Regeringsformen/Instrument of Government(1974:152)

Kapitel/Chapter 11-13

INDEX

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

11 kap. Rättskipning och förvaltning1 § Högsta domstolen är högsta allmänna domstol och

Regeringsrätten högsta förvaltningsdomstol. Rätten att få mål

prövat av Högsta domstolen eller Regeringsrätten kan begränsas

genom lag. I Högsta domstolen och Regeringsrätten får endast

den tjänstgöra såsom ledamot som är eller har varit ordinarie

domare i domstolen.Annan domstol än Högsta domstolen eller Regeringsrätten

inrättas med stöd av lag. Om förbud mot inrättande av domstol i

vissa fall föreskrives i 2 kap. 11 § första stycket.Vid domstol som avses i andra stycket skall finnas ordinarie

domare. I fråga om domstol som har inrättats för handläggning

av en viss bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål

får dock i lag göras undantag härifrån. Lag (1991:1502).2 § Ingen myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma, hur

domstol skall döma i det enskilda fallet eller hur domstol i

övrigt skall tillämpa rättsregel i särskilt fall.3 § Rättstvist mellan enskilda får icke utan stöd av lag

avgöras av annan myndighet än domstol. Om domstols prövning av

frihetsberövande föreskrives i 2 kap. 9 §. Lag (1976:871).4 § Om domstolarnas rättskipningsuppgifter, om huvuddragen av

deras organisation och om rättegången föreskrives i lag.5 § Den som har utnämnts till ordinarie domare får skiljas från

tjänsten endast1. om han genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande

av tjänsteåliggande har visat sig uppenbarligen olämplig att

inneha tjänsten,2. om han har uppnått gällande pensionsålder eller annars

enligt lag är skyldig att avgå med pension.Har ordinarie domare skilts från tjänsten genom beslut av annan

myndighet än domstol, skall han kunna påkalla domstols prövning

av beslutet. Detsamma gäller beslut varigenom ordinarie domare

har avstängts från utövning av sin tjänst eller ålagts att

undergå läkarundersökning.Om det påkallas av organisatoriska skäl, får den som har

utnämnts till ordinarie domare förflyttas till annan jämställd

domartjänst.6 § Under regeringen lyder Justitiekanslern, Riksåklagaren, de

centrala ämbetsverken och länsstyrelserna. Annan statlig

förvaltningsmyndighet lyder under regeringen, om myndigheten ej

enligt denna regeringsform eller annan lag är myndighet under

riksdagen.Förvaltningsuppgift kan anförtros åt kommun.Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening,

samfällighet, stiftelse, registrerat trossamfund eller någon av

dess organisatoriska delar eller till enskild individ.

Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall det ske med stöd

av lag. Lag (1998:1700).7 § Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns

beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall

i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot

enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag.8 § Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift får ej fullgöras

av riksdagen i vidare mån än som följer av grundlag eller

riksdagsordningen.9 § Tjänst vid domstol eller vid förvaltningsmyndighet som

lyder under regeringen tillsättes av regeringen eller av

myndighet som regeringen bestämmer.Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast

vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva

domartjänst, ämbete som lyder omedelbart under regeringen,

tjänst eller uppdrag såsom chef för myndighet som lyder

omedelbart under riksdagen eller regeringen eller såsom ledamot

av sådan myndighet eller dess styrelse, tjänst i

regeringskansliet närmast under statsråd eller tjänst såsom

svenskt sändebud. Även i annat fall får endast den som är

svensk medborgare inneha tjänst eller uppdrag, om tjänsten

eller uppdraget tillsättes genom val av riksdagen. I övrigt får

krav på svenskt medborgarskap för behörighet att inneha eller

utöva tjänst eller uppdrag hos staten eller kommun uppställas

endast i lag eller enligt förutsättningar som angives i lag.10 § Grundläggande bestämmelser om statstjänstemännens

rättsställning i andra hänseenden än som beröres i denna

regeringsform meddelas i lag.11 § Resning i avgjort ärende samt återställande av försutten

tid beviljas av Regeringsrätten eller, i den mån det

föreskrives i lag, av en lägre förvaltningsdomstol, när fråga

är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller

förvaltningsmyndighet är högsta instans. I annat fall beviljas

resning och återställande av försutten tid av Högsta domstolen

eller, i den mån det föreskrives i lag, av annan domstol som

icke är förvaltningsdomstol.Närmare bestämmelser om resning och återställande av försutten

tid kan meddelas i lag. Lag (1994:1480).12 § Regeringen får medgiva undantag från föreskrift i

förordning eller från bestämmelse som har meddelats med stöd av

beslut av regeringen, om ej annat följer av lag eller beslut om

utgiftsanslag.13 § Regeringen får genom nåd eftergiva eller mildra

brottspåföljd eller annan sådan rättsverkan av brott samt

eftergiva eller mildra annat liknande av myndighet beslutat

ingrepp avseende enskilds person eller egendom.När synnerliga skäl föreligger, får regeringen förordna att

