrelsens uppgifter

1 § Styrelsen skall leda och samordna förvaltningen av

kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över

övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som

bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och

sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem

i. Lag (1997:550).

2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka

på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska

ställning.

Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra

myndigheter göra de framställningar som behövs.

3 § Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och

anställda i kommunen eller landstinget begära in de yttranden

och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna

fullgöra sina uppgifter.

4 § Det åligger styrelsen särskilt att

1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av

fullmäktige med de begränsningar som framgår av 5 kap.

29-32 §§,

2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,

3. verkställa fullmäktiges beslut, och

4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över

till styrelsen.

5 § Fullmäktige får besluta att en annan nämnd än styrelsen

helt eller delvis skall sköta om förvaltningen och

verkställigheten i fråga om egendom samt verkställa

fullmäktiges beslut. Fullmäktige får också besluta att en annan

nämnd helt eller delvis skall ha hand om sin medelsförvaltning.

6 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens eller

landstingets talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan

skall göra det på grund av lag eller annan författning eller

beslut av fullmäktige.

Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning

av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv

föra talan i målet.

Nämndernas ansvar för verksamheten

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som

fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för

verksamheten.

De skall också se till att den interna kontrollen är

tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt

tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd

av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag

(1999:621).

8 § Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som

utnyttjar deras tjänster.

Antalet ledamöter och ersättare

9 § Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige

till det antal som fullmäktige bestämmer. I styrelsen får

antalet ledamöter inte vara mindre än fem och antalet ersättare

bör vara lika stort som antalet ledamöter.

Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall fullmäktige

bestämma i vilken ordning som de skall tjänstgöra.

Ledamöter och ersättare i en gemensam nämnd väljs av

fullmäktige i de samverkande kommunerna och landstingen. Var

och en av de samverkande kommunerna och landstingen skall vara

representerade i den gemensamma nämnden med minst en ledamot

och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som

antalet ledamöter. Lag (1997:550).

10 § Fullmäktige skall besluta om ersättarnas tjänstgöring i

nämnderna.

11 § Även de ersättare som inte tjänstgör får närvara vid

nämndernas sammanträden och skall underrättas om tid och plats

för sammanträdena.

Fullmäktige skall besluta i vilken utsträckning ersättarna

skall ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening

antecknad i protokollet.

Mandattider

12 § Ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs för fyra år,

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av

fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid skall

räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill

det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. I ett

sådant fall skall nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid

fullmäktiges första sammanträde. Lag (1994:998).

13 § Fullmäktige bestämmer mandattiderna för andra nämnder än

styrelsen.

14 § Om ledamot avgår under mandattiden, skall fyllnadsval

förrättas.

Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, inträder i

stället en ersättare i enlighet med den ordning som har

bestämts för ersättarnas tjänstgöring.

Om fullmäktige har återkallat uppdragen för de förtroendevalda

enligt 4 kap. 10 a § 1, skall val av nya ledamöter och

ersättare förrättas. Lag (1994:690).

Ordförande och vice ordförande

15 § Fullmäktige skall, för den tid som fullmäktige bestämmer,

bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller två

vice ordförande.

16 § Fullmäktige skall meddela föreskrifter om vem som skall

fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en

vice ordförande kan tjänstgöra.

17 § har upphävts genom lag (1994:690).

Tidpunkt för sammanträdena

18 § Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden.

Sammanträden skall hållas också om minst en tredjedel av

nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det

behövs.

Närvarorätt för utomstående

19 § En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i

fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor eller

en revisorsersättare, en anställd hos kommunen eller

landstinget eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett

sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.

Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden

beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. Lag

(1999:621).

19 a § En nämnds sammanträden skall hållas inom stängda dörrar.

Nämnden får dock besluta att dess sammanträden skall vara

offentliga, om fullmäktige har medgett det.

En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda

dörrar i ärenden

1. som avser myndighetsutövning, eller

2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av

sekretess enligt sekretesslagen (1980:100). Lag (1994:690).

Utskott och nämndberedningar

20 § Fullmäktige får bestämma att en nämnd skall ha ett eller

flera utskott.

Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden

själv bestämma att utskott skall finnas.

21 § Av 33 § framgår att en nämnds beslutanderätt får delegeras

till ett utskott. Ett utskott kan också ha till uppgift att

bereda nämndens ärenden.

En nämnd får i övrigt tillsätta de nämndberedningar som behövs.

22 § En nämnd skall välja utskott bland ledamöterna och

ersättarna i nämnden. Därvid skall föreskrifterna i 2 § lagen

(1992:339) om proportionellt valsätt tillämpas. Lag (1992:355).

Beslutförhet

23 § En nämnd får handlägga ärenden bara när fler än hälften av

ledamöterna är närvarande.

