TRYCKFRIHHETSFÖRORDNINGEN /THE FREEDOM OF PRESS ACT (1949:105)

Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1701

KAPITEL 7-13

7 kap. Om tryckfrihetsbrott

1 § Med tryckfrihetsbrott förstås i denna förordning de gärningar som anges i 4 och 5 §§. Lag (1988:1448).

2 § Såsom tryckfrihetsbrott skall icke anses tillkännagivande i annons eller annat sådant meddelande, om ej av meddelandets innehåll omedelbart framgår att ansvar för sådant brott kan

ifrågakomma.

Är i förening med omständighet, som icke omedelbart framgår av meddelandets innehåll, meddelandet

straffbart, gälle vad därom är stadgat.

Vad nu sagts äge motsvarande tillämpning i fråga om meddelande genom chiffer

eller på annat sätt, som är hemligt för allmänheten.

3 § Om någon lämnar meddelande, som avses i 1 kap. 1 § tredje

stycket, eller, utan att svara enligt 8 kap., medverkar till

framställning, som är avsedd att införas i tryckt skrift, såsom

författare eller annan upphovsman eller såsom utgivare och

därigenom gör sig skyldig till

1. högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig

befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi,

landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till

sådant brott;

2. oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig

för envar eller tillhandahållande av sådan handling i strid med

myndighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är

uppsåtlig; eller

3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som

angivas i särskild lag,

gäller om ansvar för sådant brott vad i lag är stadgat.

Om någon anskaffar uppgift eller underrättelse i sådant syfte

som avses i 1 kap. 1 § fjärde stycket och därigenom gör sig

skyldig till brott som angives i förevarande paragrafs första

stycke 1, gäller om ansvar härför vad i lag är stadgat.

Det som sägs i 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen skall

gälla också i fråga om förslag till föreskrifter som avses i

första stycket 3. Lag (1988:1448).

4 § Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän

tryckfrihet skall såsom tryckfrihetsbrott anses följande

gärningar, om de begås genom tryckt skrift och är straffbara

enligt lag:

1. högförräderi, förövat med uppsåt att riket eller del därav

skall med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med

utländskt bistånd läggas under främmande makt eller bringas i

beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda

lösryckas eller att åtgärd eller beslut av statschefen,

regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten skall med

utländskt bistånd framtvingas eller hindras, såframt gärningen

innebär fara för uppsåtets förverkligande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant högförräderi;

2. krigsanstiftan, såframt fara för att riket skall invecklas i

krig eller andra fientligheter framkallas med utländskt

bistånd;

3. spioneri, varigenom någon för att gå främmande makt till

handa obehörigen befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande

försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt,

underhandlingar, beslut, eller något förhållande i övrigt, vars

uppenbarande för främmande makt kan medföra men för

totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet, vare sig

uppgiften är riktig eller ej;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant spioneri;

4. obehörig befattning med hemlig uppgift, varigenom någon utan

syfte att gå främmande makt till handa obehörigen befordrar,

lämnar eller röjer uppgift rörande något förhållande av hemlig

natur, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för

rikets försvar eller för folkförsörjningen vid krig eller av

krig föranledda utomordentliga förhållanden eller eljest för

rikets säkerhet, vare sig uppgiften är riktig eller ej;

försök eller förberedelse till sådan obehörig befattning med

hemlig uppgift;

stämpling till sådant brott, om detta är att anse som grovt,

vid vilken bedömning särskilt skall beaktas om gärningen

innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av

synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig

eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den brotts-

lige röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst

betrotts honom;

5. vårdslöshet med hemlig uppgift, varigenom någon av grov

oaktsamhet begår gärning som avses under 4;

6. uppror, förövad med uppsåt att statsskicket skall med

vapenmakt eller eljest med våldsamma medel omstörtas eller att

åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller

högsta domarmakten skall sålunda framtvingas eller hindras,

såframt gärningen innebär fara för uppsåtets förverkligande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant uppror;

7. landsförräderi eller landssvek, i vad därigenom, då riket är

i krig eller eljest i lag meddelade bestämmelser om sådant

brott äger tillämpning, någon missleder eller förråder dem som

är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri,

trolöshet eller modlöshet, förråder egendom som är av betydelse

för totalförsvaret eller begår annan liknande förrädisk gärning

som är ägnad att medföra men för totalförsvaret eller

innefattar bistånd åt fienden;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant landsförräderi

eller landssvek;