vidare åtgärd för att utreda eller lagföra brottslig gärning ej

skall äga rum.14 § Finner domstol eller annat offentligt organ att en

föreskrift står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan

överordnad författning eller att stadgad ordning i något

väsentligt hänseende har åsidosatts vid dess tillkomst, får

föreskriften icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen

beslutat föreskriften, skall tillämpning dock underlåtas endast

om felet är uppenbart. Lag (1979:933).12 kap. Kontrollmakten1 § Konstitutionsutskottet skall granska statsrådens

tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet

har rätt att för detta ändamål utfå protokollen över beslut i

regeringsärenden och de handlingar som hör till dessa ärenden.

Varje annat utskott och varje riksdagsledamot får hos

konstitutionsutskottet skriftligen väcka fråga om statsråds

tjänsteutövning eller handläggningen av regeringsärende.2 § Det åligger konstitutionsutskottet att när skäl föreligger

till det, dock minst en gång om året, meddela riksdagen vad

utskottet vid sin granskning har funnit förtjäna uppmärksamhet.

Riksdagen kan med anledning därav göra framställning till

regeringen.3 § Den som är eller har varit statsråd får fällas till ansvar

för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han

därigenom grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas

av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen.4 § Riksdagen kan avgiva förklaring, att statsråd icke åtnjuter

riksdagens förtroende. För sådan förklaring,

misstroendeförklaring, fordras att mer än hälften av riksdagens

ledamöter förenar sig därom.Yrkande om misstroendeförklaring upptages till prövning endast

om det väckes av minst en tiondel av riksdagens ledamöter. Det

upptages icke till prövning under tiden från det att ordinarie

val har ägt rum eller beslut om extra val har meddelats till

dess den genom valet utsedda riksdagen samlas. Yrkande avseende

statsråd som efter att ha entledigats uppehåller sin befattning

enligt 6 kap. 8 § får ej i något fall upptagas till prövning.Yrkande om misstroendeförklaring skall icke beredas i utskott.5 § Riksdagsledamot får, enligt bestämmelser i

riksdagsordningen, framställa interpellation eller fråga till

statsråd i angelägenhet som angår dennes tjänsteutövning.6 § Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän att i enlighet

med instruktion som riksdagen beslutar utöva tillsyn över

tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra

författningar. Ombudsman får föra talan i de fall som angives i

instruktionen.Ombudsman får närvara vid domstols eller förvaltningsmyndighets

överläggningar och har tillgång till myndighetens protokoll och

handlingar. Domstol och förvaltningsmyndighet samt tjänsteman

hos staten eller kommun skall tillhandagå ombudsman med de

upplysningar och yttranden han begär. Sådan skyldighet åligger

även annan, om han står under ombudsmans tillsyn. Allmän

åklagare skall på begäran biträda ombudsman.Närmare bestämmelser om ombudsman finns i riksdagsordningen.7 § Riksdagen väljer revisorer att granska den statliga

verksamheten. Riksdagen kan besluta att revisorernas granskning

skall omfatta också annan verksamhet. Riksdagen fastställer

instruktion för revisorerna.Revisorerna får enligt bestämmelser i lag infordra handlingar,

uppgifter och yttranden som behövs för granskningen.Närmare bestämmelser om revisorerna finns i riksdagsordningen.

Lag (1994:1470).8 § Åtal för brott i utövningen av tjänst som ledamot av Högsta

domstolen eller Regeringsrätten väckes i Högsta domstolen av

Riksdagens ombudsman eller Justitiekanslern.Högsta domstolen prövar också om ledamot av Högsta domstolen

eller Regeringsrätten enligt vad därom är föreskrivet skall

skiljas eller avstängas från sin tjänst eller vara skyldig att

undergå läkarundersökning. Talan väckes av Riksdagens ombudsman

eller Justitiekanslern.13 kap. Krig och krigsfara1 § Kommer riket i krig eller krigsfara skall regeringen eller

talmannen kalla riksdagen till sammanträde. Den som utfärdar

kallelsen kan besluta att riksdagen skall sammanträda på annan

ort än Stockholm. Lag (1994:1470).2 § Är riket i krig eller krigsfara, skall en inom riksdagen

utsedd krigsdelegation träda i riksdagens ställe, om

förhållandena kräver det.Om riket är i krig, meddelas förordnande att krigsdelegationen