Jäv

24 § En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett

ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid

handläggningen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som

inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv

mot honom, skall självmant ge det till känna.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan

inte trätt i hans ställe, skall nämnden snarast besluta i

jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av

jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan honom och

någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med

överklagande av det beslut varigenom nämnden avgör ärendet. Lag

(1994:690).

25 § En förtroendevald eller en anställd hos kommunen eller

landstinget är jävig, om

1. saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder,

barn eller syskon eller någon annan närstående eller om

ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada

för honom själv eller någon närstående,

2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som

saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller

skada av ärendets utgång,

3. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt

någon i saken, eller

4. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad

att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

26 § Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen

saknar betydelse.

27 § Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där

kommunen eller landstinget äger minst hälften av aktierna eller

en stiftelse där kommunen eller landstinget utser minst hälften

av styrelseledamöterna, skall jäv enligt 25 § 2 eller 4 inte

anses föreligga enbart på grund av att den som handlägger

ärendet är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller

på något annat sätt är knuten dit. Vad som nu har sagts gäller

inte när en nämnd handlägger ärenden som avser

myndighetsutövning mot enskilda.

Jäv enligt 25 § 4 skall inte heller anses föreligga enbart på

grund av att den som handlägger ett ärende hos en nämnd

tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan

nämnd. Lag (1994:690).

Hur ärendena avgörs

28 § I fråga om förfarandet när en nämnd fattar beslut skall 5

kap. 41-44 §§ tillämpas.

29 § För bordläggning av ett ärende i en nämnd krävs det enkel

majoritet.

Protokollet

30 § Vid ett sammanträde skall protokoll föras.

I fråga om protokollens förande, innehåll, justering och hur

justeringen tillkännages skall 5 kap. 57-62 §§ tillämpas.

Tillkännagivandet behöver dock inte införas i någon tidning.

Justeringen av en gemensam nämnds protokoll skall tillkännages

på var och en av de samverkande kommunernas och landstingens

anslagstavlor. Tillkännagivandet behöver inte införas i någon

tidning. Lag (1997:550).

Delgivning

31 § Delgivning med en nämnd sker med ordföranden eller med den

som enligt ett reglemente eller ett särskilt beslut är behörig

att ta emot delgivningar.

Reglementen

32 § Fullmäktige skall utfärda reglementen med närmare

föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Reglementet för en gemensam nämnd skall antas av fullmäktige i

var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen. Lag

(1997:550).

Delegering av ärenden inom en nämnd

33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller

ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss

grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §.

En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra

åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller

landstingen att besluta på nämndens vägnar. Lag (1997:550).

34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte

delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning

eller kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom

yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet

eller av fullmäktige har överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och

4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

35 § Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 §

skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning

detta skall ske.

36 § En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot

som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden

som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

37 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en

förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta

beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin

tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget

att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till chefen.

38 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en anställd att

besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som

innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges

tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan

beslutet fattas.

Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut

endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster

har tillstyrkt beslutet.

39 § har upphävts genom lag (1994:690).

40 § har upphävts genom lag (1994:690).

41 § har upphävts genom lag (1994:690).

42 § har upphävts genom lag (1994:690).

7 kap. Medbestämmandeformer

Partssammansatta organ

1 § Om inte något annat följer av lag eller annan författning,

får det i en kommun eller ett landsting lämnas över till

partssammansatta organ att inom en nämnds verksamhetsområde

svara för beredning, förvaltning och verkställighet.

Detta gäller dock bara ärenden som rör förhållandet mellan

kommunen eller landstinget som arbetsgivare och dess anställda,

samt beträffande en gemensam nämnd, förhållandet mellan de

samverkande kommunerna eller landstingen som arbetsgivare och

deras anställda. Lag (1997:550).

2 § Partssammansatta organ får inte avgöra frågor som avser

verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

De får inte heller avgöra ärenden som avser myndighetsutövning

mot någon enskild.

3 § Partssammansatta organ inrättas av fullmäktige.

4 § Fullmäktige skall fastställa ett partssammansatt organs

uppgifter, sammansättning, mandattid och verksamhetsformer i

ett reglemente.

5 § Ett partssammansatt organ skall bestå av företrädare för

dels kommunen eller landstinget, dels de anställda.

Kommunens eller landstingets företrädare väljs av fullmäktige

eller, om fullmäktige bestämmer det, av en nämnd.

De anställdas företrädare utses av den eller de lokala

arbetstagarorganisationer som kommunen eller landstinget har

slutit kollektivavtal med om partssammansatta organ.

