Regeringsformen/Instrument of Government
(1974:152)

Kapitel/Chapter 3-7

INDEX

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

 

3 kap. Riksdagen

1 § Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val. Vid

sådant val sker röstning på parti med möjlighet för väljarna

att avge särskild personröst.

Riksdagen består av en kammare med trehundrafyrtionio

ledamöter. För ledamöterna skall finnas ersättare. Lag

(1994:1469).

2 § Rösträtt vid val till riksdagen tillkommer svensk

medborgare som är eller någon gång har varit bosatt i riket.

Den som icke har uppnått aderton års ålder senast på valdagen

har ej rösträtt.

Frågan huruvida rösträtt enligt första stycket föreligger

avgöres på grundval av en före valet upprättad röstlängd. Lag

(1994:1483).

3 § Ordinarie val till riksdagen förrättas vart fjärde år. Lag

(1994:1469).

4 § Regeringen får förordna om extra val till riksdagen mellan

ordinarie val. Extra val hålles inom tre månader efter

förordnandet.

Efter val till riksdagen får regeringen icke förordna om extra

val förrän tre månader har förflutit från den nyvalda

riksdagens första sammanträde. Ej heller får regeringen

förordna om extra val under tid då dess ledamöter, efter det

att samtliga har entledigats, uppehåller sina befattningar i

avbidan på att ny regering skall tillträda.

Bestämmelser om extra val i visst fall finns i 6 kap. 3 §.

5 § Nyvald riksdag samlas på femtonde dagen efter valdagen,

dock tidigast på fjärde dagen efter det att valets utgång har

kungjorts.Varje val gäller för tiden från det att den nyvalda riksdagen

har samlats till dess den närmast därefter valda riksdagen

samlas. Denna tid är riksdagens valperiod.6 § För val till riksdagen är riket indelat i valkretsar.Mandaten i riksdagen utgöres av trehundratio fasta

valkretsmandat och trettionio utjämningsmandat.De fasta valkretsmandaten fördelas mellan valkretsarna på

grundval av en beräkning av förhållandet mellan antalet

röstberättigade i varje valkrets och antalet röstberättigade i

hela riket. Fördelningen fastställes för fyra år i sänder. Lag

(1994:1469).7 § Mandaten fördelas mellan partier. Med parti avses varje

sammanslutning eller grupp av väljare, som uppträder i val

under särskild beteckning.Endast parti som har fått minst fyra procent av rösterna i hela

riket är berättigat att deltaga i fördelningen av mandaten.

Parti som har fått färre röster deltager dock i fördelningen av

de fasta valkretsmandaten i valkrets, där partiet har fått

minst tolv procent av rösterna.8 § De fasta valkretsmandaten fördelas på varje valkrets

proportionellt mellan partierna på grundval av valresultatet i

valkretsen.Utjämningsmandaten fördelas mellan partierna så, att

fördelningen av alla mandat i riksdagen, med undantag av de

fasta valkretsmandat som har tillfallit parti med mindre än

fyra procent av rösterna, blir proportionell mot de i

fördelningen deltagande partiernas röstetal i hela riket. Har

parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten erhållit

flera mandat än som motsvarar den proportionella

representationen i riksdagen för partiet, bortses vid

fördelningen av utjämningsmandaten från partiet och de fasta

valkretsmandat det har erhållit. Sedan utjämningsmandaten har

fördelats mellan partierna, tillföres de valkretsar.Vid mandatfördelningen mellan partierna användes

uddatalsmetoden med första divisorn jämkad till 1,4.9 § För varje mandat som ett parti har erhållit utses en

riksdagsledamot samt ersättare för honom.10 § Endast den som uppfyller villkoren för rösträtt kan vara

ledamot av riksdagen eller ersättare för ledamot. Lag

(1988:1443).11 § Val till riksdagen får överklagas hos en av riksdagen

utsedd valprövningsnämnd. Den som har valts till

riksdagsledamot utövar sitt uppdrag utan hinder av att valet

har överklagats. Ändras valet, intager ny ledamot sin plats så

snart ändringen har kungjorts. Vad nu sagts om ledamot äger

motsvarande tillämpning på ersättare.Valprövningsnämnden består av ordförande, som skall vara eller

ha varit ordinarie domare och som ej får tillhöra riksdagen,

och sex andra ledamöter. Ledamöterna väljes efter varje

ordinarie val, så snart valet har vunnit laga kraft, för tiden

till dess nytt val till nämnden har ägt rum. Ordföranden väljes

särskilt. Nämndens beslut får ej överklagas.12 § Ytterligare bestämmelser i de ämnen som angives i 2-11 §§

samt om utseende av ersättare för riksdagsledamöterna meddelas

i riksdagsordningen eller annan lag.4 kap. Riksdagsarbetet1 § Riksdagen sammanträder till riksmöte årligen. Riksmöte