8. landsskadlig vårdslöshet, i vad därigenom någon av

oaktsamhet begår gärning som avses under 7;

9. ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, varigenom, då

riket är i krig eller eljest i lag meddelade bestämmelser om

sådant brott äger tillämpning, någon sprider falska rykten

eller andra osanna påståenden, som är ägnade att framkalla fara

för rikets säkerhet, eller till främmande makt framför eller

låter framkomma sådana rykten eller påståenden eller bland

krigsmän sprider falska rykten eller andra osanna påståenden

som är ägnade att framkalla trolöshet eller modlöshet;

10. uppvigling, varigenom någon uppmanar eller eljest söker

förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig

skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet eller åsidosättande

av vad som åligger krigsman i tjänsten;

11. hets mot folkgrupp, varigenom någon hotar eller uttrycker

missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer

med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt

ursprung eller trosbekännelse;

13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar

sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte

gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig;

14. förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller

klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som

är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, och, om den

förtalade är avliden, gärningen är sårande för de efterlevande

eller eljest kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den

avlidne, dock ej om det med hänsyn till omständigheterna var

försvarligt att lämna uppgift i saken och han visar att

uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den;

15. förolämpning, varigenom någon smädar annan genom kränkande

tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende

mot honom. Lag (1998:1438).

5 § Som tryckfrihetsbrott skall anses också sådana gärningar,

begångna genom tryckt skrift och straffbara enligt lag, som

innebär att någon

1. uppsåtligen offentliggör allmän handling som ej är

tillgänglig för envar, om han fått tillgång till handlingen i

allmän tjänst, under utövande av tjänsteplikt eller i därmed

jämförbart förhållande;

2. offentliggör uppgift och därvid uppsåtligen åsidosätter

tystnadsplikt som avses i den i 3 § första stycket 3 angivna

särskilda lagen;

3. när riket är i krig eller omedelbar krigsfara offentliggör

uppgift om förhållanden vilkas röjande enligt lag innefattar

annat brott mot rikets säkerhet än som anges i 4 §. Lag

(1988:1448).

6 § Vad i lag är stadgat angående påföljd för brott, som avses

i 4 och 5 §§, gälle ock då brottet är att anse som

tryckfrihetsbrott.

Angående enskilt anspråk på grund av tryckfrihetsbrott stadgas

i 11 kap. Fälles den tilltalade för brott, som avses i 4 § 14

eller 15, må ock, då fråga är om periodisk skrift, på yrkande

förordnas att domen skall införas i skriften. Lag (1988:1448).

7 §4 Tryckt skrift, som innefattar tryckfrihetsbrott, må

konfiskeras.

Konfiskering av tryckt skrift innebär att alla för spridning

avsedda exemplar av skriften skola förstöras samt att med formar,

stenar, stereotyper, plåtar och andra dylika, uteslutande för

tryckningen av skriften användbara materialier skall så

förfaras att missbruk därmed ej kan ske. Lag (1998:1438).

8 § I samband med konfiskering av periodisk skrift må, då fråga

är om något av de brott som avses i 4 § 1-3, 4 såvida det

brottet är att anse som grovt, samt 6 och 7, meddelas förbud

att utgiva skriften under viss, av rätten bestämd tid, högst

sex månader från det domen i tryckfrihetsmålet vinner laga

kraft. Förbud som nu sagts må dock meddelas allenast då riket

befinner sig i krig.

Angående konfiskering av periodisk skrift, som sprides i strid

mot utgivningsförbud eller uppenbart utgör fortsättning av

skrift som avses med sådant förbud, gälle vad i allmänhet är

stadgat om förverkande av föremål på grund av brott. Lag

(1988:1448).

8 kap. Ansvarighetsregler

Om ansvaret för periodisk skrift

1 § För tryckfrihetsbrott genom periodisk skrift svare den som

var anmäld som utgivare, då skriften utgavs.

Var ställföreträdare anmäld och har han inträtt som utgivare,

svare ställföreträdaren. Lag (1976:955).

2 § Fanns ej utgivningsbevis, då skriften utgavs, eller var

utgivare, som enligt 1 § första stycket har att svara, ej

längre behörig eller hade hans uppdrag eljest upphört, svare

skriftens ägare.

Ägare vare ock ansvarig, om utgivaren var utsedd för skens

skull eller denne eljest, då skriften utgavs, uppenbart icke

innehade den befogenhet, som enligt 5 kap. 3 § skall tillkomma

honom.

