Regeringsformen/Instrument of Government(1974:152)

Kapitel/Chapter 8-10

INDEX

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

8 kap. Lagar och andra föreskrifter1 § Av bestämmelserna i 2 kap. om grundläggande fri- och

rättigheter följer att föreskrifter av visst innehåll ej får

meddelas eller får meddelas endast genom lag samt att förslag

till lag i vissa fall skall behandlas i särskild ordning. Lag

(1979:933).


2 § Föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om

deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes meddelas

genom lag. Sådana föreskrifter är bland andra:

1. föreskrifter om svenskt medborgarskap,

2. föreskrifter om rätt till släktnamn, om äktenskap och

föräldraskap, om arv och testamente samt om familjeförhållanden

i övrigt,

3. föreskrifter om rätt till fast och lös egendom, om avtal

samt om bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser.

3 § Föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det

allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt

avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska

förhållanden, meddelas genom lag. Sådana föreskrifter är bland

andra föreskrifter om brott och rättsverkan av brott, om skatt

till staten samt om rekvisition och annat sådant förfogande.

Lag (1976:871).4 § Föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela riket och

om förfarandet vid folkomröstning i grundlagsfråga meddelas

genom lag.I lag meddelas också föreskrifter om val till parlamentarisk

församling inom Europeiska unionen. Lag (1994:1375).5 § Grunderna för ändringar i rikets indelning i kommuner samt

grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer

och för den kommunala beskattningen bestämmes i lag. I lag

meddelas också föreskrifter om kommunernas befogenheter i

övrigt och om deras åligganden.6 § Föreskrifter om trossamfund meddelas i lag. I lag skall

också meddelas föreskrifter om grunderna för Svenska kyrkan som

trossamfund.Vid stiftande, ändring eller upphävande av sådan lag gäller vad

som sägs i 16 § om stiftande av riksdagsordningen.

Lag (1998:1700).7 § Utan hinder av 3 eller 5 § kan regeringen efter

bemyndigande i lag genom förordning meddela föreskrifter om

annat än skatt, om föreskrifterna avser något av följande

ämnen:1. skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,

2. utlännings vistelse i riket,

3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra

tillgångar, tillverkning, kommunikationer, kreditgivning,

näringsverksamhet, ransonering, återanvändning och återvinning

av material, utformning av byggnader, anläggningar och

bebyggelsemiljö eller tillståndsplikt i fråga om åtgärder med

byggnader och anläggningar,

4. jakt, fiske, djurskydd eller natur- och miljövård,

5. trafik eller ordningen på allmän plats,6. undervisning och utbildning,

7. förbud att röja sådant som någon har erfarit i allmän tjänst

eller under utövande av tjänsteplikt,8. skydd för personlig integritet vid behandling av personuppgifter.

Bemyndigande som avses i första stycket medför ej rätt att

meddela föreskrifter om annan rättsverkan av brott än böter.

Riksdagen kan i lag, som innehåller bemyndigande med stöd av

första stycket, föreskriva även annan rättsverkan än böter för

överträdelse av föreskrift som regeringen meddelar med stöd av

bemyndigandet. Lag (1998:1435).8 § Utan hinder av 2, 3 eller 5 § kan regeringen efter

bemyndigande i lag genom förordning meddela föreskrifter om

anstånd med att fullgöra förpliktelse.9 § Utan hinder av 3 § kan regeringen efter bemyndigande i lag

genom förordning meddela föreskrifter om tull på införsel av

vara.Regeringen eller kommun kan efter riksdagens bemyndigande

meddela sådana föreskrifter om avgifter, som på grund av 3 §

annars skall meddelas av riksdagen.10 § Regeringen kan efter bemyndigande i lag i ämne som angives

i 7 § första stycket eller 9 § genom förordning bestämma att

föreskrift i lagen skall börja eller upphöra att tillämpas. Lag

(1976:871).11 § Bemyndigar riksdagen enligt detta kapitel regeringen att

meddela föreskrifter i visst ämne, kan riksdagen därvid medgiva

att regeringen överlåter åt förvaltningsmyndighet eller kommun

att meddela bestämmelser i ämnet. Lag (1991:1501).12 § Föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av

bemyndigande som avses i denna regeringsform skall underställas

riksdagen för prövning, om riksdagen bestämmer det.13 § Regeringen får utöver vad som följer av 7-10 §§ genom

förordning besluta1. föreskrifter om verkställighet av lag,2. föreskrifter som ej enligt grundlag skall meddelas av

riksdagen.Regeringen får ej på grund av första stycket besluta

föreskrifter som avser riksdagen eller dess myndigheter. Den

får ej heller på grund av bestämmelsen i första stycket 2

besluta föreskrifter som avser den kommunala beskattningen.Regeringen får i förordning som avses i första stycket överlåta

åt myndighet under regeringen att meddela bestämmelser i ämnet.

