KOMMUNALLAGEN(1991:900)


KAPITEL 8-10

Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:889

8 kap. Ekonomisk förvaltning

Mål för den ekonomiska förvaltningen

1 § Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk

hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs

genom andra juridiska personer. Lag (2000:889).

Medelsförvaltningen

2 § Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett

sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet

kan tillgodoses.

3 § Fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om

medelsförvaltningen.

3 a § Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för

förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I

föreskrifterna skall det anges hur medlen skall förvaltas.

Därvid skall tillåten risk vid placering av medlen fastställas.

Vidare skall det anges hur uppföljning och kontroll av

förvaltningen skall ske.

Föreskrifterna skall omprövas så snart det finns skäl för det.

Lag (1998:70).

3 b § Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster

och nyttigheter som de tillhandahåller.

För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är

skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det

är särskilt föreskrivet. Lag (1998:70).

3 c § Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än

som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter

som kommunen eller landstinget tillhandahåller

(självkostnaden). Lag (1998:70).

Budgetens innehåll

4 § Kommuner och landsting skall varje år upprätta en budget

för nästa kalenderår (budgetår).

Budgeten för en gemensam nämnd upprättas av den kommun eller

det landsting som har tillsatt nämnden. Budgeten skall

upprättas efter samråd med de övriga samverkande kommunerna och

landstingen.

Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger

kostnaderna. Lag (1997:615).

5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och

ekonomin under budgetåret.

I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall

det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur

den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger

intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det

redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas

under de närmast följande två åren. Beslut om sådan reglering

skall fattas i budgeten senast det andra året efter det år då

det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl

kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte skall göras.

Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en

period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens

första år. Lag (1997:615).

Budgetprocessen

6 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före

oktober månads utgång.

Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget

upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före

oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den

kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den preliminära

inkomstskatten under det följande året.

7 § Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast skall lämna

in sina särskilda budgetförslag till styrelsen.

8 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads

utgång.

De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall

budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

9 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas

före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa

skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för

begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144)

inom denna tid.

Budgeten skall därefter fastställas före december månads

utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller

avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl

till det. Lag (1999:308).

10 § Styrelsens förslag till budget skall hållas tillgängligt

för allmänheten från och med kungörandet av det sammanträde med

fullmäktige då budgeten skall fastställas.

Den plats där förslaget hålls tillgängligt skall anges i

kungörelsen.

11 § I lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns

och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. finns

föreskrifter om skyldighet för styrelsen att underrätta vissa

myndigheter om skattesatsen och om avgiftssatsen för

begravningsavgiften. Lag (1999:308).

Utgiftsbeslut under budgetåret

12 § Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande

budgetår, skall beslutet innefatta också anvisning om hur

utgiften skall finansieras.

Förbud mot pantsättning

13 § Kommuner och landsting får inte upplåta panträtt i sin

egendom till säkerhet för en fordran.

Vid förvärv av egendom får de dock överta betalningsansvaret

för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i

egendomen.

Räkenskapsföring och redovisning

14 § Styrelsen och övriga nämnder skall fortlöpande föra

räkenskaper över de medel som de förvaltar.

Närmare bestämmelser om kommuners och landstings bokföring

finns i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Lag

(1997:615).

15 § Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast till

styrelsen skall redovisa sin medelsförvaltning under föregående

budgetår.

16 § När styrelsen har fått övriga nämnders redovisningar,

skall den upprätta en årsredovisning.

Närmare bestämmelser om årsredovisningen finns i lagen

(1997:614) om kommunal redovisning. Lag (1997:615).

17 § Årsredovisningen skall lämnas över till fullmäktige och

revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter

det år som redovisningen avser. Lag (1999:621).

18 § Årsredovisningen skall godkännas av fullmäktige. Det bör

inte ske innan fullmäktige enligt 5 kap. 25 a § beslutat om

ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Lag (1999:621).

19 § Årsredovisningen skall hållas tillgänglig för allmänheten

från och med kungörandet av det sammanträde med fullmäktige då

årsredovisningen skall godkännas.