6 § På ett partssammansatt organ skall tillämpas

1. 4 kap. 22 § om reservation,

2. 6 kap. 24-27 §§ om jäv, och

3. 6 kap. 30 § om protokollföring, protokolls innehåll,

justering av protokoll och tillkännagivande om justeringen.

7 § En nämnd inom vars verksamhetsområde ett partssammansatt

organ har tillsatts får återkalla uppdrag som har lämnats över

till organet, om det finns synnerliga skäl för det.

Närvarorätt för personalföreträdare

8 § Företrädare för de anställda hos en kommun eller ett

landsting (personalföreträdare) får, i den omfattning som anges

i 9-13 §§, närvara vid sammanträden med andra nämnder än

styrelsen. Företrädare för anställda i kommuner eller landsting

som samverkar i en gemensam nämnd får i motsvarande omfattning

närvara vid sammanträden med den gemensamma nämnden.

Närvarorätt saknas dock vid revisorernas sammanträden, i

patientnämnder, valnämnder och överförmyndarnämnder. Lag

(1999:621).

9 § Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds

behandling av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen

eller landstinget som arbetsgivare och dess anställda. Nämnden

får i särskilda fall besluta att personalföreträdarna får

närvara även vid behandlingen av andra ärenden.

10 § Personalföreträdarna har inte rätt att närvara när ärenden

av följande slag handläggs:

1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild,

såvida inte ärendet rör en obestämd krets av enskilda,

2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,

3. uppsägningar av kollektivavtal,

4. arbetskonflikter,

5. rättstvister mellan kommunen eller landstinget och en

arbetstagarorganisation, och

6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och

tjänster. Lag (1994:690).

11 § Personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens

överläggningar men inte i besluten.

12 § En nämnd är skyldig att, med iakttagande av föreskrifterna

i sekretesslagen (1980:100), lämna personalföreträdarna de

upplysningar som behövs för deras verksamhet.

13 § Personalföreträdarna utses särskilt för varje nämnd bland

de anställda hos kommunen eller landstinget, i första hand

bland dem som är anställda inom nämndens verksamhetsområde.

Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var och en

av dem får finnas för varje nämnd.

14 § Personalföreträdarna utses av den eller de lokala

arbetstagarorganisationer som kommunen eller landstinget har

kollektivavtal med.

15 § Vad som föreskrivs i denna lag om jäv för den som skall

handlägga ett ärende hos en nämnd skall gälla också för

personalföreträdare i nämnden.

Jäv enligt 6 kap. 25 § 4 skall dock inte anses föreligga enbart

på grund av att personalföreträdaren

1. är förtroendeman eller funktionär hos en

arbetstagarorganisation som har intressen att bevaka i ärendet,

eller

2. har, i den egenskap som anges i 1, företrätt organisationen

i en sådan förhandling i ärendet som har ägt rum enligt lagen

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

16 § Personalföreträdarna skall kallas till sammanträden på

samma sätt som gäller för ledamöterna i nämnden. Ersättarna

kallas bara när de skall tjänstgöra som personalföreträdare.

17 § Beslut som fattas vid ett sammanträde dit

personalföreträdarna har tillträde blir inte ogiltiga på grund

av att personalföreträdarna eller någon av dem inte har kallats

till sammanträdet.

Självförvaltningsorgan

18 § Om inte något annat följer av lag eller annan författning,

får fullmäktige besluta att en nämnd får uppdra åt ett

självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis

sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution.

Lag (1994:690).

19 § Nämnden skall i en arbetsordning fastställa

självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning,

arbetsformer och mandattid. Lag (1994:690).

20 § Ett självförvaltningsorgan skall bestå av företrädare för

dem som nyttjar anläggningen eller institutionen och de

anställda där. Företrädarna för nyttjarna skall vara fler än

dem som företräder de anställda.

Nämnden väljer på förslag av nyttjarna de ledamöter och

ersättare som skall företräda nyttjarna och på förslag av de

anställda dem som skall företräda de anställda. Lag (1994:690).

21 § De ledamöter och ersättare som företräder nyttjarna har

rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för

uppdraget och de ekonomiska förmåner som fullmäktige bestämt

för de förtroendevalda i kommunen eller landstinget. Lag

(1994:690).

22 § En nämnd får helt eller delvis återkalla ett uppdrag som

har givits till ett självförvaltningsorgan, om det finns

särskilda skäl för det.

Detsamma gäller uppdraget för enskild ledamot. Lag (1994:690).

KOMMUNALLAGEN 1-3 KAPITLET

KOMMUNALLAGEN 4-5 KAPITLET

KOMMUNALLAGEN 8-10 KAPITLET

Information och lagar om Sveriges statsskick

 

 

 
 

Last updated at 2001.03.18