Utan hinder av andra stycket får regeringen också i förordning

överlåta åt riksdagens myndigheter att meddela bestämmelser som

anges i första stycket och som ej avser förhållanden inom

riksdagen eller dess myndigheter. Lag (1991:1501).14 § Behörighet för regeringen att besluta föreskrifter i visst

ämne utgör ej hinder för riksdagen att genom lag meddela

föreskrifter i samma ämne.Riksdagen kan genom lag uppdra åt Riksbanken att meddela

föreskrifter inom dess ansvarsområde enligt 9 kap.Efter bemyndigande i lag kan riksdagens myndigheter meddela

föreskrifter som avser förhållanden inom riksdagen eller dess

myndigheter. Lag (1991:1501).15 § Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Det andra

beslutet får ej fattas, förrän det efter det första beslutet

har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda

riksdagen har samlats. Vidare skall minst nio månader förflyta

mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i

riksdagens kammare och valet, såvida icke

konstitutionsutskottet genom beslut, som fattas senast vid

ärendets beredning och varom minst fem sjättedelar av

ledamöterna förenar sig, medgiver undantag härifrån.Riksdagen får icke såsom vilande antaga ett förslag om

stiftande av grundlag, som är oförenligt med annat vilande

grundlagsförslag, utan att samtidigt förkasta det först antagna

förslaget.Folkomröstning om vilande grundlagsförslag skall anordnas, om

yrkande därom framställes av minst en tiondel av riksdagens

ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för

bifall till yrkandet. Sådant yrkande skall framställas inom

femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget

som vilande. Yrkandet skall ej beredas i utskott.Folkomröstningen skall hållas samtidigt med det val till

riksdagen som avses i första stycket. Vid omröstningen får de

som har rösträtt vid valet förklara huruvida de godtar det

vilande grundlagsförslaget eller ej. Förslaget är förkastat, om

de flesta av dem som deltager i omröstningen röstar mot

förslaget och de till antalet är fler än hälften av dem som har

avgivit godkända röster vid riksdagsvalet. I annat fall

upptager riksdagen förslaget till slutlig prövning. Lag

(1988:1442).16 § Riksdagsordningen stiftas på det sätt som angives i 15 §

första stycket första och andra meningarna samt andra stycket.

Den kan också stiftas genom endast ett beslut, om minst tre

fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens

ledamöter förenar sig om beslutet. Tilläggsbestämmelse i

riksdagsordningen beslutas dock i samma ordning som lag i

allmänhet. Lag (1979:933).17 § Lag får ej ändras eller upphävas annat än genom lag. I

fråga om ändring eller upphävande av grundlag eller av

riksdagsordningen äger 15 och 16 §§ motsvarande tillämpning.18 § För att avge yttrande över lagförslag skall finnas ett

lagråd, vari ingår domare i Högsta domstolen och

Regeringsrätten. Yttrande från Lagrådet inhämtas av regeringen

eller, enligt vad som närmare angives i riksdagsordningen, av

riksdagsutskott.Yttrande av Lagrådet bör inhämtas innan riksdagen beslutar

grundlag om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra

sig i ljudradio, television och vissa liknande överföringar

samt tekniska upptagningar, lag om begränsning av rätten att

taga del av allmänna handlingar, lag som avses i 2 kap. 3 §

andra stycket, 12 § första stycket, 17-19 §§ eller 22 § andra

stycket eller lag som ändrar eller upphäver sådan lag, lag om

kommunal beskattning, lag som avses i 2 eller 3 § eller lag som

avses i 11 kap., om lagen är viktig för enskilda eller från

allmän synpunkt. Vad nu har sagts gäller dock icke, om

Lagrådets hörande skulle sakna betydelse på grund av frågans

beskaffenhet eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans

behandling så att avsevärt men skulle uppkomma. Föreslår

regeringen riksdagen att stifta lag i något av de ämnen som

avses i första meningen och har Lagrådets yttrande dessförinnan

inte inhämtats, skall regeringen samtidigt för riksdagen

redovisa skälen härtill. Att Lagrådet icke har hörts över ett

lagförslag utgör aldrig hinder mot lagens tillämpning.Lagrådets granskning skall avse1. hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och

rättsordningen i övrigt,2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,4. om förslaget är så utformat att lagen kan antagas tillgodose

angivna syften,5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.Närmare bestämmelser om Lagrådets sammansättning och

tjänstgöring meddelas i lag. Lag (1998:1437).19 § Beslutad lag skall utfärdas av regeringen utan dröjsmål.