Var ställföreträdare, vilken inträtt som utgivare, ej längre

behörig, då skriften utgavs, eller hade hans uppdrag eljest

upphört eller förelåg beträffande ställföreträdaren

förhållande, som i andra stycket sägs, svare utgivaren. Lag

(1976:955).

3 § Kan det ej visas vem som var ägare, då skriften utgavs,

svare i ägarens ställe den som tryckt skriften. Lag (1976:955).

4 § Sprider någon periodisk skrift, varå uppgift om vem som

tryckt skriften saknas eller, utspridaren veterligt, är

oriktig, och kan det ej utrönas vem som tryckt skriften, svare

i stället för den som tryckt skriften utspridaren. Lag

(1976:955).

Om ansvaret för tryckt skrift, som ej är periodisk

5 § För tryckfrihetsbrott genom tryckt skrift, som ej är

periodisk, svare skriftens författare, om han på sätt i 3 kap.

2 § sägs uppgivits vara författare till skriften. Författaren

vare dock ej ansvarig, om skriften utgivits utan hans samtycke

eller hans namn, pseudonym eller signatur utsatts därå mot hans

vilja. Lag (1976:955).

6 § Är författare ej enligt 5 § ansvarig för skrift, vilken

innehåller eller är avsedd att innehålla bidrag av flera

författare, och har på sätt i 3 kap. 2 § sägs särskild utgivare

för skriften uppgivits, svare utgivaren.

För annan skrift än i första stycket avses svare utgivaren,

allenast om författaren var avliden, då skriften utgavs.

Utgivaren vare ej ansvarig, om hans namn, pseudonym eller

signatur utsatts å skriften mot hans vilja.

Med utgivare av tryckt skrift, som ej är periodisk, förstås den

som, utan att vara skriftens författare, tillhandahållit den

för tryckning och utgivning. Lag (1976:955).

7 § Är varken författare eller utgivare enligt 5 eller 6 §

ansvarig eller var han vid skriftens utgivning avliden, svare

förläggaren.

Med förläggare till tryckt skrift, som ej är periodisk, förstås

den som omhänderhaft tryckning och utgivning av annans skrift.

8 § Fanns ej förläggare eller kan det ej visas vem han är,

svare i förläggarens ställe den som tryckt skriften. Lag

(1976:955).

9 § I fråga om ansvar för utspridare av tryckt skrift, som ej

är periodisk, äge vad i 4 § stadgats motsvarande tillämpning.

Gemensamma bestämmelser

10 § Hade den som enligt 2, 5, 6 eller 7 § skulle ha att svara

vid skriftens utgivning ej känt hemvist inom riket och kan ej

heller i målet utrönas, var han här i riket uppehåller sig,

skall ansvaret övergå å den som efter honom har att svara, dock

ej å utgivare av tryckt skrift, som ej är periodisk, i annat

fall än som avses i 6 § första stycket eller å utspridare.

Lag samma vare, om beträffande den som enligt 1, 2, 5, 6 eller

7 § skulle ha att svara förelåg omständighet, vilken enligt lag

utesluter straffbarhet, samt den efter honom ansvarige ägt

eller bort äga kännedom om omständigheten.

11 § Till omständighet, som enligt detta kapitel skulle medföra

att annan än den tilltalade hade att svara, må hänsyn tagas

allenast om den åberopas före huvudförhandlingen.

12 § Vid bedömande av fråga om ansvar för den som enligt detta

kapitel har att svara för tryckt skrift skall så anses som om

vad skriften innehåller införts däri med hans vetskap och

vilja.

9 kap. Om tillsyn och åtal

1 § Justitiekanslern skall vaka över att de gränser för

tryckfriheten som angivas i denna förordning ej överskridas.

Lag (1976:955).

2 § Justitiekanslern är ensam åklagare i mål om

tryckfrihetsbrott. Ej må annan än Justitiekanslern inleda

förundersökning rörande tryckfrihetsbrott. Endast

Justitiekanslern och rätten äga besluta om tvångsmedel med

anledning av misstanke om sådant brott, om ej annat är

föreskrivet i denna förordning.

Regeringen äger hos Justitiekanslern anmäla skrift till åtal

för tryckfrihetsbrott. I lag må föreskrivas att allmänt åtal

för tryckfrihetsbrott må väckas endast efter regeringens

medgivande.

Justitiekanslern är tillika ensam åklagare i annat

tryckfrihetsmål än mål om tryckfrihetsbrott samt i mål som

eljest avser brott mot bestämmelse i denna förordning; om

befogenhet för Riksdagens ombudsman att vara åklagare i mål som

nu angivits gäller dock vad i lag är stadgat. Lag (1976:955).

