TV-AVGIFTEN ÄR OLAGLIG

Enligt svensk lag är tv-avgiften ocker

Kapitel 9 Brottsbalken

5 § Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år.

För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (1986:123).

 annan ekonomisk förmån= tv-avgift

som står i uppenbart missförhållande till motprestationen = att man betalar avgift på grund av att man har en apparat inte på grund av tittande på SVT eller lyssnade på Sveriges radio och att avgiften är orimligt hög och inte baseras på inkomst..

 För att tv-avgiften ska vara laglig krävs att den sänks och baseras på inkomst, att andra tv och radiokanaler,produktionsbolag och andra som sänder eller vidarbefordrar tv och radio får andel i tv-avgiften eller att den baseras på hur mycket man tittar på SVT respektive lyssnar på Sveriges radio.

Det finns därmed ingen juridisk skyldighet att betala tv-avgift särskilt med tanke på det som man får för pengarna.

Man får oftast bara politiskt korrekt skräptv ,inga kvalitétsprogram inte heller någon oberoende fri television.

Eftersom ocker är straffbart enligt brottsbalken är därmed all verksamhet att driva in tv-avgiften straffbar.

 

PicoSearch

Last updated at 2006.05.13