Lag med sådana föreskrifter om riksdagen eller dess myndigheter

som ej skall intagas i grundlag eller riksdagsordningen kan

dock utfärdas av riksdagen.Lagar skall kungöras så snart det kan ske. Detsamma gäller

förordningar, om ej annat föreskrives i lag. Lag (1976:870).9 kap. Finansmakten1 § Om rätten att besluta om skatter och avgifter till staten

finns bestämmelser i 8 kap.2 § Statens medel får icke användas på annat sätt än riksdagen

har bestämt.Om användningen av statsmedel för skilda behov bestämmer

riksdagen genom budgetreglering enligt 3-5 §§. Riksdagen får

dock bestämma att medel tages i anspråk i annan ordning.3 § Riksdagen företager budgetreglering för närmast följande

budgetår eller, om särskilda skäl föranleder det, för annan

budgetperiod. Riksdagen bestämmer därvid till vilka belopp

statsinkomsterna skall beräknas och anvisar anslag till angivna

ändamål. Besluten härom upptages i en statsbudget.Riksdagen kan besluta att särskilt anslag på statsbudgeten

skall utgå för annan tid än budgetperioden.Vid budgetreglering enligt denna paragraf skall riksdagen

beakta behovet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga

förhållanden av medel för rikets försvar.4 § Om budgetreglering enligt 3 § icke hinner avslutas före

budgetperiodens början, bestämmer riksdagen i den omfattning

som behövs om anslag för tiden till dess budgetregleringen för

perioden slutföres. Riksdagen kan uppdraga åt finansutskottet

att fatta sådant beslut på riksdagens vägnar. Lag (1994:1470).5 § För löpande budgetår kan riksdagen på tilläggsbudget göra

ny beräkning av statsinkomster samt ändra anslag och anvisa nya

anslag.6 § Regeringen avgiver förslag till statsbudget till riksdagen.7 § Riksdagen kan i samband med budgetreglering eller annars

besluta riktlinjer för viss statsverksamhet för längre tid än

anslag till verksamheten avser.8 § Statens medel och dess övriga tillgångar står till

regeringens disposition. Vad nu sagts gäller dock icke

tillgångar som är avsedda för riksdagen eller dess myndigheter

eller som i lag har avsatts till särskild förvaltning.9 § Riksdagen fastställer i den omfattning som behövs grunder

för förvaltningen av statens egendom och förfogandet över den.

Riksdagen kan därvid föreskriva att åtgärd av visst slag ej får

vidtagas utan riksdagens tillstånd.10 § Regeringen får icke utan riksdagens bemyndigande taga upp

lån eller i övrigt ikläda staten ekonomisk förpliktelse. Lag

(1988:1444).11 § Regeringen har ansvaret för övergripande valutapolitiska

frågor. Övriga bestämmelser om valutapolitiken meddelas i lag.

Lag (1998:1402).12 § Riksbanken är rikets centralbank och en myndighet under

riksdagen. Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Ingen

myndighet får bestämma hur Riksbanken skall besluta i frågor

som rör penningpolitik.Riksbanken har elva fullmäktige, som väljs av riksdagen.

Riksbanken leds av en direktion, som utses av fullmäktige.Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmäktige och direktionen

skall beviljas ansvarsfrihet. Om riksdagen vägrar en fullmäktig

ansvarsfrihet är han därmed skild från sitt uppdrag.

Fullmäktige får skilja en ledamot av direktionen från hans

anställning endast om han inte längre uppfyller de krav som

ställs för att han skall kunna utföra sina uppgifter eller om

han gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.Bestämmelser om val av fullmäktige och om Riksbankens ledning

och verksamhet meddelas i lag. Lag (1998:1402).13 § Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt.

Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i

övrigt genom lag. Lag (1991:1501).10 kap. Förhållandet till andra stater1 § Överenskommelse med annan stat eller med mellanfolklig

organisation ingås av regeringen.2 § Regeringen får ej ingå för riket bindande internationell

överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna, om

överenskommelsen förutsätter att lag ändras eller upphäves

eller att ny lag stiftas eller om den iövrigt gäller ämne i vilket riksdagen skall besluta.Är i fall som avses i första stycket särskild ordning

föreskriven för det riksdagsbeslut som förutsättes, skall samma

ordning iakttagas vid godkännandet av överenskommelsen.Regeringen får ej heller i annat fall än som avses i första

stycket ingå för riket bindande internationell överenskommelse

utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen är av

större vikt. Regeringen kan dock underlåta att inhämta

riksdagens godkännande av överenskommelsen, om rikets intresse

kräver det. I sådant fall skall regeringen i stället överlägga

med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.3 § Regeringen får uppdraga åt förvaltningsmyndighet att ingå

internationell överenskommelse i fråga där överenskommelsen ej

kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.4 § Bestämmelserna i 1-3 §§ äger motsvarande tillämpning på