3 § Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott skall väckas, i fråga om

periodisk skrift för vilken vid utgivningen gällde

utgivningsbevis inom sex månader och i fråga om annan skrift

inom ett år från det skriften utgavs, vid påföljd att skriften

eljest är från sådant åtal fri. Utan hinder av vad nu sagts må

dock, sedan allmänt åtal inom nämnda tid blivit väckt, nytt

åtal väckas mot annan, som är för brottet ansvarig.

Vad i lag är stadgat om tid, inom vilken brott skall beivras

för att påföljd för brott ej skall anses bortfallen, gälle även

i fråga om tryckfrihetsbrott. Lag (1976:955).

4 § Angående målsägandes rätt att angiva tryckfrihetsbrott

eller tala därå gälle vad i lag är stadgat.

5 § Finnes ej någon, som enligt 8 kap. är för brottet

ansvarig, eller kan ej stämning här i riket delgivas honom, må

åklagaren eller målsäganden i stället för att väcka åtal göra

ansökan om skriftens konfiskering. Lag (1998:1438).

10 kap. Om särskilda tvångsmedel

1 § Förekommer anledning att tryckt skrift på grund av

tryckfrihetsbrott kan konfiskeras, må i avbidan på beslut därom

skriften läggas under beslag.

I avbidan på rättens beslut må ock, i fall som avses i 7 kap. 8 §,

meddelas utgivningsförbud för periodisk skrift. Lag

(1998:1438).

2 § Innan åtal för tryckfrihetsbrott väckts eller ansökan hos

rätten gjorts om skriftens konfiskering, må, om brottet hör

under allmänt åtal, förordnande enligt 1 § om beslag och

utgivningsförbud meddelas av Justitiekanslern. I lag må

föreskrivas att även allmän åklagare äger förordna om beslag

inom sitt verksamhetsområde. Lag (1976:955).

3 § Då allmän åklagare förordnat om beslag, skall anmälan därom

skyndsamt göras hos Justitiekanslern. Denne har att genast

pröva huruvida beslaget skall äga bestånd. Lag (1976:955).

4 § Då Justitiekanslern förordnat om beslag eller fastställt

beslag varom allmän åklagare förordnat, skall åtal vara väckt

eller ansökan om konfiskering av skriften gjord inom två

veckor, sedan Justitiekanslern meddelade beslutet. Sker det ej,

vare beslaget samt, om utgivningsförbud är därmed förenat, även

förbudet förfallet. Lag (1976:955).

5 § Sedan åtal för tryckfrihetsbrott väckts eller ansökan hos

rätten gjorts om skriftens konfiskering, äge rätten förordna om

beslag och utgivningsförbud samt häva beslag eller förbud, som

tidigare meddelats.

Då målet avgöres, pröve rätten, om meddelat förordnande

fortfarande skall bestå. Avvisas målet på den grund att rätten

icke är behörig eller skiljer rätten eljest målet från sig utan

att prövning av skriftens brottslighet ägt rum och finnes

anledning antaga att talan om skriftens konfiskering kommer att

föras i annat mål, äge rätten bestämma att förordnandet skall

bestå under viss, av rätten utsatt tid. Väckes ej talan inom

denna tid, vare förordnandet förfallet.

6 § Förordnande om beslag skall innehålla uppgift å det eller

de stycken i skriften, som föranlett beslaget, och gälle endast

band, del, nummer eller häfte, vari samma stycken förekomma.

7 § Förordnande om beslag skall av polismyndighet genast

verkställas.

Angående förbud mot spridande av tryckt skrift, som lagts under

beslag, är stadgat i 6 kap. 3 §. Lag (1976:955).

8 § Verkställande av beslag å tryckt skrift skall uteslutande

omfatta de för spridning avsedda exemplaren av skriften.

Bevis om tryckt skrifts tagande i beslag skall utan avgift

tillställas såväl den, hos vilken beslaget verkställes, som den

som tryckt skriften. Beviset skall innehålla uppgift å det

eller de stycken i skriften, vilka föranlett beslaget. Lag

(1976:955).

9 § Då förordnande om beslag blivit hävt eller förfallit, skall

verkställighet av beslaget genast gå åter.

10 § har upphävts genom lag (1971:29).