Den plats där årsredovisningen hålls tillgänglig skall anges i

kungörelsen. Lag (1997:615).

20 § Fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor

om årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. Lag

(1997:615).

Särskilt om kommunalförbund

21 § Föreskrifterna i 6 och 8 §§ gäller inte kommunalförbund.

Förbundsmedlemmarna får meddela föreskrifter i

förbundsordningen om de frågor som avses i 20 §. Lag

(1997:826).

22 § I kommunalförbund med förbundsdirektion skall det

sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. En

kungörelse om sammanträdet skall utfärdas i enlighet med vad

som anges i förbundsordningen. Lag (1997:826).

23 § Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en

skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje

medlem skall skjuta till så stor del av bristen som svarar mot

medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i

förbundsordningen. Lag (1997:826).

9 kap. Revision

Val av revisorer och revisorsersättare

1 § Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer och

revisorsersättare för granskning av verksamheten under de fyra

följande åren. Lag (1994:998).

2 § Vid en samlad revision av hela verksamheten skall minst tre

revisorer och lika många ersättare väljas.

Vid en särskild revision för granskning av en viss eller vissa

nämnders verksamhet skall minst tre revisorer och lika många

ersättare väljas för varje nämnd eller grupp av nämnder.

En gemensam nämnd skall granskas av revisorerna i var och en av

de samverkande kommunerna eller landstingen. Lag (1997:550).

3 § Om en revisor som inte har utsetts vid ett proportionellt

val avgår under mandattiden, får fullmäktige förrätta

fyllnadsval för återstoden av denna tid.

Jäv

4 § I fråga om jäv för en revisor och en revisorsersättare

skall bestämmelserna i 6 kap. 25 § om jäv tillämpas.

En revisor eller en revisorsersättare som är jävig i ett ärende

får inte delta eller närvara vid behandlingen av ärendet. Denne

får dock vidta åtgärder som någon annan inte kan vidta utan

olägligt uppskov.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv

mot honom, skall självmant ge det till känna. Lag (1999:621).

5 § Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon av revisorerna

skall de samfällt besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller

får delta i prövningen av jävsfrågan endast om revisorerna inte

är beslutföra utan honom och någon annan inte kan tillkallas

utan olägligt uppskov.

Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med

överklagandet av det beslut varigenom ärendet avgörs. Lag

(1999:621).

6 § Från jäv skall bortses när frågan om partiskhet

uppenbarligen saknar betydelse. Lag (1999:621).

Revisorernas ställning

7 § Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Lag

(1999:621).

Sakkunnigt biträde

8 § Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga

som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs.

De sakkunniga skall ha den insikt och erfarenhet av kommunal

verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget. Lag

(1999:621).

Revisorernas uppgifter

9 § Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av

god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas

verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de

revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt

3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de företagen.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om

räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som

görs inom nämnderna är tillräcklig.

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger

misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär skall de

anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden finner att

det föreligger misstanke om brott och inte utan oskäligt

dröjsmål vidtar åtgärder, är revisorerna skyldiga att

rapportera nämndens agerande till fullmäktige. Lag (1999:621).

10 § Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser

myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än när

handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller

landstinget ekonomisk förlust eller när granskningen sker från

allmänna synpunkter. Lag (1999:621).

11 § Vad som sägs om nämnder i 9 § gäller också

fullmäktigeberedningar. Lag (1999:621).

Revisorernas rätt till upplysningar m.m.

12 § Nämnderna och de enskilda ledamöterna och ersättarna i

dessa samt de anställda är skyldiga att lämna revisorerna de

upplysningar som behövs för revisionsarbetet.

De skall också ge revisorerna tillfälle att när som helst

inventera de tillgångar som nämnderna har hand om och ta del av

de räkenskaper och andra handlingar som berör nämndernas

verksamhet. Lag (1999:621).

13 § Vad som sägs om nämnder i 12 § gäller också

fullmäktigeberedningar. Lag (1999:621).

Revisorernas förvaltning

14 § Revisorerna svarar själva för den förvaltning som har

samband med revisionsuppdraget, om inte fullmäktige bestämmer

något annat. Lag (1999:621).