åtagande av internationell förpliktelse för riket i annan form

än överenskommelse samt på uppsägning av internationell

överenskommelse eller förpliktelse.5 § Riksdagen kan överlåta beslutanderätt till Europeiska

gemenskaperna så länge som dessa har ett fri- och

rättighetsskydd motsvarande det som ges i denna regeringsform

och i den europeiska konventionen angående skydd för de

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Riksdagen beslutar om sådan överlåtelse genom beslut, varom

minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig. Riksdagens

beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande

av grundlag.I annat fall kan beslutanderätt, som direkt grundar sig på

denna regeringsform och som avser meddelande av föreskrifter,

användningen av statens tillgångar eller ingående eller

uppsägning av internationella överenskommelser eller

förpliktelser, i begränsad omfattning överlåtas till

mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken

riket är eller skall bliva anslutet, eller till mellanfolklig

domstol. Därvid får ej överlåtas beslutanderätt som avser fråga

om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag,

riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller fråga

om begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i

2 kap. Angående beslut i fråga om överlåtelse gäller vad som är

föreskrivet om stiftande av grundlag. Kan beslut i sådan

ordning ej avvaktas, beslutar riksdagen i fråga om överlåtelse

genom ett beslut, varom minst fem sjättedelar av de röstande

och minst tre fjärdedelar av ledamöterna förenar sig.Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse skall

gälla som svensk rätt, får riksdagen genom beslut i den ordning

som anges i andra stycket föreskriva att också en framtida, för

riket bindande ändring i överenskommelsen skall gälla här i

riket. Sådant beslut får endast avse framtida ändring av

begränsad omfattning.Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som ej direkt grundar

sig på denna regeringsform kan, i annat fall än som avses i

första stycket, genom beslut av riksdagen överlåtas till annan

stat, till mellanfolklig organisation eller till utländsk eller

internationell inrättning eller samfällighet. Riksdagen får

också i lag bemyndiga regeringen eller annan myndighet att i

särskilda fall besluta om sådan överlåtelse. Innefattar

uppgiften myndighetsutövning, skall riksdagens förordnande ske

genom ett beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande

förenar sig. Riksdagens beslut i fråga om sådan överlåtelse kan

också fattas i den ordning som gäller för stiftande av

grundlag. Lag (1994:1375).6 § Regeringen skall fortlöpande hålla Utrikesnämnden

underrättad om de utrikespolitiska förhållanden, som kan få

betydelse för riket, och överlägga med nämnden om dessa så ofta

det erfordras. I alla utrikesärenden av större vikt skall

regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om det kan

ske.7 § Utrikesnämnden består av talmannen samt nio andra

ledamöter, som riksdagen väljer inom sig. Närmare bestämmelser

om Utrikesnämndens sammansättning meddelas i riksdagsordningen.Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen.

Regeringen är skyldig att sammankalla nämnden om minst fyra av

nämndens ledamöter begär överläggning i viss fråga. Ordförande

vid sammanträde med nämnden är statschefen eller, om han har

förfall, statsministern.Ledamot av Utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till

nämnden skall visa varsamhet i fråga om meddelanden till andra

om vad han har erfarit i denna egenskap. Ordföranden kan

besluta om ovillkorlig tystnadsplikt.8 § Chefen för det departement till vilket utrikesärendena hör

skall hållas underrättad, när fråga som är av betydelse för

förhållandet till annan stat eller till mellanfolklig

organisation uppkommer hos annan statlig myndighet.9 § Regeringen får insätta rikets försvarsmakt eller del därav

i strid för att möta väpnat angrepp mot riket. Svensk väpnad

styrka får i övrigt insättas i strid eller sändas till annat

land endast om1. riksdagen medgiver det,2. det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för

åtgärden,3. skyldighet att vidtaga åtgärden följer av internationell

överenskommelse eller förpliktelse som har godkänts av

riksdagen.Förklaring att riket är i krig får, utom vid väpnat angrepp mot

riket, icke givas utan riksdagens medgivande.Regeringen får bemyndiga försvarsmakten att använda våld i

enlighet med internationell rätt och sedvänja för att hindra

kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan

främmande stater.

INDEX

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

 

 

REGERINGSFORMEN 1-2 KAPITLET

REGERINGSFORMEN 3-7 KAPITLET

REGERINGSFORMEN 10-13 KAPITLET

Information och lagar om Sveriges statsskick

 

 

 

Last updated at 2002.02.16