11 § Är riket i krig eller krigsfara och anträffas vid

avdelning av försvarsmakten tryckt skrift, som uppenbart innefattar

sådan enligt 7 kap. 4 § straffbar uppvigling att krigsman därigenom

kan förledas åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten, får

skriften efter beslut av befattningshavare, som enligt lag

skall avgöra frågor om disciplinansvar beträffande personal vid

avdelningen, i avbidan på förordnande om beslag tagas i förvar.

Är fara i dröjsmål, må även utan sådant beslut som avses i

första stycket åtgärd som där sägs vidtagas av annan

befattningshavare enligt bestämmelser som meddelas i lag.

Anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos befattningshavare

som avses i första stycket. Denne har att genast pröva om

skriften skall kvarbliva i förvar. Lag (1988:1448).

12 § Då enligt 11 § beslut meddelats angående tryckt skrifts

tagande i förvar, skall anmälan därom, så snart ske kan, göras

hos Justitiekanslern. Denne har att genast pröva, huruvida

skriften skall läggas under beslag. Lag (1976:955).

13 § Angående beslag å periodisk skrift, som sprides i strid

mot utgivningsförbud eller uppenbart utgör fortsättning av

skrift som avses med sådant förbud, gälle vad i allmänhet är

stadgat om beslag å föremål, som må förklaras förverkat.

14 § Exemplar av tryckt skrift, vilket skäligen kan antas äga

betydelse för utredning i tryckfrihetsmål, får tas i beslag.

Därvid gäller vad i 2 och 3 §§, 5 § första stycket, 6 §, 7 §

första stycket samt 9 § är stadgat. I övrigt skall i

tillämpliga delar gälla vad som i allmänhet är föreskrivet om

beslag. Åtal skall dock alltid väckas inom en månad från det

att beslut om beslag meddelades, om inte rätten på

Justitiekanslerns framställning medger att tiden förlängs. Lag

(1994:1475).

11 kap. Om enskilt anspråk

1 § Enskilt anspråk i anledning av missbruk av tryckfriheten må

grundas allenast därå att den skrift, som anspråket avser,

innefattar tryckfrihetsbrott. Sådant anspråk må, om ej annat

nedan stadgas, icke göras gällande mot annan än den som enligt

8 kap. svarar för brottet. Har på grund av omständighet, som

avses i 8 kap. 10 §, ansvaret övergått å honom, må anspråket

göras gällande även mot den som före honom haft att svara, om

och i den omfattning sådant anspråk eljest enligt lag må göras

gällande.

Vad i 8 kap. 12 § är stadgat i fråga om ansvar gälle ock

beträffande enskilt anspråk.

Om enskilt anspråk på grund av brott enligt 7 kap. 2 eller 3 §

gäller vad i lag är stadgat. Lag (1976:955).

2 § För enskilt anspråk, som må göras gällande mot utgivare av

periodisk skrift eller ställföreträdare för denne, svare ock

skriftens ägare. I fråga om annan tryckt skrift svare för

anspråk, som må göras gällande mot författaren eller utgivaren,

även skriftens förläggare.

3 § Har någon som laga ställföreträdare för juridisk person

eller som förmyndare, god man eller förvaltare att svara för

enskilt anspråk på grund av tryckfrihetsbrott, får anspråket

göras gällande även mot den juridiska personen eller mot den,

för vilken förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren

förordnats, om och i den omfattning sådant anspråk eljest

enligt lag får göras gällande. Lag (1988:1448).

4 § Skall någon enligt detta kapitel jämte annan svara för

enskilt anspråk, svare de en för båda och båda för en. Om

bestämmande av ansvarigheten mellan dessa inbördes gälle vad

eljest är stadgat.

5 § Enskilt anspråk i anledning av tryckfrihetsbrott må göras

gällande utan hinder av att fråga om ansvar för brottet

förfallit eller talan därom eljest ej kan föras.

12 kap. Om rättegången i tryckfrihetsmål

1 § Tryckfrihetsmål upptagas av tingsrätt inom vars domkrets

länsstyrelse har sitt säte. Förekommer anledning att även annan

tingsrätt inom länet skall äga upptaga tryckfrihetsmål, äger

regeringen förordna därom.

Till tryckfrihetsmål hänföras mål angående ansvar eller enskilt

anspråk på grund av tryckfrihetsbrott så ock ansökningsmål, som

avses i 9 kap. 5 §. Till tryckfrihetsmål hänföras även mål

angående ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott enligt

7 kap. 3 §. Är fråga om brott enligt sistnämnda paragrafs andra

stycke och har den som anskaffat uppgiften eller underrättelsen

ej offentliggjort denna i tryckt skrift eller meddelat den till

annan för sådant offentliggörande, skall dock målet handläggas

som tryckfrihetsmål endast om det är uppenbart att anskaffandet

skett för offentliggörande i tryckt skrift. Lag (1976:955)

2 § I tryckfrihetsmål, vari talan föres om ansvar, skall

frågan, huruvida brott föreligger, prövas av en jury om nio

medlemmar, såframt ej parterna å ömse sidor förklara sig vilja

utan sådan prövning hänskjuta målet till rättens avgörande.