hålles i Stockholm, om icke riksdagen eller talmannen bestämmer

annat av hänsyn till riksdagens säkerhet eller frihet.2 § Riksdagen utser inom sig för varje valperiod en talman samt

en förste, en andre och en tredje vice talman.3 § Regeringen och varje riksdagsledamot får i enlighet med vad

som närmare angives i riksdagsordningen väcka förslag i fråga

om allt som kan komma under riksdagens prövning, om ej annat är

bestämt i denna regeringsform.Riksdagen väljer inom sig utskott, däribland ett

konstitutionsutskott och ett finansutskott, enligt bestämmelser

i riksdagsordningen. Ärende som väckes av regeringen eller

riksdagsledamot beredes före avgörandet av utskott, om ej annat

är bestämt i denna regeringsform. Lag (1994:1470).4 § När ärende skall avgöras i kammaren, får varje

riksdagsledamot och varje statsråd yttra sig i enlighet med vad

som närmare angives i riksdagsordningen. Bestämmelser om jäv

finns i riksdagsordningen.5 § Vid omröstning i riksdagen gäller som riksdagens beslut den

mening varom mer än hälften av de röstande förenar sig, om ej

annat särskilt angives i denna regeringsform eller, beträffande

frågor som hör till förfarandet i riksdagen, i huvudbestämmelse

i riksdagsordningen. Om förfarandet vid lika röstetal finns

bestämmelser i riksdagsordningen.6 § Riksdagsledamot och ersättare får fullgöra uppdrag som

ledamot utan hinder av tjänsteuppgift eller annan sådan

förpliktelse som åligger honom.7 § Riksdagsledamot eller ersättare får icke lämna sitt uppdrag

utan riksdagens medgivande.När det finns anledning till det, skall Valprövningsnämnden

självmant pröva om ledamot eller ersättare är behörig enligt 3

kap. 10 §. Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt

uppdrag.Ledamot eller ersättare får i annat fall än som avses i andra

stycket skiljas från uppdraget endast om han genom brott har

visat sig uppenbarligen olämplig för uppdraget. Beslut härom

fattas av domstol.8 § Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat

uppdrag som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller

hindra honom att resa inom riket på grund av hans yttranden

eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att

riksdagen har medgivit det genom beslut om vilket minst fem

sjättedelar av de röstande har förenat sig.Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall, skall

bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning

tillämpas endast om han erkänner brottet eller har tagits på

bar gärning eller fråga är om brott för vilket ej är

föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.9 § Under tid då riksdagsledamot är riksdagens talman eller

tillhör regeringen utövas hans uppdrag som riksdagsledamot av

ersättare. Riksdagen kan i riksdagsordningen föreskriva att

ersättare skall träda i riksdagsledamots ställe när denne är

ledig.Bestämmelserna i 6 § och 8 § första stycket om skydd för

utövandet av uppdrag som riksdagsledamot gäller även talmannen

och hans uppdrag.För ersättare som utövar uppdrag som riksdagsledamot gäller

bestämmelserna om ledamot.10 § Ytterligare bestämmelser om riksdagsarbetet meddelas i

riksdagsordningen.5 kap. Statschefen

1 § Statschefen hålles av statsministern underrättad om rikets

angelägenheter. När så erfordras sammanträder regeringen i

konselj under statschefens ordförandeskap.2 § Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk

medborgare och har fyllt aderton år. Han får icke samtidigt

vara statsråd eller utöva uppdrag såsom talman eller

riksdagsledamot.Statschefen skall samråda med statsministern, innan han reser

utrikes. Lag (1994:1469).


3 § Är konungen av sjukdom, utrikes resa eller annan orsak

hindrad att fullgöra sina uppgifter, inträder enligt gällande

tronföljd medlem avkonungahuset, som ej är hindrad, för att såsom tillfällig

riksföreståndare fullgöra statschefens uppgifter.4 § Utslocknar konungahuset, utser riksdagen en

riksföreståndare att fullgöra statschefens uppgifter tills

vidare. Riksdagen utser samtidigt en vice riksföreståndare.


Detsamma gäller, om konungen dör eller avgår och tronföljaren

ännu ej har fyllt aderton år. Lag (1994:1469).

5 § Har konungen under sex månader utan avbrott varit hindrad

att fullgöra sina uppgifter eller underlåtit att fullgöra dem,

skall regeringen anmäla det till riksdagen. Riksdagen

bestämmer, om konungen skall anses ha avgått.6 § Riksdagen kan utse någon att efter regeringens förordnande

tjänstgöra som tillfällig riksföreståndare när ingen med

behörighet enligt 3 eller 4 § kan tjänstgöra.

Talmannen eller, vid förfall för honom, vice talman tjänstgör

efter regeringens förordnande som tillfällig riksföreståndare,

när ingen annan behörig kan tjänstgöra.