skall träda i riksdagens ställe av Utrikesnämndens ledamöter

enligt närmare bestämmelser i riksdagsordningen. Innan

förordnande meddelas skall samråd ske med statsministern, om

det är möjligt. Hindras nämndens ledamöter av

krigsförhållandena att sammanträda, meddelas förordnandet av

regeringen. Om riket är i krigsfara, meddelas förordnande som

nu sagts av Utrikesnämndens ledamöter i förening med

statsministern. För förordnande fordras därvid att

statsministern och sex av nämndens ledamöter är ense.Krigsdelegationen och regeringen kan i samråd eller var för sig

besluta att riksdagen skall återtaga sina befogenheter.Krigsdelegationens sammansättning bestämmes i

riksdagsordningen. Lag (1988:1438).3 § Medan krigsdelegationen är i riksdagens ställe utövar den

de befogenheter som annars tillkommer riksdagen. Den får dock

ej fatta beslut som avses i 12 § första stycket första punkten

eller andra eller fjärde stycket.Krigsdelegationen beslutar själv om formerna för sin

verksamhet. Lag (1988:1438).4 § Är riket i krig och kan till följd därav regeringen icke

fullgöra sina uppgifter, kan riksdagen bestämma om bildande av

regering och om regeringens arbetsformer.5 § Är riket i krig och kan till följd därav varken riksdagen

eller krigsdelegationen fullgöra sina uppgifter, skall

regeringen handha dessa i den mån den finner det behövligt för

att skydda riket och slutföra kriget.Regeringen får ej på grund av första stycket stifta, ändra

eller upphäva grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till

riksdagen.6 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana

utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av

krigsfara vari riket har befunnit sig, kan regeringen med stöd

av bemyndigande i lag genom förordning meddela sådana

föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag annars skall

meddelas genom lag. Erfordras det även i annat fall med hänsyn

till försvarsberedskapen, kan regeringen med stöd av

bemyndigande i lag genom förordning bestämma att i lag meddelad

föreskrift om rekvisition eller annat sådant förfogande skall

börja eller upphöra att tillämpas.I lag med bemyndigande som avses i första stycket skall noga

angivas under vilka förutsättningar bemyndigandet får

utnyttjas. Bemyndigande medför ej rätt att stifta, ändra eller

upphäva grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till

riksdagen.7 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, skall 2 kap. 12 §

tredjestycket icke tillämpas. Detsamma gäller om krigsdelegationen i

annat fall har trätt i riksdagens ställe. Lag (1988:1438).8 § Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, kan regeringen

med stöd av riksdagens bemyndigande besluta att uppgift, som

enligt grundlag ankommer på regeringen, skall fullgöras av

annan myndighet. Sådant bemyndigande får icke omfatta

befogenhet enligt 5 eller 6 §, om ej fråga är endast om beslut

att lag i visst ämne skall börja tillämpas. Lag (1988:1438).9 § Regeringen får ingå överenskommelse om vapenstillestånd

utan att inhämta riksdagens godkännande och utan att rådgöra

med Utrikesnämnden, om uppskov med överenskommelsen skulle

innebära fara för riket. Lag (1979:933).10 § Riksdagen eller regeringen får icke fatta beslut på

ockuperat område. På sådant område får ej heller utövas

befogenhet som tillkommer någon i egenskap av riksdagsledamot

eller statsråd.Det åligger varje offentligt organ att på ockuperat område

handla på det sätt som bäst gagnar försvarsansträngningarna och

motståndsverksamheten samt civilbefolkningens skydd och svenska

intressen i övrigt. Icke i något fall får ett offentligt organ

meddela beslut eller vidta åtgärd som i strid mot folkrättens

regler ålägger någon rikets medborgare att lämna

ockupationsmakten bistånd.Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får

ej hållas på ockuperat område. Lag (1988:1438).11 § Är riket i krig, bör statschefen följa regeringen.

Befinner han sig på ockuperat område eller på annan ort än

regeringen, skall han anses hindrad att fullgöra sina uppgifter

som statschef. Lag (1988:1438).12 § Är riket i krig, får val till riksdagen hållas endast

efter beslut av riksdagen. Är riket i krigsfara, när ordinarie

val skall hållas, kan riksdagen besluta att uppskjuta valet.

Sådant beslut skall omprövas inom ett år och därefter med högst

ett års mellanrum. Beslut som avses i detta stycke blir

gällande endast om minst tre fjärdedelar av riksdagens

ledamöter förenar sig om det.Är riket till någon del ockuperat, när val skall hållas,

beslutar riksdagen de jämkningar av reglerna i 3 kap. som är

påkallade. Undantag får dock ej göras från 3 kap. 1 § första

stycket, 2 §, 6 § första stycket och 7-11 §§. Vad som sägs i 3

kap. 6 § första stycket, 7 § andra stycket och 8 § andra

stycket om riket skall i stället gälla den del av riket för

vilken val skall hållas. Minst en tiondel av alla mandaten

skall vara utjämningsmandat.Ordinarie val, som till följd av första stycket icke hålles på

föreskriven tid, skall hållas så snart det kan ske sedan kriget

eller krigsfaran har upphört. Det åligger regeringen och

talmannen att i samråd eller var för sig se till att de

åtgärder som behövs härför blir vidtagna.Har ordinarie val till följd av denna paragraf hållits på annan

tid än när det annars skulle ha ägt rum, skall riksdagen

bestämma tiden för därnäst följande ordinarie val till den

månad under fjärde eller femte året efter det först nämnda

valet, då ordinarie val skall hållas enligt riksdagsordningen.