Frågan, huruvida den tilltalade enligt 8 kap. är ansvarig för

skrift, prövas dock alltid enbart av rätten. Då jury prövar,

huruvida brott föreligger, skall så anses vara fallet, om minst

sex jurymän äro ense därom.

Finner juryn att brott icke föreligger, skall den tilltalade

frikännas. Har

juryn funnit brott föreligga, skall även rätten pröva frågan

härom. Är rätten av annan mening än juryn, äger rätten frikänna

den tilltalade eller hänföra brottet under mildare

straffbestämmelse än den som juryn tillämpat. Högre rätt, dit

talan mot tingsrättens dom fullföljts, äge ej i vidare mån än

tingsrätten frångå juryns bedömning. Lag (1976:955).

3 § För varje län skall utses jurymän, fördelade i två grupper

med sexton jurymän i första gruppen och åtta jurymän i andra

gruppen. För Stockholms län skall dock första gruppen omfatta

tjugofyra jurymän och andra gruppen tolv jurymän. Jurymännen i

den andra gruppen skall vara eller ha varit nämndemän vid

allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol. Lag

(1994:1475).

4 § Jurymännen utses genom val för en tid av fyra kalenderår.

Valet skall förrättas av landstingsfullmäktige i länet eller,

då inom länet finns kommun som ej tillhör landsting, av

landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i kommunen. I

Gotlands län förrättas valet av kommunfullmäktige i Gotlands

kommun. Skall enligt vad nu sagts jurymännen väljas av mer än

en valmyndighet, fördelar länsstyrelsen antalet jurymän inom

vardera gruppen mellan valmyndigheterna med ledning av

folkmängden.

Då juryman skall väljas, ankommer det på tingsrätten att göra

anmälan därom till den som har att föranstalta om valet. Lag

(1998:1438).

5 § Till jurymän skola utses svenska medborgare, som äro

bosatta inom länet. De bör vara kända för omdömesgillhet,

självständighet och rättrådighet. Bland jurymännen bör skilda

samhällsgrupper och meningsriktningar samt olika delar av länet

vara företrädda. Den som är underårig eller som har förvaltare

enligt särskilda bestämmelser i lag får inte vara juryman. Lag

(1988:1448).

6 § Juryman, som fyllt sextio år, äge avsäga sig uppdraget.

Vill juryman eljest avgå, pröve tingsrätten, om giltigt hinder

föreligger för honom att utöva uppdraget. Upphör juryman att

vara valbar, vare uppdraget förfallet. Lag (1971:27).

7 § Avgår juryman eller upphör han att vara valbar, skall inom

den grupp av jurymän, som den avgångne tillhörde,

valmyndigheten utse annan i hans ställe för återstoden av

valperioden. Valet får i landstingsfullmäktiges ställe

företagas av landstingsstyrelsen; dock gäller sådant val endast

för tiden intill landstingsfullmäktiges nästkommande möte. Lag

(1998:1438).

8 § Klagan över val av juryman skall föras hos tingsrätten.

Ehuru klagan ej föres, pröve rätten den valdes behörighet.

Beträffande fullföljd av talan mot tingsrätts beslut i fråga,

som avses i första stycket, gälle vad i lag är stadgat om

fullföljd av talan mot underrätts beslut i rättegång. Mot

hovrätts beslut må talan ej föras.

Föres klagan, lände valet dock till efterrättelse, om ej rätten

förordnar annat. Lag (1971:27).

9 § De som äro utsedda till jurymän skola uppföras å en

jurymannalista. I denna skall varje grupp upptagas särskilt.

10 § I ett mål i vilket jury skall delta, skall rätten föredra

jurymannalistan och behandla frågan, om det föreligger jäv mot

någon som är upptagen på listan. Om jäv mot juryman gäller vad

som i lag är stadgat om domare.

Därefter skall juryn bildas av de ojäviga jurymännen på så sätt

att vardera parten får utesluta tre jurymän inom den första

gruppen och en inom den andra samt att rätten genom lottning

bland de övriga tar ut så många till suppleanter att sex

kvarstår i den första gruppen och tre i den andra.