7 § Konungen kan ej åtalas för sina gärningar. Riksföreståndare

kan ej åtalas för sina gärningar som statschef.6 kap. Regeringen1 § Regeringen består av statsministern och övriga statsråd.

Statsministern utses i den ordning som angives i 2-4 §§.

Statsministern tillsätter övriga statsråd.

2 § När statsminister skall utses, kallar talmannen företrädare

för varje partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen

överlägger med vice talmännen och avgiver sedan förslag till

riksdagen.Riksdagen skall senast på fjärde dagen härefter, utan beredning

i utskott, pröva förslaget genom omröstning. Röstar mer än

hälften av riksdagens ledamöter mot förslaget, är det

förkastat. I annat fall är det godkänt.3 § Förkastar riksdagen talmannens förslag, förfares på nytt

enligt 2 §. Har riksdagen fyra gånger förkastat talmannens

förslag, skall förfarandet för utseende av statsminister

avbrytas och återupptagas först sedan val till riksdagen har

hållits. Om ej ordinarie val ändå skall hållas inom tre

månader, skall extra val förrättas inom samma tid.4 § När riksdagen har godkänt förslag om ny statsminister,

anmäler denne så snart det kan ske de av honom utsedda

statsråden för riksdagen. Därefter äger regeringsskifte rum vid

en särskild konselj inför statschefen eller, vid förfall för

denne, inför talmannen. Talmannen kallas alltid till konseljen.Talmannen utfärdar förordnande för statsministern på riksdagens

vägnar.5 § Förklarar riksdagen att statsministern eller annat statsråd

icke åtnjuter riksdagens förtroende, skall talmannen entlediga

statsrådet. Kan regeringen förordna om extra val till

riksdagen, skall dock beslut om entledigande ej meddelas om

regeringen inom en vecka från misstroendeförklaringen förordnar

om extra val.6 § Statsråd skall entledigas om han begär det, statsministern

av talmannen och annat statsråd av statsministern.

Statsministern får även i annat fall entlediga annat statsråd.7 § Om statsministern entledigas eller dör, skall talmannen

entlediga övriga statsråd.8 § Har regeringens samtliga ledamöter entledigats, uppehåller

de sina befattningar till dess ny regering har tillträtt. Har

annat statsråd än statsministern entledigats på egen begäran,

uppehåller han sin befattning till dess efterträdare har

tillträtt, om statsministern begär det.9 § Endast den får vara statsråd som är svensk medborgare sedan

minst tio år.Statsråd får icke utöva allmän eller enskild tjänst. Han får ej

heller inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba

förtroendet för honom.10 § Vid förfall för talmannen övertager vice talman de

uppgifter som enligt detta kapitel ankommer på talmannen.7 kap. Regeringsarbetet1 § För beredning av regeringsärenden skall finnas ett

regeringskansli. I detta ingår departement för skilda

verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan

departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer för

departementen.2 § Vid beredningen av regeringsärenden skall behövliga

upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. I

den omfattning som behövs skall tillfälle lämnas

sammanslutningar och enskilda att yttra sig.3 § Regeringsärenden avgörs av regeringen vid

regeringssammanträde. Regeringsärenden som gäller

verkställighet inom försvarsmakten av författningar eller

särskilda regeringsbeslut kan dock, i den omfattning som

angives i lag, under statsministerns överinseende avgöras av

chefen för det departement till vilket ärendena hör.4 § Statsministern kallar övriga statsråd till

regeringssammanträde och är ordförande vid sammanträdet. Minst

fem statsråd skall deltaga i regeringssammanträde.5 § Departementschef är vid regeringssammanträde föredragande i

ärende som hör till hans departement. Statsministern kan dock

förordna att ärende eller grupp av ärenden, som hör till visst

departement, skall föredragas av annat statsråd än

departementschefen.6 § Vid regeringssammanträde föres protokoll. Skiljaktig mening

skall antecknas i protokollet.7 § Författningar, förslag till riksdagen och andra

expeditioner av regeringens beslut skall för att bliva gällande

skrivas under av statsministern eller annat statsråd på

regeringens vägnar. Regeringen kan dock genom förordning

föreskriva att tjänsteman i särskilda fall får skriva under

expedition.8 § Statsministern kan utse ett av de övriga statsråden att i

egenskap av ställföreträdare vid förfall för statsministern

fullgöra hans uppgifter. Har statsministern ej utsett

ställföreträdare eller har också denne förfall, övertages

statsministerns uppgifter i stället av det av de tjänstgörande

statsråden som har varit statsråd längst tid. Om två eller

flera har varit statsråd lika länge, har den äldste av dem

företräde.

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

 

 

REGERINGSFORMEN 1-2 KAPITLET

REGERINGSFORMEN 8-10 KAPITLET

REGERINGSFORMEN 10-13 KAPITLET

 

SUCCESSIONSORDNINGEN

Information och lagar om Sveriges statsskick

 

 

 

Last updated at 2002.01.14