Lag (1994:1469).13 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana

utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av

krigsfara vari riket har befunnit sig, utövas beslutanderätten

i kommunerna på sätt som anges i lag. Lag (1985:863).Övergångsbestämmelser1974:1521. Genom denna regeringsform upphäves den äldre

regeringsformen. Den äldre regeringsformen skall dock med nedan

angivna undantag tillämpas i stället för den nya

regeringsformen till utgången av det år under vilket riksdagen

slutligt antager denna samt, i de fall som angives nedan, även

därefter._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6. Äldre författning eller föreskrift äger fortsatt giltighet

utan hinder av att den icke har tillkommit i den ordning som

skulle ha iakttagits vid tillämpning av denna regeringsform.

Bemyndigande, som har beslutats av Konungen och riksdagen

gemensamt eller av riksdagen ensam, får utnyttjas även efter

den under 1 angivna tidpunkten, tills riksdagen bestämmer

annorlunda.Bestämmelserna i 8 kap. 17 § i denna regeringsform skall gälla

i fråga om äldre författning, som har tillkommit genom beslut

av Konungen och riksdagen gemensamt eller genom beslut av

riksdagen ensam.7. Bestämmelser i äldre lag eller annan författning om Konungen

eller Kungl. Maj:t skall efter utgången av den i 2 första

stycket angivna tiden gälla regeringen, såvida det icke följer

av författning eller i övrigt framgår av omständigheterna att

konungen personligen, Högsta domstolen, Regeringsrätten eller

kammarrätt åsyftas.Föreskrift som enligt äldre lag eller annan författning skall

beslutas av Konungen och riksdagen gemensamt skall i stället

beslutas genom lag.8. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till

eller avses där eljest föreskrift som har ersatts genom

bestämmelse i denna regeringsform, tillämpas i stället den nya

bestämmelsen.9.-13. har upphävts genom lag (1998:1700).14. Genom denna regeringsform görs ej ändring i vad som

hittills har gällt enligt 2 § i den äldre regeringsformen. Lag

(1985:864).1976:8711. Ändringarna i regeringsformen träder i kraft den 1 januari

1977.2. Utan hinder av 2 kap. 16 § behåller äldre föreskrift, som

innebär särbehandling på grund av kön, sin giltighet tills

vidare. Sådan föreskrift får ändras, även om ändringen innebär

fortsatt särbehandling.3. har upphävts genom lag (1998:1700).4. Utan hinder av 2 kap. 1 § 3 och 14 § första stycket får i

lag föreskrivas att filmer och videogram icke får förevisas

offentligt, om de ej dessförinnan har godkänts för sådan

visning. Lag (1985:862).5. Äldre författning eller föreskrift äger fortsatt giltighet

utan hinder av att den icke har tillkommit i den ordning som

skulle ha iakttagits vid tillämpning av regeringsformen i dess

nya lydelse.1979:9331. Ändringarna i regeringsformen träder i kraft den 1 januari

1980.2. Äldre föreskrift om skatt eller avgift skall tillämpas utan

hinder av 2 kap. 10 § andra stycket.1982:9371. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 .2. har upphävts genom lag (1998:1700).3. har upphävts genom lag (1998:1700).1994:13751. Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.2. Har riksdagen godkänt avtal om Sveriges anslutning till

Europeiska unionen sedan folkomröstning i hela riket ägt rum i

frågan får riksdagen fatta beslut om överlåtelse av

beslutanderätt till Europeiska gemenskaperna med anledning av

anslutningen utan tillämpning av de regler om visst flertal som

föreskrivs i 10 kap. 5 §. Riksdagen får också i samma ordning

som i fråga om överlåtelse av beslutanderätt till Europeiska

gemenskaperna besluta om införlivande med svensk rätt av

gemenskapernas regler vid tillträdestidpunkten.1994:14691. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Den tid som

anges i 3 kap. 3 § skall räknas från det ordinarie val som

förrättas år 1994.2. Den fördelning av fasta valkretsmandat som gjorts inför 1994

års val skall gälla intill nästa ordinarie val.

INDEX

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

 

REGERINGSFORMEN 1-2 KAPITLET

REGERINGSFORMEN 3-7 KAPITLET

REGERINGSFORMEN 8-10 KAPITLET

Information och lagar om Sveriges statsskick

 

 

 

Last updated at 2002.05.16