För jury i Stockholms län får vardera parten utesluta fem

jurymän inom den första gruppen och två inom den andra. Lag

(1994:1475).

11 § Äro å ena sidan flera parter och vill endast någon av dem

begagna sin uteslutningsrätt, gälle den uteslutning han

företager även för de övriga. Vilja medparter utesluta olika

jurymän och kunna de ej enas, företage rätten uteslutningen

genom lottning.

12 § Ej må någon utan laga förfall undandraga sig att

tjänstgöra i jury.

Kan på grund av jäv eller laga förfall för juryman nödigt antal

ledamöter i någon grupp ej erhållas, nämne rätten för varje

juryman som erfordras tre till jurymän inom gruppen behöriga

personer. Av de sålunda nämnda äge vardera parten utesluta en.

Ej må till juryman nämnas någon som förut i samma mål

uteslutits.

13 § Förekomma samtidigt flera mål, vari jury skall deltaga, må

rätten, efter parternas hörande, förordna att samma jury skall

tjänstgöra i alla målen. Skall jury utses gemensamt för flera

mål, äge vad i 11 § är stadgat om uteslutning av juryman i mål,

vari å ena sidan äro flera parter, motsvarande tillämpning. Lag

(1976:955).

14 § Föres i mål om ansvar jämväl talan om enskilt anspråk mot

annan än den tilltalade, skola de åtgärder av svarandepart, som

avses i 2 § första stycket, 10 § andra stycket och 12 § andra

stycket, ankomma på den tilltalade.

Då talan utan samband med åtal föres om tryckt skrifts

konfiskering eller om enskilt anspråk gälle om rättegången i

sådant mål vad i 2 och 10-13 §§ är föreskrivet; har frågan

huruvida brott föreligger tidigare prövats i tryckfrihetsmål

avseende ansvar för brott, skall dock prövning av samma fråga

ej ånyo äga rum. I ansökningsmål skall den uteslutning av

jurymän, som eljest ankommer på parterna, företagas av rätten

genom lottning. Lag (1998:1438).

15 § Närmare bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål

meddelas i lag.

Äro inom samma län flera tingsrätter, vilka äga upptaga

tryckfrihetsmål, skola de uppgifter, som avses i 4, 6, 8 och 9

§§, fullgöras av den tingsrätt regeringen bestämmer. Lag

(1974:155).

16 § För fall då riket är i krig eller krigsfara eller det

råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av

krig eller krigsfara vari riket har befunnit sig får

föreskrifter om anstånd med val av jurymän och om undantag från

jurymäns rätt att avsäga sig sitt uppdrag meddelas i lag eller,

efter bemyndigande i lag, av regeringen genom förordning. Lag

(1988:1448).

13 kap. Om utrikes tryckta skrifter m.m.

1 § I fråga om skrift som tryckts utom riket och som utges här

skall, om inte annat sägs nedan, i tillämpliga delar gälla vad

som är föreskrivet i 1 kap., 3 kap., 6 kap., 7 kap., 8 kap. 1,

2, 5-7 och 10-12 §§ samt 9-12 kap. Lag (1991:1470).

2 § Skrift, som tryckts utom riket, skall anses här utgiven då

den på sätt i 1 kap. 6 § sägs blivit utlämnad för spridning

inom riket. Lag (1991:1470).

3 § Är periodisk skrift, som tryckes utom riket, huvudsakligen

avsedd för spridning inom riket, gälle i tillämpliga delar vad

i 5 kap. är stadgat; vad där sägs om ägares behörighet skall

icke äga tillämpning.

För utgivning här i riket av annan utom riket tryckt periodisk

skrift erfordras ej utgivningsbevis. Finnes sådant bevis, skall

i fråga om skriften tillämpas vad i första stycket sägs. Lag

(1991:1470).

4 § Vad i denna förordning är stadgat om ansvarighet för den

som tryckt skrift skall i fråga om skrift, som tryckts utom

riket, avse den som låtit utlämna skriften för spridning inom

riket eller, om det ej kan visas vem han är eller han ej, då

skriften här utgavs, ägde hemvist inom riket, den som enligt 6

kap. är att anse som utspridare. Lag (1991:1470).

5 § Om skyldighet att för granskning bevara exemplar av skrift,

som tryckts utom riket, och att lämna exemplar av sådan skrift

till bibliotek eller arkiv föreskrives i lag. Lag (1991:1470).