15 § De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om

jäv skall tas upp i protokoll.

Föreskrifterna i 6 kap. 30 § om justering av protokoll och

tillkännagivande om justeringen skall tillämpas också på

revisorernas protokoll. Lag (1999:621).

Revisionsberättelse

16 § Revisorerna skall varje år till fullmäktige avge en

berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som

avser verksamheten under det föregående budgetåret.

De sakkunnigas rapporter skall fogas till revisionsberättelsen.

Granskningsrapport enligt 11 kap. 6 § aktiebolagslagen

(1975:1385) som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3

kap. 17 eller 18 § skall också fogas till revisionsberättelsen.

Lag (1999:621).

17 § Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna

anges i revisionsberättelsen.

Anmärkningar får riktas mot

1. nämnder och fullmäktigeberedningar, samt

2. de enskilda förtroendevalda i sådana organ.

Berättelsen skall innehålla också ett särskilt uttalande

huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. Lag (1999:621).

Revisionsreglemente

18 § Fullmäktige får meddela närmare föreskrifter om

revisionen.

Särskilt om kommunalförbund

19 § För kommunalförbund gäller inte 1 och 2 §§.

I kommunalförbund med förbundsfullmäktige väljs revisorer och

revisorsersättare av förbundsfullmäktige. I kommunalförbund med

direktion väljs revisorer och ersättare i enlighet med vad som

anges i förbundsordningen. Lag (1997:550).

20 § I kommunalförbund med förbundsdirektion skall revisorerna

avge en revisionsberättelse till var och en av

förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Vad som sägs om fullmäktige i

5 kap. 20 b, 25 a, 25 b och 31 §§ skall beträffande sådana

förbund gälla förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Lag (1999:621).

21 § Om en förbundsdirektion tillsatt en eller flera nämnder,

skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse som

avser nämndernas verksamhet till förbundsdirektionen.

Direktionen prövar frågan om ansvarsfrihet skall beviljas eller

inte för de nämnder som den tillsätter. Lag (1997:550).

10 kap. Laglighetsprövning

Tillämpningsområde

1 § Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att

få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad

genom att överklaga dem hos länsrätten.

Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på

samma sätt av varje medlem av de samverkande kommunerna och

landstingen.

Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på

samma sätt av varje medlem av de kommuner eller landsting som

ingår i kommunalförbundet samt av förbundsmedlemmarna. Lag

(1997:550).

2 § Följande beslut får överklagas:

1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i

ett kommunalförbund,

2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om

beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande

art,

3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett

partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte

är av rent förberedande eller rent verkställande art, samt

4. sådana beslut av revisorerna som avses i 9 kap. 15 §. Lag

(1999:621).

3 § Föreskrifterna i detta kapitel gäller inte om det i lag

eller annan författning finns särskilda föreskrifter om

överklagande.

Hur besluten överklagas

4 § Ett beslut överklagas skriftligt.

I sina klagomål skall klaganden ange vilket beslut som

överklagas och de omständigheter som han stöder sitt

överklagande på.

5 § Överklagandet skall ges in till länsrätten. Lag (1995:84).

Klagotid

6 § Överklagandet skall ha kommit in till länsrätten inom tre

veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens,

landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla att

protokollet över beslutet justerats. Tidsfristen för

överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att

tillkännagivandet, att protokoll över beslutet justerats, har

anslagits på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner

och landsting.

Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på

anslagstavlan under hela klagotiden för att tiden skall löpa

ut. Lag (1997:550).

7 § Om överklagandet före klagotidens utgång har kommit in till

kommunen, landstinget eller kommunalförbundet i stället för

till länsrätten, skall överklagandet ändå prövas. Detsamma

gäller när överklagandet av en gemensam nämnds beslut kommit in

till någon av de samverkande kommunerna eller landstingen. Lag

(1997:550).

Grunder för laglighetsprövningen

8 § Ett överklagat beslut skall upphävas, om

1. det inte har tillkommit i laga ordning,

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet

för kommunen eller landstinget,

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina

befogenheter, eller

4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Första stycket punkterna 3 och 4 gäller inte beslut enligt 8

kap. 5 § tredje stycket.

Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets

ställe. Lag (1997:615).

9 § Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång,

behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om beslutet har

kommit att förlora sin betydelse till följd av senare

inträffade förhållanden.

10 § Vid prövningen av överklagandet får inte beaktas andra

omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före

klagotidens utgång.

Processuella frågor

11 § Vid tillämpningen av förvaltningsprocesslagen (1971:291)

skall kommunen, landstinget, gemensam nämnd eller

kommunalförbundet anses som part. Lag (1997:550).

12 § Ett föreläggande enligt 5 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) får inte gälla sådana brister i skrivelsen med

överklagandet som består i att denna inte anger den eller de

omständigheter på vilka klaganden stöder sitt överklagande.

Föreskriften i 29 § förvaltningsprocesslagen om rätt att utan

yrkande besluta till det bättre för enskild skall inte

tillämpas.

13 § Föreskrifter om hur länsrättens beslut överklagas finns i

förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Lag (1995:84).

14 § Om länsrättens eller kammarrättens beslut har gått

klaganden emot, får bara klaganden själv överklaga beslutet.

Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller

förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas

av kommunen eller landstinget och av deras medlemmar samt, i

fråga om beslut av en gemensam nämnd, av nämnden och

medlemmarna i de samverkande kommunerna och landstingen.

Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut av ett

kommunalförbund eller förbjudit att det verkställs, får

domstolens beslut överklagas av förbundet, av varje kommun och

landsting som är medlem i förbundet och av deras medlemmar. Lag

(1997:550).

Rättelse av verkställighet

15 § Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som har

vunnit laga kraft och om beslutet redan har verkställts, skall

det organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten

rättas i den utsträckning som det är möjligt.

Övergångsbestämmelser

1991:900

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. Genom den nya lagen upphävs

- lagen (1969:596) om kommunalt partistöd,

- kommunallagen (1977:179),

- lagen (1977:180) om införande av kommunallagen (1977:179),

- lagen (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna,

- lagen (1983:565) om politiska sekreterare i kommuner och

landstingskommuner, och

- lagen (1985:127) om särskilda organ i landstingskommunerna.

3. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till

föreskrifter som har ersatts genom föreskrifter i denna lag,

skall i stället de nya föreskrifterna tillämpas.

4. Rikets indelning i landsting ändras inte genom den nya

lagen.

5. Föreskrifterna i 3 kap. 17 och 18 §§ skall från och med den

1 januari 1993 tillämpas också på sådana företag till vilka en

kommun eller ett landsting har överlämnat en angelägenhet före

denna lags ikraftträdande.

6. Vid prövningen av kommunalbesvär över beslut som har

meddelats före utgången av år 1991 skall äldre föreskrifter

tillämpas.

1995:84

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har

meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre

bestämmelser.

1997:550

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om bestämmelserna om

gemensam nämnd den 1 augusti 1997, och i övrigt den 1 januari

1998, då kommunalförbundslagen (1985:894) skall upphöra att

gälla.

2. Äldre föreskrifter får dock tillämpas i fråga om

kommunalförbund som bildas före den 1 januari 1998, dock längst

till och med den 31 december 2002.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sådant

beställarförbund och kommunalförbund som bildats enligt lagen

(1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning

mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

1997:615

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

3. De nya föreskrifterna i 8 kap. 4 och 5 §§ skall, trots vad

som föreskrivs i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:550)

om ändring i kommunallagen (1991:900), tillämpas även i fråga

om kommunalförbund som bildats före den 1 januari 1998.

1999:621

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Fullmäktiges

sammanträde enligt 5 kap. 25 a § såvitt avser revisionen av

1999 års verksamhet får dock hållas senast före utgången av

december år 2000. Till utgången av år 2000 får 8 kap. 17 §

tillämpas i sin äldre lydelse.

 

KOMMUNALLAGEN 1-3 KAPITLET

KOMMUNALLAGEN 4-5 KAPITLET

KOMMUNALLAGEN 6-7 KAPITLET

Information och lagar om Sveriges statsskick

 

 

Last updated at 2001.03.18