6 § I fråga om skrift som trycks utom riket och som utges här

men som inte huvudsakligen är avsedd för spridning inom riket

och för vilken inte heller utgivningsbevis finns gäller

bestämmelserna i 1 kap. 1 § tredje och fjärde styckena angående

meddelande och anskaffande av uppgifter och underrättelser för

offentliggörande om inte

1. meddelandet eller anskaffandet innefattar brott mot rikets

säkerhet;

2. meddelandet innefattar utlämnande eller tillhandahållande

som avses i 7 kap. 3 § första stycket 2;

3. meddelandet utgör uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt.

Första stycket tillämpas också i fråga om en skrift som inte

ges ut i Sverige, oavsett om skriften trycks här eller

utomlands. Härvid jämställs med den som lämnar meddelande för

offentliggörande den som på annat sätt medverkar till

framställning i periodisk skrift såsom författare eller annan

upphovsman.

Är meddelandet eller anskaffandet straffbart enligt vad som

följer av första och andra styckena, gäller vad som är

föreskrivet därom. Mål angående ansvar eller enskilt anspråk på

grund av brott som nu sagts skall handläggas som

tryckfrihetsmål, när inte 12 kap. 1 § andra stycket tredje

meningen har motsvarande tillämpning. I fråga om rätt till

anonymitet för meddelaren gäller vad som är föreskrivet i 3

kap.; bestämmelsen i 3 § 3 skall dock omfatta även annat brott

mot rikets säkerhet än som där avses. Lag (1998:1438).

14 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Vad i lag är stadgat om resning i mål i allmänhet gälle,

utan hinder av att jury prövat huruvida brott föreligger, även

dom i tryckfrihetsmål.

Beviljas resning i mål, vari jury prövat huruvida brott

föreligger, och grundas resningen på omständighet som kan

antagas hava inverkat på

juryprövningen, skall samtidigt beslutas att målet skall ånyo

upptagas inför jury av den rätt som först dömt i målet. Om

resning beviljas till den tilltalades förmån och saken är

uppenbar, får den domstol som beviljar resningen i stället

omedelbart ändra domen. Lag (1988:1447).

2 § Då på grund av högre rätts beslut tryckfrihetsmål, vari

jury deltagit, skall ånyo upptagas inför jury av den rätt som

först dömt i målet, gälle om juryns tillsättande vad i 12 kap.

10-14 §§ är stadgat.

3 § Tryckfrihetsmål och annat mål om brott mot bestämmelserna i

denna förordning skola alltid skyndsamt behandlas.

4 § har upphävts genom lag (1976:955).

5 § I allt varom bestämmelse ej meddelats i denna förordning

eller i särskild lag, som utfärdas med stöd därav, gälle vad i

lag eller författning eljest är stadgat.

Utlänning vare, såvitt ej annat följer av denna förordning

eller annan lag, likställd med svensk medborgare. Lag

(1976:955).

6 § har upphävts genom lag (1974:155).

Övergångsbestämmelser

1976:955

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

2. De nya bestämmelserna äger ej tillämpning på skrift, som

mångfaldigats genom stencilering, fotokopiering eller liknande

tekniskt förfarande och som utgivits före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om rättegången

i mål som före ikraftträdandet har anhängiggjorts vid domstol.

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

1982:938

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Vad som

föreskrivs om kyrkomötet i 2 kap. 5 § i dess nya lydelse skall

gälla också i fråga om tidigare allmänt kyrkomöte.

1994:1475

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Har

Justitiekanslern före ikraftträdandet beslutat om beslag enligt

10 kap. 14 § skall äldre bestämmelser tillämpas för beslaget. I

mål där juryn redan bildats före ikraftträdandet skall äldre

bestämmelser tillämpas även vid den fortsatta handläggningen av

målet.

1998:1438

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Äldre föreskrifter tillämpas på sådana tekniska upptagningar

som spritts före ikraftträdandet.

3. De nya föreskrifterna i 1 kap. 7 § samt 5 kap. 5 och 7 §§

gäller även för utgivningsbevis som har utfärdats före

ikraftträdandet. I stället för vad som sägs i 5 kap. 5 § fjärde

stycket första meningen gäller sådana bevis för en period av

tio år från lagens ikraftträdande.

4. I mål som rör skildring av barn i pornografisk bild

tillämpas äldre föreskrifter, om talan väckts före

ikraftträdandet.

TRYCKFRIHHETSFÖRORDNINGEN KAPITEL 1-6

YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGEN

Sveriges statsskick

Startsida

Startpage

 

Last updated at 2001.02.27